Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

De ändrade läroplanerna och kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan började att gälla höstterminen 2022. Här kan du läsa om ändringarna och hur vi stöttar skolorna i arbetet.

Det här är nytt

Det finns ändringar i alla kursplaner på grundskolenivå. Det har också kommit nya formuleringar om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg har det också införts nya bestämmelser för betygssättning. 

Börjar att gälla från höstterminen 2022

Alla ändringar ska tillämpas från höstterminen 2022. Det finns inga övergångsregler. Det betyder att ändringarna börjar gälla samtidigt för alla årskurser i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan. Även elever på introduktionsprogrammen som läser grundskolans ämnen kommer att läsa enligt de ändrade kursplanerna.

Ändringarna i läroplanens inledande delar gäller också förskoleklassen och fritidshemmet. 

Läroplanerna har nya förkortningar

Eftersom både kursplanerna och läroplanernas inledande delar har genomgått flera förändringar har läroplanerna fått nya förkortningar.

 • Grundskolans läroplan: Lgr22
 • Grundsärskolans läroplan: Lgrsär22
 • Specialskolans läroplan: Lspec22
 • Sameskolans läroplan: Lsam22

Grundsärskolan blir anpassad grundskola 2023

Regeringen har nu fattat beslut om flera ändringar i skollagen som syftar till stärkt elevhälsa och utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning. Några av ändringarna rör benämningar som förekommer i skollagen:

 • Grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola och benämningen träningsskola tas bort.
 • Uttrycket utvecklingsstörning ersätts av intellektuell funktionsnedsättning.

I anpassad grundskola ska det finnas en garanti för tidiga stödinsatser i svenska, svenska som andraspråk och matematik. En annan ändring är att rektor får besluta att en elev i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan eller sameskolan ska gå om en årskurs och att det beslutet ska kunna överklagas.

Elevhälsans arbete ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete och det ska finnas tillgång till specialpedagog eller speciallärare för elevhälsans specialpedagogiska insatser.

Ändringarna börjar gälla den 2 juli 2023, med undantag för ändringen att rektor får besluta att en elev ska gå om en klass som börjar gälla 1 januari 2023, samt garanti för tidiga stödinsatser som gäller från 1 juli 2024.

Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om ändringarna i kursplanerna

De ändrade kursplanerna ska vara ett bättre arbetsverktyg för lärarna. Ämnets syfte och centrala innehåll har fått ett tydligare fokus i undervisningen. Betygskriterierna och kriterierna för bedömning ska bli ett bättre stöd när lärarna skriver omdömen och sätter betyg. På så sätt vill vi bidra till en högre kvalitet och likvärdighet i undervisningen och till att eleverna får mer tillförlitliga och rättvisande betyg.

Ändringarna varierar i omfattning mellan de olika kursplanerna eftersom behoven har sett olika ut i olika ämnen. Här är de huvudsakliga förändringarna:

 • Fakta och förståelse betonas mer för att visa att goda ämneskunskaper har ett värde i sig.
 • Ämnets karaktär har lyfts fram tydligare.
 • Omfattningen av det centrala innehållet har setts över i vissa kursplaner.
 • Skillnaden mellan stadierna i det centrala innehållet är tydligare. Grundläggande kunskaper har stärkts i de lägre årskurserna och mer komplexa sammanhang introduceras successivt.
 • Det som tidigare kallades kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 har bytt namn till betygskriterier, men har samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan har kunskapskrav bytt namn till kriterier för bedömning av kunskaper.
 • Betygskriterierna och kriterierna för bedömning av kunskaper är mindre detaljerade och öppnar för varierade bedömningssituationer.
 • Kursplanerna i olika skolformer är samordnade med varandra samtidigt som det specifika med varje skolform är tydligare.
 • Ämnesinnehållet är tydligare i grundsärskolans ämnesområden.

Nationella minoriteter i kursplanerna

I kursplanerna är innehållet om nationella minoriteter stärkt. Undervisningen koncentreras och förstärks eftersom kvaliteten bedöms bli högre om innehållet finns samlat.
Mer om nationella minoriteter i kursplanerna

Läs de ändrade kursplanerna

Här kan du ladda ner och läsa ändrade kursplanerna i grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Kursplanerna består av tre delar: syfte med mål, centralt innehåll och betygskriterier eller kriterier för bedömning av kunskaper. Vi har gjort ändringar i alla tre delar.

I syftestexten har vi betonat fakta och förståelse, till exempel genom att använda uttrycket ”kunskaper om” i målen i vissa ämnen. Det centrala innehållet har vi anpassat när det gäller omfattning, konkretionsgrad och progression. Betygskriterierna har vi gjort mindre detaljerade för att ge lärarna bättre förutsättningar att sätta mer rättvisande betyg och för att minska risken att betygskriterierna ska styra undervisningen.

Bild Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Biologi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Engelska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fysik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Geografi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hem- och konsumentkunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Historia Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Idrott och hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Judiska studier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kemi Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matematik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Moderna språk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål (utom nationella minoritetsspråk) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål - finska som nationellt minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål - jiddisch som nationellt minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål - meänkieli som nationellt minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Modersmål - romani chib som nationellt minoritetsspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Musik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Religionskunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samhällskunskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Slöjd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska som andraspråk Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Svenska Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teckenspråk för hörande Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Teknik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs kommentarmaterialen

Kommentarmaterialen ger en bredare och djupare förståelse för de urval och ställningstaganden som ligger bakom texten i kursplanerna för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan.

