Frågor och svar

Vad gör Skolverket för att underlätta implementeringen?

Vi kommer att stötta huvudmän, skolchefer, rektorer och lärare att börja arbeta utifrån de nya kursplanerna. Stödet består av olika informations-, utvecklings-, och stödinsatser. Vi tar bland annat fram material som kan användas för att planera och organisera arbetet med att börja använda kursplanerna i skolan.

Vi tar bland annat fram

  • webbinarier för skolchefer, rektorer och lärare
  • kommentarmaterial till varje ämne
  • presentationsmaterial
  • en film som beskriver hur en kursplan är uppbyggd och ska användas.

Vi informerar mer via webbplatsen och våra olika nyhetsbrev.