Bra att tänka på när ni implementerar ändrade läroplaner och kursplaner 2022

Hösten 2022 är det dags att tillämpa flera styrdokumentsändringar på grundskolenivå. Alla kursplaner är ändrade och det finns också nya formuleringar i läroplanernas inledande delar. På den här sidan hittar du som är skolchef eller rektor tips, material och konkreta exempel som kan vara till nytta i implementeringsarbetet.

Kollegialt arbete med att implementera styrdokument

Här hittar ni en generell guide för att implementera styrdokumentsförändringar steg-för-steg. Den kan ni använda som grund i ert arbete med implementeringen.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Att tänka på

De nya formuleringarna i läroplanens inledande delar gäller alla som arbetar i skolan. Tänk därför på all personal som kan beröras. Kursplanerna däremot är lärarnas arbetsverktyg. Därför är det framför allt lärarna som behöver sätta sig in i kursplaneändringarna.

För en effektiv implementering behöver ni avsätta tid för arbetet och planera för när och hur personalens arbete ska ske.

Tidsplanering

Planera in tid för arbetet med kursplanerna och läroplanerna under läsåret 2021/2022 och gärna även i direkt anslutning till terminsstarten i augusti 2022 så får även nyanställd personal möjlighet att bli väl förberedd.

Lärarna behöver också extra tid till egen reflektion, gemensam eller enskild planering, bedömning och betygssättning under hela första året med de ändrade kursplanerna. Det är särskilt väsentligt inför det första betygssättningstillfället.

Samtalsledare och gruppindelning

Skapa en tydlig organisation på enhetsnivå som gör det möjligt att reflektera och arbeta tillsammans. Det behövs någon som planerar och leder samtalen och har mandat att göra det. Det kan till exempel vara utbildade handledare från läs- och matematiklyft, förstelärare, arbetslagledare eller andra lämpliga personer. Dessa nyckelpersoner behöver tid för detta uppdrag.

Tänk på att personalen ofta har olika lång erfarenhet. Alla lärare kanske inte heller är behöriga. Ta hänsyn till personalens kunskaper och erfarenheter, till exempel när ni sätter ihop samtalsgrupper som ska arbeta med kurs- och läroplanerna. Det kan vara en fördel att sätta ihop grupperna så att personal med olika lång erfarenhet får mötas eller att ge extra tid och stöd till lärare som inte är behöriga. Kanske vill ni också öka kontakten mellan personal som inte arbetar tillsammans i vanliga fall eller ge tillfälle till samtal mellan de som arbetar i olika skolformer på grundskolenivå.

När det gäller arbetet med kursplanerna, tänk också på att en del lärare undervisar i flera ämnen och ingår i olika ämnesgrupper med sina kollegor. Andra lärare är ensamma om sitt ämne och kan behöva möjlighet att diskutera med ämneslärare på andra enheter eller i andra nätverk.

Bedömning och betygsättning

I de kursplaner som börjar gälla hösten 2022 är kunskapskraven ändrade. Ni behöver därför se till att rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning är anpassade efter de ändrade kunskapskraven och Skolverkets allmänna råd för betyg och betygsättning.

Läs mer i Allmänna råd om betyg och betygssättninglänk till annan webbplats

Det är bra att tänka på de frågor som kan uppstå vid bedömning och betygsättning inför det första betygsättningstillfället med ändrade kursplaner i december 2022. Det kan redan tidigt i planeringen vara bra att ställa sig följande frågor:

 • Behöver vi se över våra rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning så att de ligger i linje med styrdokumenten och Skolverkets allmänna råd?
 • Behöver vi se över våra rutiner för att informera elever och vårdnadshavare om bedömning och betyg?
 • Har lärarna den tid de behöver för bedömning och betygsättning i samband med de första betygssättningstillfällena?
 • Behöver vi skapa möjligheter till sambedömning?

Implementeringen och det systematiska kvalitetsarbetet

Gör arbetet med att implementera de ändrade kurs- och läroplanerna till en del av ert ordinarie systematiska kvalitetsarbete.

