Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan börjar att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar skolorna i arbetet.

Det här är nytt

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg införs också en ny princip för betygssättning i skollagen. 

Börjar att gälla från höstterminen 2022

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna.

Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet. 

Läroplanerna får nya förkortningar

Eftersom både kursplanerna och läroplanernas inledande delar har genomgått flera förändringar får läroplanerna nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22

Förhandsbeställ de tryckta läroplanerna

De tryckta läroplanerna levereras preliminärt i samband med skolstart i augusti 2022. De publiceras även som nedladdningsbara pdf:er den 1 juli 2022.

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lgr22

Läroplan för grundsärskolan – Lgrsär22

Läroplan för sameskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lsam22

Läroplan för specialskolan, förskoleklassen och fritidshemmet – Lspec22

Om ändringarna i kursplanerna

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
 • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
 • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
 • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Läs de ändrade kursplanerna

Här kan du ladda ner och läsa ändrade kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Läroplanerna kommer att publiceras i sin helhet på skolverket.se den 1 juli 2022. De kommer även att tryckas inför hösten 2022.

Kursplanerna kommer att uppdateras med de nya begreppen betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper inför hösten 2022.

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Bild Pdf, 116 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 116 kB)

Biologi Pdf, 113 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 113 kB)

Engelska Pdf, 299 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 299 kB)

Fysik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Geografi Pdf, 115 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 115 kB)

Hem- och konsumentkunskap Pdf, 105 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 105 kB)

Historia Pdf, 149 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 149 kB)

Idrott och hälsa Pdf, 230 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 230 kB)

Judiska studier Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Kemi Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Matematik Pdf, 249 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 249 kB)

Moderna språk Pdf, 355 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 355 kB)

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk) Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk Pdf, 331 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 331 kB)

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Pdf, 325 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 325 kB)

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Pdf, 322 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322 kB)

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk Pdf, 319 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 319 kB)

Musik Pdf, 156 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 156 kB)

Religionskunskap Pdf, 229 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 229 kB)

Samhällskunskap Pdf, 238 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 238 kB)

Slöjd Pdf, 225 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 225 kB)

Svenska som andraspråk Pdf, 263 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 263 kB)

Svenska Pdf, 250 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 250 kB)

Teckenspråk för hörande Pdf, 311 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 311 kB)

Teknik Pdf, 236 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 236 kB)

Kursplanen består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Samiska Pdf, 273 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 273 kB)

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och kunskapskrav. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Kunskapskraven har vi gjort mindre omfattande och detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att kunskapskraven ska styra undervisningen.

Engelska för döva och hörselskadade Pdf, 307 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 307 kB)

Moderna språk för döva och hörselskadade Pdf, 272 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272 kB)

Rörelse och drama Pdf, 290 kB. (Pdf, 290 kB)

Rörelse och drama för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 161 kB. (Pdf, 161 kB)

Svenska för döva och hörselskadade Pdf, 257 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 257 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade Pdf, 285 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 285 kB)

Engelska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 188 kB. (Pdf, 188 kB)

Kommunikation för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 142 kB. (Pdf, 142 kB)

Svenska för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 160 kB. (Pdf, 160 kB)

Teckenspråk för döva och hörselskadade med utvecklingsstörning Pdf, 158 kB. (Pdf, 158 kB)

Läs kommentarmaterialen

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Kommentarmaterial för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Bedömning och betygsättning

I de kursplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.

Det införs också nya bestämmelser för betygssättning. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

De nya bestämmelserna påverkar innehållet i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Därför arbetar vi just nu med att ändra i råden. Efter ändringarna byter råden namn till Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Läs om det som är nytt i läroplanernas inledande delar

Det finns läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Det finns också nya formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

Ändringarna i läroplanernas inledande delar gäller dig som arbetar i förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan kunskapskraven ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Ta del av vårt material för att implementera läroplanerna och kursplanerna

Vi erbjuder material för lärare, rektorer och skolchefer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

För dig som är rektor eller skolchef

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni steg för steg kan planera och organisera implementering av styrdokument som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Det finns också en sida med information om sådant som är bra att tänka på vid implementeringen av kursplanerna och läroplanerna.

Bra att tänka på när ni implementerar ändrade kursplaner och läroplaner 2022

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns ett övergripande material om hur du och dina kollegor kan arbeta med kursplanerna.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Det finns också ämnessidor med information om ändringarna i varje ämne, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. På ämnessidorna hittar du också kommentarmaterialen.

Ämnessidor för ändrade kursplaner 2022

Under våren 2022 sänder vi en föreläsningsserie med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du ingen viktig information.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kriterierna är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Sidorna kommer att uppdateras med de nya begreppen betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper inför hösten 2022.

Så använder du läroplanen för grundskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för grundsärskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för sameskolan Länk till annan webbplats.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten.

Nuvarande timplaner gäller tills vidare

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna. Våra förslag bereds nu inom Regeringskansliet, men kommer inte att träda i kraft till höstterminen 2022. Skolorna behöver därför planera utifrån de timplaner och bestämmelser som gäller nu.

Timplan för grundskolan

Kontakta oss

Har du frågor om de ändrade kursplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Frågor och svar

Senast uppdaterad 14 juni 2022

Frågor och svar

De nationella proven kommer att justeras utifrån de ändrade läroplanerna.

Vi kommer inte att ändra de obligatoriska nationella bedömningsstöden i årskurs 1 respektive kartläggningsmaterialet i förskoleklass, som alla siktar mot lågstadiets kursplaner och kriterier för bedömning. Det beror på att ändringarna i kursplanerna i just ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik är väldigt små för årskurs 1–3.

Vi informerar om förändringar i prov och bedömningsstöd på skolverket.se och i Skolverkets nyhetsbrev.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.

Vi planerar att det ska finnas tryckta läroplaner vid skolstarten hösten 2022.

Nej, allt material finns bara på svenska.

De inledande delarna i läroplanen ska även förskoleklassen och fritidshemmet följa och förändringarna påverkar därför även dessa verksamheter. I de delar som specifikt gäller för förskoleklassen respektive fritidshemmet har däremot inga ändringar gjorts.