Skolverket

Bedömningsstöd i matematik i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet matematik i grundskolan.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3

Obligatoriskt att använda i årskurs 1

Bedömningsstödet i taluppfattning ska underlätta din uppföljning av elevers kunskaper i årskurs 1–3. Som lärare kan du med hjälp av bedömningsstöden tidigt identifiera elever som riskerar att få eller som redan har svårigheter i taluppfattningen inom matematik. Du kan även se när en elev kommit längre i sin kunskapsutveckling och behöver ytterligare stimulans.

Nationellt bedömningsstöd i taluppfattning i årskurs 1–3 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Reviderat för utökat stöd

Sedan den 3 juli 2018 hittar du reviderade versioner som ger dig som lärare ett ännu tydligare underlag för bedömning, analys av bedömningar och mer information om vilket stöd som kan behöva sättas in.

Mer om obligatoriet i årskurs 1

Bedömningsstödet i taluppfattning är sedan 2016 obligatoriskt att använda i årskurs 1. Det är skolans huvudman som ansvarar för att materialet används för att följa upp elevernas kunskaper tidigt.

Det krävs särskilda skäl för att rektorn ska kunna besluta att en lärare inte behöver använda bedömningsstöden eller delar av dessa för en enskild elev.

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd

Film: Introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning

Få en introduktion till bedömningsstödet i taluppfattning inom matematik. I den här filmen träffar du två lärare som använt materialet med sina elever.

Exempel på elevsvar är lösenordsskyddade

Du behöver inte logga in i bedömningsportalen för att få tillgång till merparten av materialet. De inspelade elevsvaren som kommenteras i materialet är däremot lösenordsskyddade av integritetsskäl.

Så får du inloggningsuppgifter

En del av Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Från och med den 1 juli 2019 börjar nya bestämmelser i skollagen (2010:800) om en garanti för tidiga stödinsatser att gälla. Tidiga stödinsatser till elever ska sättas in i förskoleklassen och lågstadiet i grundskolan, specialskolan och sameskolan. Syftet med garantin är att elever i behov av stöd, tidigt ska få stöd utformat utifrån sina behov.

Mer om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Bedömning för lärande i årskurs 1–9

Bedömningsstödet Bedömning för lärande i matematik ger dig som lärare stöd och struktur i de kontinuerliga bedömningarna av elevens kunskapsutveckling. Materialet ger även underlag för att eleven ska kunna följa sitt eget lärande. Bedömningsstödet har sin utgångspunkt i kursplanen i matematik, men knyter också an till de nationella proven i årskurs 3, 6 och 9.

Handledning till bedömningsstödetPDF (pdf, 435 kB)

Bedömning för lärande i matematikZIP (zip, 11 MB)

Om att hämta hem materialet

Ladda ner filen Bedömning för lärande i matematik. Dubbelklicka på zip-filen för att öppna datorns "uppackningsprogram". Välj alternativet för uppackning, vanligtvis packa upp, extract eller liknande.

Materialet är sorterat i en mappstruktur

När du laddar ner materialet är det organiserat i en mappstruktur. För att det ska fungera på ett bra sätt är det viktigt att du sparar hela mappen på din dator och behåller mappstrukturen.

Klick- och skrivbart material

Bedömningsstödet är interaktivt. Det betyder att du kan skriva i mallarna, genom att hämta formuleringar från andra delar av materialet och klistra in i egna bedömningsmatriser. Du kan också klicka dig fram på flera sätt i materialet genom högermenyn eller navigationssidan.

Här har vi samlat lite tips för dig som vill bekanta dig med navigationen.

NavigationstipsPDF (pdf, 2 MB)

PDF- och Word-format

Flera av filerna finns i både PDF- och Word-format. Klickar du på en ruta öppnas det i PDF-format, men intill rutan finns det i många fall ett litet "W" som du klickar på om du föredrar att använda matrisen eller mallen i Word-format.

Film: Introduktion till Bedömning för lärande i matematik

Få en inblick i hur materialet är uppbyggt och hur det kan användas. I den här filmen träffar vi en grupp lärare som arbetar med bedömningsstödet.

