Bra att tänka på när ni implementerar ändrade läroplaner och kursplaner 2022

Sedan hösten 2022 gäller flera ändringar i styrdokumenten på grundskolenivå. Alla kursplaner är ändrade och det finns nya formuleringar i läroplanernas inledande delar. För lärare som sätter betyg har det också kommit nya bestämmelser för betygssättning. På den här sidan hittar du som är skolchef eller rektor tips, material och konkreta exempel i implementeringsarbetet.

Kollegialt arbete med att implementera styrdokument

Här hittar ni en generell guide för att implementera styrdokumentsförändringar steg-för-steg. Den kan ni använda som grund i ert arbete med implementeringen.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Här kan ni läsa mer om aktuella ändringar i läroplanerna och kursplanerna.

Ändrade läroplaner och kursplaner hösten 2022

Aktuella regeländringar

Att tänka på

Det här kan vara bra att tänka på i implementeringsarbetet:

 • De nya formuleringarna i läroplanens inledande delar gäller alla som arbetar i skolan. Tänk därför på all personal som kan beröras.
 • Kursplanerna är däremot lärarnas arbetsverktyg. Därför är det framför allt lärarna som behöver sätta sig in i kursplaneändringarna.
 • För en effektiv implementering behöver ni avsätta tid för arbetet och planera för när och hur personalens arbete ska ske.

Tidsplanering

Planera in tid för arbetet med kursplanerna och läroplanerna under läsåret 2021/2022 och gärna även i direkt anslutning till terminsstarten i augusti 2022 så får även nyanställd personal möjlighet att bli väl förberedd.

Det är viktigt att tänka långsiktigt på implementeringen. De flesta frågorna kommer när lärarna börjar arbeta enligt de nya styrdokumenten. Lärarna behöver därför också extra tid till egen reflektion, gemensam eller enskild planering, bedömning och betygssättning under hela första året med de ändrade styrdokumenten. Det är särskilt väsentligt inför det första tillfället som lärarna sätter betyg.

Samtalsledare och gruppindelning

Skapa en tydlig organisation på enhetsnivå som gör det möjligt att reflektera och arbeta tillsammans. Det behövs någon som planerar och leder samtalen och har mandat att göra det. Det kan till exempel vara utbildade handledare från läs- och matematiklyft, förstelärare, arbetslagledare eller andra lämpliga personer. Dessa nyckelpersoner behöver tid för detta uppdrag.

Tänk på att personalen ofta har olika lång erfarenhet. Alla lärare kanske inte heller är behöriga. Ta hänsyn till personalens kunskaper och erfarenheter, till exempel när ni sätter ihop samtalsgrupper som ska arbeta med kurs- och läroplanerna. Det kan vara en fördel att sätta ihop grupperna så att personal med olika lång erfarenhet får mötas eller att ge extra tid och stöd till lärare som inte är behöriga. Kanske vill ni också öka kontakten mellan personal som inte arbetar tillsammans i vanliga fall eller ge tillfälle till samtal mellan de som arbetar i olika skolformer på grundskolenivå.

När det gäller arbetet med kursplanerna, tänk också på att en del lärare undervisar i flera ämnen och ingår i olika ämnesgrupper med sina kollegor. Andra lärare är ensamma om sitt ämne och kan behöva möjlighet att diskutera med ämneslärare på andra enheter eller i andra nätverk.

Läs mer om nya bestämmelser för betyg och betygssättning

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket har samtidigt tagit fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Ni behöver se till att rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning är anpassade efter de nya bestämmelserna.

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning är en sida som riktar sig till lärare i alla skolformer som sätter betyg. På sidan finns material för att diskutera betyg och betygssättning utifrån de nya betygsbestämmelserna och de nya allmänna råden om betyg och prövning som gäller från den 1 juli 2022.

Sätt er in i de nya allmänna råden om betyg och prövning

Implementeringen och det systematiska kvalitetsarbetet

Gör arbetet med att implementera de ändrade kurs- och läroplanerna till en del av ert ordinarie systematiska kvalitetsarbete.

När ni arbetar med frågan ”Var är vi?” så utgår ni från de ändrade kursplanerna och läroplanerna. Ni undersöker hur väl er verksamhet svarar mot dessa och gör sedan i nästa steg ”Vart ska vi?” en bedömning av vad ni behöver fokusera på. Sedan ställer ni er frågan ”Hur gör vi?” och planerar in de aktiviteter som behöver genomföras. Viktigt är att följa upp arbetet löpande och att sedan utvärdera hela implementeringsarbetet utifrån frågan ”Hur blev det?”

I den generella guiden kan ni läsa mer om att implementera styrdokumentsförändringar inom ramarna för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Material

Här hittar du olika typer av material som du kan använda för att informera om och arbeta med de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

Informationsmaterial

Bildspel när ni informerar nämnden eller styrelsen

Det finns ett bildspel som kan användas när ni informerar nämnden eller styrelsen om arbetet med de ändrade styrdokumenten. Använd de bilder som är aktuella för er och komplettera gärna med bilder som beskriver och synliggör arbetet och de resurser ni behöver. Då får nämnden eller styrelsen en översikt av den arbetsinsats som krävs av lärarna och den övriga organisationen. I bildspelet kan ni också lägga till egna bilder som beskriver hur och när ni kommer att återrapportera till nämnden eller styrelsen.