Kommentarmaterial för grundskolan, grundsärskolan, sameskolan och specialskolan

Bedömning och betygsättning

I de kursplaner som började gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. De har bytt namn till betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper och är mindre omfattande och detaljerade än tidigare.

Det införs också nya bestämmelser för betygssättning. De innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. På så sätt får lärare som sätter betyg större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

De nya bestämmelserna påverkar innehållet i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Därför arbetar vi just nu med att ändra i råden. Efter ändringarna byter råden namn till Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Läs om det som är nytt i läroplanernas inledande delar

Det finns läroplansändringar i det kunskapsområde som i dag kallas sex och samlevnad. Det nya namnet blir sexualitet, samtycke och relationer. Det finns också nya formuleringar om annat värdegrundsarbete till exempel om att skolan ska motverka olika former av intolerans, våld och förtryck.

Ändringarna i läroplanernas inledande delar gäller dig som arbetar i förskoleklass, fritidshem, grundskola och motsvarande skolformer.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Den grundläggande strukturen i både läroplanerna och kursplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet i kursplanerna styra undervisningen medan betygskriterierna ska vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i betygskriterierna har vi inte heller förändrat, men antalet värdeord som används har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Ta del av vårt material för att implementera läroplanerna och kursplanerna

Vi erbjuder material för lärare, rektorer och skolchefer om de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

För dig som är rektor eller skolchef

För dig som är rektor eller skolchef finns en sida med förslag på hur ni steg för steg kan planera och organisera implementering av styrdokument som en del av det systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Det finns också en sida med information om sådant som är bra att tänka på vid implementeringen av kursplanerna och läroplanerna.

Bra att tänka på när ni implementerar ändrade kursplaner och läroplaner 2022

För dig som är lärare

För dig som är lärare finns ett övergripande material om hur du och dina kollegor kan arbeta med kursplanerna.

Sätt er in i kursplaner och läroplaner inför hösten 2022

Det finns också ämnessidor med information om ändringarna i varje ämne, jämförelsedokument och diskussionsfrågor. På ämnessidorna hittar du också kommentarmaterialen.

Ämnessidor för ändrade kursplaner 2022

Under våren 2022 sänder vi en föreläsningsserie med olika teman som kopplar till de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Prenumerera på vårt nyhetsbrev så missar du ingen viktig information.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Så fungerar läroplaner och kursplaner

Det är läroplanen och kursplanerna som styr utbildningen och undervisningen i grundskolan. De är också avgörande för likvärdigheten i skolan. De här texterna tydliggör hur kursplanen och kriterierna är uppbyggda, hur de olika delarna förhåller sig till varandra och hur det är tänkt att lärare ska använda dem för att planera och genomföra undervisningen samt sätta betyg.

Sidorna kommer att uppdateras med de nya begreppen betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper inför hösten 2022.

Så använder du läroplanen för grundskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för grundsärskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen i specialskolan Länk till annan webbplats.

Så använder du läroplanen för sameskolan Länk till annan webbplats.

Film: Vad är en kursplan? (2:47 min)

Den här filmen beskriver vad en kursplan är och förklarar kursplanens tre delar: syfte, centralt innehåll och kunskapskrav. Filmen är grundläggande och vänder sig i första hand till den som vill få koll på hur kursplaner används i undervisningen. Filmen kan också passa bra att visa på föräldramöten.

Nuvarande timplaner gäller tills vidare

Skolverket har gjort en översyn av timplanerna. Våra förslag bereds nu inom Regeringskansliet, men kommer inte att träda i kraft till höstterminen 2022. Skolorna behöver därför planera utifrån de timplaner och bestämmelser som gäller nu.

Timplan för grundskolan

Kontakta oss

Har du frågor om de ändrade kursplanerna eller om informationen på den här sidan? Välkommen att mejla eller ringa Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Frågor och svar

Senast uppdaterad 22 september 2022

Frågor och svar

De nationella proven kommer att justeras utifrån de ändrade läroplanerna.

Vi kommer inte att ändra de obligatoriska nationella bedömningsstöden i årskurs 1 respektive kartläggningsmaterialet i förskoleklass, som alla siktar mot lågstadiets kursplaner och kriterier för bedömning. Det beror på att ändringarna i kursplanerna i just ämnena svenska, svenska som andraspråk och matematik är väldigt små för årskurs 1–3.

Vi informerar om förändringar i prov och bedömningsstöd på skolverket.se och i Skolverkets nyhetsbrev.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev

Bedömningen är att de nuvarande skrivningarna i läroplanen om fysisk aktivitet och rörelse är tillräckliga. Arbetet med mer rörelse i skolan är viktigt men kan aktualiseras på andra sätt än genom ändringar i läroplanen.

Vi planerar att det ska finnas tryckta läroplaner vid skolstarten hösten 2022.

Nej, allt material finns bara på svenska.

De inledande delarna i läroplanen ska även förskoleklassen och fritidshemmet följa och förändringarna påverkar därför även dessa verksamheter. I de delar som specifikt gäller för förskoleklassen respektive fritidshemmet har däremot inga ändringar gjorts.