Diamant – ett diagnosmaterial i årskurs 1–9

De 127 diagnoserna i Diamant använder du för att kartlägga hur långt eleverna kommit i sin matematikutveckling. Syftet är i huvudsak formativt och diagnoserna ska ge ett underlag för planering av en strukturerad, individanpassad undervisning som skapar goda förutsättningar för eleverna att nå kunskapskraven.

 

Film: Introduktion till Diamant

Få en inblick i hur materialet är tänkt att fungera. Du får i den här filmen träffa en av konstruktörerna bakom materialet och en grupp lärare som använt materialet.

Mer om hur du använder Diamant

Från varje diagnos får du lätt tillgång till en kommenterande text som förklarar vilka uppgifter som ingår i diagnosen och hur du genomför den. Du hittar också en resultatblankett där du digitalt kan fylla i elevernas namn och resultat. Via resultatblanketten kommer du också vidare till utvecklingsscheman (knappen U i högra hörnet). Det här dokumentet kan du med fördel kopiera och spara ett exemplar av för varje elev.

Strukturschemat visar sambanden

Matematiken är uppbyggd på ett logiskt sätt och har en egen struktur. Varje moment kräver sina speciella förkunskaper. Med hjälp av strukturschemat på s. 20 kan du se om, och i så fall hur delområden/diagnoser är kopplade till varandra.

Du kan alltid komma tillbaka till strukturschemat genom att klicka på ikonen som återfinns till höger på alla sidor. Genom strukturschemat får du en överblick över alla diagnoser. När du klickar på ett område i cirkeln vecklar du ut alla diagnoserna inom det valda området.

Håll koll på var eleverna befinner sig med hjälp av utvecklingsscheman

Du kan hålla reda på elevens aktuella kunskaper i matematik genom att successivt föra in diagnosresultat i olika utvecklingsscheman. Genom att jämföra elevens aktuella kunskaper med de mål du ställt upp kan du när som helst under terminen bilda dig en uppfattning om vad eleven bör arbeta med för att utvecklas vidare och på sikt uppfylla kunskapskraven. Utvecklingsscheman kan kopieras och sparas i en mapp för varje elev.

UtvecklingsschemanPDF (pdf, 3 MB)

Mer om hur studiehandledningen kan användas i arbetslaget

Studiehandledningen till diagnosmaterialet är tänkt att användas i arbetslaget, i ämneskonferenser och nätverk som utgångspunkt i arbetet med Diamant i din kommun eller skola. Materialet utgår ifrån ett antal centrala frågor som hjälper till att förklara hur diagnoserna är uppbyggda och hur de kan användas.

StudiehandledningenPDF (pdf, 4 MB)

Mer om hur du hämtar hem hela materialet

Materialet består av en inledning och sex olika områden. Du måste ladda ner och spara alla dokument i en mapp lokalt på datorn för att du ska kunna klicka dig mellan dokumenten på det sätt som det är tänkt. När materialet endast är öppnat i webbläsaren kommer du inte att kunna använda alla funktioner.

Observera att utskriften av avsnittet Mätning måste ske i samma skala som originalet. I annat fall stämmer inte angivna mått i facit. Skriver man ut med annan skala, måste man själv ändra givna mått efter den utskrift man har.

InledningPDF (pdf, 1 MB)

AritmetikPDF (pdf, 2 MB)

Rationella talPDF (pdf, 4 MB)

TalmönsterPDF (pdf, 3 MB)

MätningPDF (pdf, 5 MB)

GeometriPDF (pdf, 3 MB)

StatistikPDF (pdf, 9 MB)

Skrivbar resultatblankett (kan användas för alla diagnoser)PDF (pdf, 183 kB)

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i matematik (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Om uppgifterna i kartläggningsmaterialet

För att få information om elevens kunnande och hur undervisningen kan planeras inom olika centrala innehåll i matematik väljer du uppgifter från de olika häftena. I materialet finns relativt många uppgifter inom ett och samma centrala innehåll för att eleven ska få möjlighet att visa så mycket som möjligt av sitt kunnande.

Det är viktigt att vara lyhörd för hur många uppgifter en elev orkar arbeta med vid ett och samma tillfälle. Uppgifterna kan med fördel delas upp och genomföras vid olika tillfällen. Om du väljer ut endast några uppgifter blir underlaget mindre och sammanfattningen ger då inte samma bild som när du använder materialet i sin helhet. Avsikten är dock inte att en elev ska göra alla uppgifter i ett häfte eftersom de riktar sig till olika årskurser och årskursintervaller.