Informera nämnden eller styrelsen Powerpoint, 2 MB.

Information till elever och vårdnadshavare

Vad är en läroplan och vad är en kursplan? Den här sidan riktar sig till elever och föräldrar och handlar om de dokument som styr undervisningen på grundskolenivå. Sidan tar också upp de ändringar som gäller i läroplanerna från hösten 2022.

Läroplanen och kursplanerna bestämmer vad du får lära dig i skolan

Stöd för skolans arbete

Skolverket erbjuder också material till stöd för skolans arbete med att sätta sig in i de nya styrdokumenten. Allt material är digitalt och finns på skolverket.se. Materialet är konstruerat för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar men det kan också användas på andra sätt, till exempel för enskilt arbete. Här är en översikt över Skolverkets material:

Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022

På den här webbsidan för lärare på grundskolenivå finns övergripande material om kursplaner, undervisning och bedömning. Materialet består bland annat av texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på samtalsmodeller. Materialet tar cirka 5 timmar att arbeta med. Materialet kan användas både för blandade grupper med lärare som undervisar i olika ämnen, åldrar och skolformer och för grupper av lärare som undervisar i samma ämne. Det är bra att lärarna tar del av detta material innan de börjar arbeta med kursplanerna i olika ämnen.

Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022

Ämnessidor

På ämnessidorna finns information till lärare om ändringarna i kursplanerna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor för varje ämne. På sidorna finns också kursplanerna och kommentarmaterialen. Ämnessidorna fungerar för grupper av lärare som undervisar i samma ämne.

Det tar cirka 5 timmar att arbeta med varje ämnessida. I de timmarna har vi räknat in tid för att ta del av och tänka kring materialet, till exempel texter, filmer, kursplaner och kommentarmaterial. I timmarna ingår också kollegialt arbete med diskussioner och tankar om kommande planering. Vi har inte räknat in tid för att se Skolverkets webbinarier, för att arbeta med det fördjupande materialet under rubriken Utveckla undervisningen vidare eller för att arbeta med bedömning inför det första betygssättningstillfället.

Till ämnessidorna

Fördjupning

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Den här föreläsningsserien tar upp olika aktuella teman i de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Föreläsningarna riktar sig framför allt till lärare men kan också vara intressanta för dig som är rektor eller skolchef.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Organisera svenska som andraspråk

Skolverket har tagit fram artiklar i samarbete med Nationellt centrum för svenska som andraspråk. Artiklarna handlar om hur man kan avgöra elevers behov av svenska som andraspråk, hur man kan kartlägga elevernas språknivå och organisera undervisningsgrupper i svenska och svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk - ett behovsprövat ämne

Information och stödmaterial om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete

Skolverket erbjuder stödmaterial om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Arbeta med förskolans och skolans värdegrund Länk till annan webbplats.

Sex- och samlevnad i grundskolans tidiga år — webbkurs

Sex och samlevnad i grundskolans senare år — webbkurs

Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasiet — webbkurs

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck — webbkurs

Hedersrelaterat våld och förtryck — skolans ansvar och möjligheter Länk till annan webbplats.

Arbeta mot hedersrelaterat våld och förtryck — webbkurs

Leda jämställdhetsarbete

Information och stöd om att främja trygghet och studiero

Rektorn har ett särskilt ansvar för att alla elever tillförsäkras en skolmiljö som präglas av trygghet och studiero. Det här materialet stöttar dig i det främjande arbetet.

Främja trygghet och studiero

Exempel på planeringar

Planera implementeringen utifrån era lokala behov och förutsättningar. Här finns exempel på tänkbara planeringar på enhetsnivå. 

Här är tre exempel på planeringar för lärarnas kompetensutveckling på tre fiktiva skolor.

Björkskolan

Björkskolan startar i januari 2022 med en kompetensutvecklingsdag. Lärarna arbetar kollegialt med materialet på sidan Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022. Arbetet leds av samtalsledare. Samtalsledarna bildar sedan en planeringsgrupp som organiserar kollegornas arbete under tre kompetensutvecklingsdagar senare på våren då lärarna arbetar med ämnessidorna. Några lärare som är ensamma i sitt ämne samarbetar i ämnesnätverk med lärare på de andra skolor inom samma huvudman. Lärarna diskuterar också några av föreläsningarna i föreläsningsserien Läroplanerna i fokus.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering. Några lärare ansvarar också för en nulägesanalys inför arbetet med de inledande delarna i läroplanen. Under vecka 44 arbetar lärarna med att sätta sig in i de nya allmänna råden om betyg och prövning och i december får ämneslagen tid till diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektorn följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

Tallskolan

Tallskolan har haft stora påfrestningar under coronapandemin.