När ni arbetar med frågan ”Var är vi?” så utgår ni från de ändrade kursplanerna och läroplanerna. Ni undersöker hur väl er verksamhet svarar mot dessa och gör sedan i nästa steg ”Vart ska vi?” en bedömning av vad ni behöver fokusera på. Sedan ställer ni er frågan ”Hur gör vi?” och planerar in de aktiviteter som behöver genomföras. Viktigt är att följa upp arbetet löpande och att sedan utvärdera hela implementeringsarbetet utifrån frågan ”Hur blev det?”

I den generella guiden kan ni läsa mer om att implementera styrdokumentsförändringar inom ramarna för det ordinarie systematiska kvalitetsarbetet.

Så kan ni implementera ändrade styrdokument

Material

Informationsmaterial

Det finns ett bildspel som kan vara till hjälp när ni informerar lärarna om de ändrade kursplanerna. Bildspelet beskriver ändringarna och syftet med dem och kan fungera som grund för diskussion med lärarna inför planering. Använd de bilder som är aktuella för er och komplettera gärna med egna bilder.

Informera lärare om styrdokumentsförändringarPowerpoint (powerpoint, 1 MB)

Det finns även ett bildspel som kan användas när ni informerar nämnden eller styrelsen om arbetet med de ändrade styrdokumenten. Använd de bilder som är aktuella för er och komplettera gärna med bilder som beskriver och synliggör arbetet och de resurser ni behöver. Då får nämnden eller styrelsen en översikt av den arbetsinsats som krävs av lärarna och den övriga organisationen. I bildspelet kan ni också lägga till egna bilder som beskriver hur och när ni kommer att återrapportera till nämnden eller styrelsen.

Informera nämnden eller styrelsenPowerpoint (powerpoint, 1 MB)

Stöd för skolans arbete

Skolverket erbjuder också material till stöd för skolans arbete med att sätta sig in i de nya styrdokumenten. Allt material är digitalt och finns på skolverket.se. Materialet är konstruerat för grupper som leds av en samtalsledare i fysiska eller digitala träffar men det kan också användas på andra sätt, till exempel för enskilt arbete. Här är en översikt över Skolverkets material:

Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022

På den här webbsidan för lärare på grundskolenivå finns övergripande material om kursplaner, undervisning och bedömning. Materialet består bland annat av texter, filmer, diskussionsfrågor och förslag på samtalsmodeller. Materialet tar cirka 5 timmar att arbeta med. Materialet kan användas både för blandade grupper med lärare som undervisar i olika ämnen, åldrar och skolformer och för grupper av lärare som undervisar i samma ämne. Det är bra att lärarna tar del av detta material innan de börjar arbeta med kursplanerna i olika ämnen.

Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022

Ämnessidor

På ämnessidorna finns information till lärare om ändringarna i kursplanerna, jämförelsedokument och diskussionsfrågor för varje ämne. På sidorna finns också kursplanerna och kommentarmaterialen. Ämnessidorna fungerar för grupper av lärare som undervisar i samma ämne och tar cirka 5 timmar att arbeta med per ämne.

Till ämnessidorna

Fördjupning

Det finns också möjlighet för lärarna att fördjupa sig, till exempel genom det nya stödmaterialet Att planera, bedöma och ge återkoppling. Stödmaterialet kommer också i en version för lärare som undervisar elever med intellektuell funktionsnedsättning. Planerad publicering våren 2022.

Att planera, bedöma och ge återkoppling

Webbinarier

Under vårterminen 2022 kommer webbinarier för lärare på grundskolenivå med aktuella teman från de ändrade läroplanerna och kursplanerna.

Stödmaterial om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete

Skolverket erbjuder stödmaterial om sexualitet, samtycke och relationer och annat värdegrundsarbete. Under 2022 uppdaterar vi vårt material med anledning av de nya formuleringarna.

Nytt i läroplanernas inledande delar

Arbeta med förskolans och skolans värdegrundlänk till annan webbplats

Webbkursen Sex- och samlevnad i grundskolans tidiga årlänk till annan webbplats

Webbkursen Sex och samlevnad i grundskolans senare årlänk till annan webbplats

Webbkursen Sex- och samlevnadsundervisning i gymnasietlänk till annan webbplats

Hedersrelaterat våld och förtryck — skolans ansvar och möjligheterlänk till annan webbplats

Leda jämställdhetsarbete

Exempel på planeringar

Planera implementeringen utifrån era lokala behov och förutsättningar. Här finns exempel på tänkbara planeringar på enhetsnivå. 