Ersätter inte Steg 2 i numeracitet

Steg 3 i matematik är tänkt som ett stöd för ämneslärare i matematik att planera undervisningen utifrån var eleven befinner sig i sin kunskapsutveckling i ämnet. Materialet ersätter inte det obligatoriska Steg 2 i numeracitet.

Översättningar till flera språk

Uppgifterna finns översatta till ett antal olika språk. Du behöver vara inloggad för att gå tillgång till översättningarna. Prata med din rektor om du behöver inloggning till bedömningsportalen.

Uppgifter i matematik steg 3 översatt till flera språk (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Facit

För att få tillgång till facit behöver du vara inloggad i bedömningsportalen. Prata med din rektor om du behöver inloggning till bedömningsportalen. Rektorn behöver ge dig behörighet till kartläggningsmaterial -grundskola.

Facit till uppgifterna i matematik steg 3 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Kommentarmaterial till kunskapskraven

Som stöd för bedömning i matematik finns två kommentarmaterial till kunskapskraven. Materialen ska ge förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade.

Till kommentarmaterialet till kunskapskraven del 2 finns dessutom två filmer med tillhörande diskussionsunderlag. Materialen kan med fördel användas som underlag för studiedagar och vid sambedömning.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1

Del 1 är inriktad på:

  • förmågan att använda och analysera begrepp och samband mellan begrepp, samt
  • förmågan att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Ladda ner kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 1länk till annan webbplats

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2

Del 2 är inriktad på:

  • förmågan att föra och följa resonemang.

Till den här delen finns stöd i form av två filmer och ett diskussionsunderlag. I diskussionsunderlaget finns förslag på arbetsgång och på hur du kan använda dig av filmerna som stöd för att diskutera kunskapskravens värdeord för resonemangsförmågan tillsammans med dina kollegor.

Den första filmen visar hur fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift. Den andra filmen visar lärare som diskuterar värdeorden med utgångspunkt i bedömningsaspekterna av förmågan att föra och följa resonemang. Avsikten är att även lärare som bedömer elevers prestationer i årskurs 6 ska finna stöd för sitt bedömningsarbete.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i matematik del 2länk till annan webbplats

Diskutera: Kunskapskravens värdeord i matematiklänk till annan webbplats

Film: Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Genomförande (tid: 22:22)

Fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift.

Film: Att föra och följa resonemang – Lärardiskussion kring värdeord för resonemangsförmågan (tid: 7:27)

Med utgångspunkt i exempel ur elevsamtalet enas lärarna om vilka värdeord för resonemang som kan beskriva elevernas prestationer.

Bedömarträning i årskurs 6

Bedömarträning är ett material för dig som undervisar i årskurs 6 och vill utveckla din kompetens att göra bedömningar när det gäller elevers olika förmågor i matematik. Det finns fyra delar med uppgifter – trianglar, bråk/del av, subtraktion/multiplikation och mönster med stickor. Bedömningarna och analyserna bygger på diskussioner med lärare, lärarutbildare och forskare.

Materialet togs fram i samband med att Lgr 11 infördes och innan det första nationella provet i årskurs 6 hade genomförts. Delar av materialet har reviderats under 2017.

Introduktion och handledning till materialet

Du kan arbeta med materialet individuellt eller tillsammans med kolleger. Om du tar dig an materialet på egen hand kan du jämföra dina bedömningar med de analyser och bedömningar som lärargruppen i materialet har gjort. Om du använder materialet tillsammans med ämnes- eller arbetslaget kan ni arbeta med sambedömning och diskutera och jämföra elevprestationerna med varandra. Materialet kan med fördel användas under en studiedag på skolan.

Handledning till Bedömarträning i matematikPDF (pdf, 80 kB)

DiskussionsfrågorPDF (pdf, 107 kB)

I den här filmen träffar du Professor Astrid Pettersson från PRIM-gruppen, Stockholms universitet. Hon ger dig en introduktion till bedömarträningsmaterialet. Hon har också skrivit texten Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik.