Rektorn planerar tillsammans med arbetslagsledarna för att starta arbetet under sen vår 2022. Lärarna jobbar med sidan Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022 och fokuserar särskilt på texten Så använder du kursplanerna. Därefter arbetar lärarna vidare med ämnessidorna under några kompetensutvecklingsdagar efter vårterminens slut.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering. Under vecka 44 arbetar lärarna med att sätta sig in i de nya allmänna råden om betyg och prövning och i december får ämneslagen tid till diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektorn följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

En nulägesanalys och fortsatt arbete med de inledande delarna i läroplanen planeras inför vårterminen 2023.

Granskolan

Granskolan är en lågstadieskola som planerar in flera tillfällen för kompetensutveckling under vårterminen 2022. Lärarna i grundskolan och grundsärskolan arbetar tillsammans för att skapa samsyn och möjlighet till samarbeten. De utgår både från materialet på sidan Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022, ämnessidorna och föreläsningsserien Läroplanerna i fokus. De gör också en nulägesanalys för att senare utveckla undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer.

Under kompetensutvecklingsdagar i juni och augusti får lärarna tid att gemensamt börja planera höstens undervisning utifrån de ändrade kursplanerna. Under hela läsåret 22/23 finns tid för kollegiala samtal om hur kursplanerna fungerar i undervisningen. Rektorn följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet.

Här är ett exempel på tänkbar planering för nulägesanalys inför att implementera ändringarna i läroplanens inledande delar.

Ett tänkbart upplägg är att rektor tillsätter en eller flera arbetsgrupper som kartlägger hur värdegrundsarbetet idag bedrivs på skolan och ställer den i relation till de nya formuleringarna i läroplanen. Arbetsgrupperna tittar på undervisningen och det undervisningsmaterial som används, elevhälsoteamets arbete och skolmiljön i stort. Elevernas uppfattning fångas in genom enkäter och/eller intervjuer och elevrepresentanter ingår också i arbetsgrupperna.

Exempel på frågor som kan användas för att kartlägga nuläget ”Var är vi”

 • Hur är undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer organiserad på skolan idag?
 • Var och på vilka sätt tas området upp i ämnesundervisningen?
 • Vad sker i andra delar av skolans verksamhet?
 • Hur samverkar elevhälsoteam och lärare kring dessa frågor?
 • På vilket sätt utvärderas undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer med sikte på att den ska vara likvärdig för alla elever?
 • På vilket sätt arbetar ni idag med kunskap och aktiviteter eller insatser för att bemöta uttryck för intolerans och våld?
 • Vad tycker eleverna om skolans nuvarande arbete kring dessa frågor?
 • Hur involveras annan personal än lärare och EHT-team i värdegrundsarbetet?

Utifrån kartläggningen av nuläget går ni vidare och funderar på ”Vart ska vi” och ”Hur gör vi” för att uppnå en verksamhet som stämmer överens med de nya formuleringarna i läroplanen. Gör en plan där det också framgår vem som förväntas göra vad. En viktig del är att planera in kompetensutveckling för personal som kommer att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer eller annat värdegrundsarbete.

Hur kan man lägga upp arbetet med de ändrade läroplanerna och kursplanerna? Vad är bra att tänka på? I de här intervjuerna berättar några lärare om sina erfarenheter och delar med sig av sina bästa tips i implementeringen.

”Jag hoppas att eleverna ska känna sig mer motiverade och mindre stressade”

Inga-Lill jobbar som lärare i svenska och franska på Sturebyskolan i Stockholm. Hon arbetar dessutom med ämnesutveckling och med att samordna implementeringen av Lgr22 på högstadiet.

Läs artikeln

”Som lärare behöver man se syfte och centralt innehåll som en helhet i sin pedagogiska planering”

I Halmstad har kommunens verksamheter arbetat med att implementera Lgr22 sedan hösten 2020. I rollen som kvalitetsstödjare stöttar Erica rektorerna och deras verksamheter att börja arbeta utifrån de ändrade läroplanerna och kursplanerna. Här berättar hon om framgångsfaktorer och lärdomar.

Läs artikeln

Det är intressant att diskutera ändringarna och tolkningarna av dem med kollegorna

Implementeringen av de ändrade läroplanerna och kursplanerna pågår för fullt på Fittjaskolan i Botkyrka, sydväst om Stockholm.

Läs artikeln

”Att sätta sig in det nya är ett jobb vi ska göra, men man blir inte färdig i en handvändning”

Ann är lärare i ämnen och förstelärare på en grundsärskola i Ystads kommun. Hennes uppdrag handlar om att tillsammans med skolans rektor organisera implementeringen av Lgrsär22.

Läs artikeln

Se Skolverkets digitala konferens om de ändrade läroplanerna

Det här är en inspelning av Skolverkets digitala konferens om de ändrade kursplanerna och läroplanerna som ägde rum den 30 september 2021. Filmen finns med svensk undertext.

Här kan du ladda ner presentationen som vi visade på konferensen.
Presentation: Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Film: Konferens för skolchefer och rektorer: Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022 (tid 2:03:58)

Senast uppdaterad 29 december 2022

Frågor och svar