Ändrade kursplaner i teckenspråk

Den här sidan riktar sig till er som undervisar i teckenspråk i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan eller specialskolan. Här hittar ni material som hjälper er att diskutera planering, undervisning och bedömning utifrån de kursplaner som ska tillämpas från höstterminen 2022.

En lärare och en elev som tittar på varandra och gestikulerar med sina händer. Emellan dem högst upp i bild finns ämnessymbolen för teckenspråk, en knapp med versalerna "TN" inuti.

Om ändringarna i teckenspråk

Det finns tre kursplaner för teckenspråk: två för döva och hörselskadade elever i specialskolan och en för hörande elever som lär sig teckenspråk. I kursplanerna i teckenspråk innebär ändringarna i korthet bland annat följande:

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade

 • I syftet finns en ny formulering om att eleverna ska utveckla sin flerspråkighet.
 • I syftet och i det centrala innehållet finns nya formuleringar om digitalisering och kommunikation i digitala miljöer.
 • I de långsiktiga målen som avslutar syftestexten har förändringar skett bland annat för att samordna ämnet teckenspråk med ämnet svenska för döva och hörselskadade.
 • En del centralt innehåll har skrivits så att ämnena teckenspråk och svenska för döva och hörselskadade kan stödja varandra, till exempel innehåll om att urskilja budskap, tema, motiv och att förstå direkt uttalat och indirekt uttryckt innehåll.
 • Kunskapskravens detaljgrad har minskat betydligt och en del av det tidigare innehållet är flyttat till centralt innehåll.

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning

 • I syftet finns en ny formulering om att eleverna ska utveckla sin flerspråkighet.
 • I syftet och i det centrala innehållet finns nya formuleringar om digitalisering och kommunikation i digitala miljöer.
 • Syftet tar också upp förmågan att skapa och bearbeta texter på svenskt teckenspråk enskilt och tillsammans med andra.
 • Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 4 är införda i kursplanen.
 • Kunskapskravens detaljgrad har minskat betydligt och en del av det tidigare innehållet är flyttat till centralt innehåll.

Grundskolan − kursplan i teckenspråk för hörande

 • I syftet finns en ny formulering om att eleverna ska utveckla sin flerspråkighet.
 • Strategier är strukna i de långsiktiga målen, men de finns kvar i det centrala innehållet. I kunskapskraven finns enbart strategier för interaktion.
 • Bearbetning och förbättring av framställningar är flyttat från kunskapskraven till det centrala innehållet.
 • Kontaktskapande teckenspråkiga texter lyfts fram i det centrala innehållet.
 • I det centrala innehållet och i kunskapskraven är det konkretiserat vad som gäller när eleven ska söka, värdera och välja information i olika källor.
 • Kunskapskraven uttrycker tydligare att eleven ska använda teckenspråk för att kommentera förhållanden i olika sammanhang och områden där teckenspråk används.

Kort om ändringarna i alla kursplaner

De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
 • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
 • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

De ändrade kursplanerna är tänkta att fungera som ett bättre arbetsverktyg för lärare. Det har blivit tydligare vilken funktion de olika delarna i kursplanerna ska ha. Syfte och centralt innehåll är i fokus när ni planerar och genomför undervisning. Kunskapskraven är i första hand konstruerade för att göra bedömningar av ett brett och varierat underlag när ni ska sätta betyg, formulera omdömen eller avgöra om en elev behöver stöd.

Kunskapskraven kan inte på egen hand säga något meningsfullt om en elevs kunnande utan måste alltid läsas och tolkas i relation till syfte, centralt innehåll och den undervisning som bedrivits.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnenas karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner. En del innehåll har formulerats om, flyttats eller i vissa fall strukits.
 • Progressionen är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Kunskapskraven är mindre omfattande och detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i grundskolan, specialskolan och grundsärskolan är samordnade. Det innebär till exempel att formuleringar och ordval ofta är desamma, att motsvarande centralt innehåll återkommer i samma stadium och att kunskapsområden ofta rubriceras på samma sätt och placeras i samma ordning. Samtidigt är det som är specifikt för de olika skolformerna tydligare.
 • Språkliga och redaktionella ändringar finns i alla kursplaner. Det kan till exempel handla om ändrad ordningsföljd eller att begrepp har ersatts med mer övergripande eller ämnesspecifika begrepp.

Så här kan ni förbereda er

Arbetet med att sätta sig in i kursplan och kommentarmaterial är bra att göra tillsammans med ämneskollegor. Det är en fördel att arbeta i grupper som leds av en samtalsledare antingen i fysiska eller digitala träffar, men ni kan också arbeta på andra sätt.

Det finns förslag på olika samtalsmodeller som fungerar både vid fysiska och digitala träffar. Använd dem gärna i era diskussioner. Om era träffar sker digitalt finns det också några tips för att få dem att fungera smidigt.