Ändrade kursplaner — planeringar för kompetensutveckling

Här är tre exempel på tänkbara planeringar för lärarnas kompetensutveckling på tre fiktiva skolor.

Björkskolan startar i januari 2022 med en kompetensutvecklingsdag. Lärarna arbetar kollegialt med materialet på sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022”. Arbetet leds av samtalsledare. Samtalsledarna bildar sedan en planeringsgrupp som organiserar kollegornas arbete under tre kompetensutvecklingsdagar senare på våren då lärarna arbetar med ämnessidorna. Lärarna ges också möjlighet att följa Skolverkets webbinarier för lärare.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering och i december för diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

Tallskolan hade redan startat arbetet med kursplanerna, men avbrutit på grund av det uppskjutna tillämpningsdatumet. I diskussioner med lärarna framkommer att förra årets arbete inte hade hunnit ge så mycket på grund av situationen under pandemin.

Rektor planerar tillsammans med arbetslagsledarna för att starta igen under vecka 44 2021. Lärarna jobbar med sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022” och fokuserar särskilt på hur ändringarna i de inledande delarna i läroplanen kan avspeglas i ämnesundervisningen. Därefter arbetar lärarna vidare med ämnessidorna under tre halvdagar. Några lärare som är ensamma i sitt ämne samarbetar i ämnesnätverk med lärare på de andra skolor inom samma huvudman.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering och i december för diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

Granskolan är en lågstadieskola som planerar in flera kompetensutvecklingstillfällen under vårterminen 2022. Lärarna i grundskola och grundsärskola arbetar tillsammans för att skapa samsyn och möjlighet till samarbeten. De utgår både från materialet på sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022” och ämnessidorna. Arbetet prioriteras dessutom på arbetslags- och ämneslagstid. Under en kompetensutvecklingsdag i juni och en i augusti får lärarna tid att gemensamt börja planera höstens undervisning utifrån de ändrade kursplanerna. Under hela läsåret 22/23 finns tid för kollegiala samtal om hur kursplanerna fungerar i undervisningen. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet.

Här är tre exempel på tänkbara planeringar för lärarnas kompetensutveckling på tre fiktiva skolor.

Björkskolan startar i januari 2022 med en kompetensutvecklingsdag. Lärarna arbetar kollegialt med materialet på sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022”. Arbetet leds av samtalsledare. Samtalsledarna bildar sedan en planeringsgrupp som organiserar kollegornas arbete under tre kompetensutvecklingsdagar senare på våren då lärarna arbetar med ämnessidorna. Lärarna ges också möjlighet att följa Skolverkets webbinarier för lärare.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering och i december för diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

Tallskolan hade redan startat arbetet med kursplanerna, men avbrutit på grund av det uppskjutna tillämpningsdatumet. I diskussioner med lärarna framkommer att förra årets arbete inte hade hunnit ge så mycket på grund av situationen under pandemin.

Rektor planerar tillsammans med arbetslagsledarna för att starta igen under vecka 44 2021. Lärarna jobbar med sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022” och fokuserar särskilt på hur ändringarna i de inledande delarna i läroplanen kan avspeglas i ämnesundervisningen. Därefter arbetar lärarna vidare med ämnessidorna under tre halvdagar. Några lärare som är ensamma i sitt ämne samarbetar i ämnesnätverk med lärare på de andra skolor inom samma huvudman.

I augusti avsätts tid till enskild och gemensam planering och i december för diskussioner kring bedömning och betygssättning. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet efter den första betygssättningen.

Granskolan är en lågstadieskola som planerar in flera kompetensutvecklingstillfällen under vårterminen 2022. Lärarna i grundskola och grundsärskola arbetar tillsammans för att skapa samsyn och möjlighet till samarbeten. De utgår både från materialet på sidan ”Sätt er in i kursplanerna och läroplanerna inför hösten 2022” och ämnessidorna. Arbetet prioriteras dessutom på arbetslags- och ämneslagstid. Under en kompetensutvecklingsdag i juni och en i augusti får lärarna tid att gemensamt börja planera höstens undervisning utifrån de ändrade kursplanerna. Under hela läsåret 22/23 finns tid för kollegiala samtal om hur kursplanerna fungerar i undervisningen. Rektor följer arbetet löpande och utvärderar implementeringsarbetet.

Ändrade läroplaner — planering för nulägesanalys

Här är ett exempel på tänkbar planering för nulägesanalys inför att implementera ändringarna i läroplanens inledande delar.

Ett tänkbart upplägg är att rektor tillsätter en eller flera arbetsgrupper som kartlägger hur värdegrundsarbetet idag bedrivs på skolan och ställer den i relation till de nya formuleringarna i läroplanen. Arbetsgrupperna tittar på undervisningen och det undervisningsmaterial som används, elevhälsoteamets arbete och skolmiljön i stort. Elevernas uppfattning fångas in genom enkäter och/eller intervjuer och elevrepresentanter ingår också i arbetsgrupperna.

Exempel på frågor som kan användas för att kartlägga nuläget ”Var är vi”

 • Hur är undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer organiserad på skolan idag?
 • Var och på vilka sätt tas området upp i ämnesundervisningen?
 • Vad sker i andra delar av skolans verksamhet?
 • Hur samverkar elevhälsoteam och lärare kring dessa frågor?
 • På vilket sätt utvärderas undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer med sikte på att den ska vara likvärdig för alla elever?
 • På vilket sätt arbetar ni idag med kunskap och aktiviteter eller insatser för att bemöta uttryck för intolerans och våld?
 • Vad tycker eleverna om skolans nuvarande arbete kring dessa frågor?
 • Hur involveras annan personal än lärare och EHT-team i värdegrundsarbetet?

Utifrån kartläggningen av nuläget går ni vidare och funderar på ”Vart ska vi” och ”Hur gör vi” för att uppnå en verksamhet som stämmer överens med de nya formuleringarna i läroplanen. Gör en plan där det också framgår vem som förväntas göra vad. En viktig del är att planera in kompetensutveckling för personal som kommer att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer eller annat värdegrundsarbete.

Här är ett exempel på tänkbar planering för nulägesanalys inför att implementera ändringarna i läroplanens inledande delar.

Ett tänkbart upplägg är att rektor tillsätter en eller flera arbetsgrupper som kartlägger hur värdegrundsarbetet idag bedrivs på skolan och ställer den i relation till de nya formuleringarna i läroplanen. Arbetsgrupperna tittar på undervisningen och det undervisningsmaterial som används, elevhälsoteamets arbete och skolmiljön i stort. Elevernas uppfattning fångas in genom enkäter och/eller intervjuer och elevrepresentanter ingår också i arbetsgrupperna.

Exempel på frågor som kan användas för att kartlägga nuläget ”Var är vi”

 • Hur är undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer organiserad på skolan idag?
 • Var och på vilka sätt tas området upp i ämnesundervisningen?
 • Vad sker i andra delar av skolans verksamhet?
 • Hur samverkar elevhälsoteam och lärare kring dessa frågor?
 • På vilket sätt utvärderas undervisningen om sexualitet, samtycke och relationer med sikte på att den ska vara likvärdig för alla elever?
 • På vilket sätt arbetar ni idag med kunskap och aktiviteter eller insatser för att bemöta uttryck för intolerans och våld?
 • Vad tycker eleverna om skolans nuvarande arbete kring dessa frågor?
 • Hur involveras annan personal än lärare och EHT-team i värdegrundsarbetet?

Utifrån kartläggningen av nuläget går ni vidare och funderar på ”Vart ska vi” och ”Hur gör vi” för att uppnå en verksamhet som stämmer överens med de nya formuleringarna i läroplanen. Gör en plan där det också framgår vem som förväntas göra vad. En viktig del är att planera in kompetensutveckling för personal som kommer att arbeta med sexualitet, samtycke och relationer eller annat värdegrundsarbete.

Se Skolverkets digitala konferens i efterhand

Det här är en inspelning av Skolverkets digitala konferens om de ändrade kursplanerna och läroplanerna som ägde rum den 30 september 2021. Filmen kommer att syntolkas och textas inom kort.

Här kan du ladda ner presentationen som vi visade på konferensen.
Presentation: Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Film: Konferens för skolchefer och rektorer: Ändrade kursplaner och läroplaner hösten 2022 (tid 2:03:58)

Senast uppdaterad 21 oktober 2021

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Nej, allt material finns bara på svenska.

  Vi planerar att det ska finnas tryckta läroplaner senast vid skolstarten hösten 2022.