Se olika samtalsmodeller

Några tips för era digitala möten

Läs om hur kursplaner ska användas

Innan ni diskuterar ämnets kursplan och kommentarmaterial är det bra om ni har tagit del av vår webbsida Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022. Där kan ni läsa om ändringar i läroplaner och kursplaner och om hur de ska användas i undervisningen.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Ladda ner och diskutera kursplaner och kommentarmaterial

Utgå från de kursplaner, jämförelsedokument och kommentarmaterial som är aktuella för er och diskutera planering, undervisning och bedömning. Använd gärna ett urval av diskussionsfrågorna här nedanför.

Ladda ner kursplaner, kommentarmaterial och jämförelsedokument

Vem kan använda vilken kursplan

Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 285 kB)

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 158 kB)

Grundskolan − kursplan i teckenspråk för hörandePDF (pdf, 311 kB)

Specialskolan − kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 142 kB)

Jämför kursplaner

Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

Jämför specialskolans kursplaner i teckenspråk för döva och hörselskadade (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 1 MB)

Jämför specialskolans kursplaner i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 1016 kB)

Jämför grundskolans kursplaner i teckenspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 649 kB)

Jämför specialskolans kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 886 kB)

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

Specialskolan − kommentarmaterial teckenspråk för döva och hörselskadade

Grundskolan − kommentarmaterial teckenspråk för hörande

Vem kan använda vilken kursplan

Grundskolans kursplaner och sameskolans kursplan i samiska kan användas för elever i alla skolformer på grundskolenivå.

Grundsärskolans kursplaner kan bara användas för elever som går i grundsärskolan och för vissa elever i specialskolan.

Specialskolans kursplaner för döva och hörselskadade elever samt för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning kan bara användas för elever som går i specialskolan.

Läs kursplaner

Här hittar ni kursplanerna för olika skolformer.

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadadePDF (pdf, 285 kB)

Specialskolan − kursplan i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 158 kB)

Grundskolan − kursplan i teckenspråk för hörandePDF (pdf, 311 kB)

Specialskolan − kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättningPDF (pdf, 142 kB)

Jämför kursplaner

Här hittar ni dokument där de ändrade kursplanerna ligger bredvid de nuvarande.

Jämför specialskolans kursplaner i teckenspråk för döva och hörselskadade (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 1 MB)

Jämför specialskolans kursplaner i teckenspråk för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 1016 kB)

Jämför grundskolans kursplaner i teckenspråk (Lgr22−Lgr11)PDF (pdf, 649 kB)

Jämför specialskolans kursplan i kommunikation för döva och hörselskadade elever med intellektuell funktionsnedsättning (Lspec22−Lspec11)PDF (pdf, 886 kB)

Läs kommentarmaterial

Läs de kommentarmaterial som är aktuella för er. Kommentarmaterialen ger er en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna. De beskriver också hur det centrala innehållet utvecklas över årskurserna och vad ni kan fokusera på när ni gör bedömningar i relation till kunskapskraven.

Specialskolan − kommentarmaterial teckenspråk för döva och hörselskadade

Grundskolan − kommentarmaterial teckenspråk för hörande

Diskussionsfrågor

 1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet?
 3. Hur kan ni arbeta så att elevernas kunskaper i olika språk stödjer varandra?
 4. Hur kan ni arbeta med interaktiva och föränderliga teckenspråkiga texter i specialskolan?
 5. Hur kan ni i specialskolan samordna undervisningen mellan svenska och teckenspråk så att ämnena stödjer varandra?
 6. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 7. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 8. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
 9. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
 10. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

 1. På vilka sätt kan ämnesområdets syfte omsättas i praktiken i er undervisning?
 2. Hur kan ni ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet?
 3. Hur kan ni arbeta så att elevernas kunskaper i olika språk stödjer varandra?
 4. Hur kan ni arbeta med interaktiva och föränderliga teckenspråkiga texter i specialskolan?
 5. Hur kan ni i specialskolan samordna undervisningen mellan svenska och teckenspråk så att ämnena stödjer varandra?
 6. Hur kan ni kombinera delar av det centrala innehållet till olika arbetsområden?
 7. På vilka sätt kan ni arbeta för att undervisningen både ska vara engagerande och tillgänglig för alla elever?
 8. Hur kan undervisningen bidra till att eleverna utvecklar självständighet och tilltro till den egna språkliga och kommunikativa förmågan?
 9. Finns det något i det centrala innehållet som ni lärare behöver fördjupa era kunskaper om?
 10. Jämför de nya och gamla kunskapskraven. Vad innebär ändringarna för ert arbete med planering, undervisning och bedömning?

Sikta framåt

Fundera var och en på vad ni vill ta med från era diskussioner om kursplanen. Diskutera och sammanfatta sedan gemensamt i gruppen. Det kan till exempel vara sådant ni tyckte var viktigt, frågor ni vill ha svar på eller förslag på sådant ni vill utveckla eller arbeta vidare med.

Utveckla undervisningen vidare

Om ni vill arbeta vidare med att utveckla undervisningen kan ni läsa och diskutera en eller flera av artiklarna i det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stödmaterialet kommer också i en version för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Planerad publicering våren 2022.

Stödmaterialet: Att planera, bedöma och ge återkopplinglänk till annan webbplats

Senast uppdaterad 30 september 2021

Innehåll på denna sida