Bedömning av kunskap för lärande och undervisning i matematik (rev. 2017)PDF (pdf, 223 kB)

Trianglar

Här finns ett material som du kan använda för att träna dig i att göra bedömningar av uppgifter med trianglar. Materialet består bland annat av exempeluppgifter och analyserade och bedömda elevarbeten.

Lärare analyserar och diskuterar några elevarbeten

Till materialet om trianglar finns en film där lärare analyserar några av nedanstående elevarbeten. De elevarbeten som diskuteras finns att skriva ut.

Elevarbeten som diskuteras i filmen

Jennifers elevarbetePDF (pdf, 430 kB)

Max elevarbetePDF (pdf, 485 kB)

Oscars elevarbetePDF (pdf, 612 kB)

Uppgift, uppgiftsspecifikation och bedömda elevarbeten

UppgiftPDF (pdf, 91 kB)

UppgiftsspecifikationPDF (pdf, 80 kB)

Elevarbeten (1–5)PDF (pdf, 2 MB)

Uppgiftsspecifik bedömningsmatrisPDF (pdf, 110 kB)

Analys och bedömning av elevarbetenPDF (pdf, 101 kB)

Ej bedömda elevarbeten

Ej bedömda elevarbeten (6-11)PDF (pdf, 2 MB)

Diskussionsfrågor och mall för analys och bedömning

DiskussionsfrågorPDF (pdf, 107 kB)

Mall för analys och bedömningPDF (pdf, 204 kB)

Bråk/del av

Här finns ett material som du kan använda för att träna dig i att göra bedömningar av uppgifter i bråk/del av. Materialet består bland annat av exempeluppgifter och analyserade och bedömda elevarbeten.

Lärare analyserar och diskuterar några elevarbeten

Till materialet om bråk finns en film där lärare analyserar några av nedanstående elevarbeten.

Uppgift och bedömda elevarbeten

UppgiftPDF (pdf, 58 kB)

UppgiftsspecifikationPDF (pdf, 206 kB)

Rebeckas elevarbetePDF (pdf, 212 kB)

Kristoffers elevarbetePDF (pdf, 240 kB)

Ludvigs elevarbetePDF (pdf, 256 kB)

Natalies elevarbetePDF (pdf, 296 kB)

Bedömning av elevarbetenPDF (pdf, 69 kB)

Ej bedömda elevarbeten

Elevarbete 1PDF (pdf, 521 kB)

Elevarbete 2PDF (pdf, 222 kB)

Elevarbete 3PDF (pdf, 267 kB)

Elevarbete 4PDF (pdf, 273 kB)

Diskussionsfrågor och mall för analys och bedömning

DiskussionsfrågorPDF (pdf, 107 kB)

Mall för analys och bedömning - Bråk/del avPDF (pdf, 115 kB)

Subtraktion och multiplikation

Här finns ett material som du kan använda för att träna dig i att göra bedömningar av uppgifter i subtraktion och multiplikation. Materialet består bland annat av exempeluppgifter och analyserade och bedömda elevarbeten.

Bedömning av metoder för beräkningar

Eleven ska enligt kursplanen i matematik kunna välja och använda matematiska metoder med anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter.

Det behövs flera typer av uppgifter för de olika räknesätten för att kunna bedöma exempelvis huvudräkning och beräkningar med skriftliga metoder. Subtraktionsuppgifterna i det här materialet ger dels eleven möjlighet att visa hur väl han eller hon kan välja, anpassa och genomföra beräkningarna med olika metoder, dels läraren möjlighet att bedöma detta.

I det nationella provet i matematik finns av utrymmesskäl inte så många uppgifter för samma räknesätt. I det här materialet finns en multiplikationsuppgift som bedöms på liknande sätt som i det nationella provet. Till denna uppgift tillkommer bedömningsanvisningar, bedömda elevarbeten och ej bedömda elevarbeten.

Subtraktion: Uppgift och bedömda elevarbeten

UppgiftPDF (pdf, 123 kB)

UppgiftsspecifikationPDF (pdf, 31 kB)

Elevarbete 1PDF (pdf, 452 kB)

Elevarbete 2PDF (pdf, 380 kB)

Elevarbete 3PDF (pdf, 340 kB)

Elevarbete 4PDF (pdf, 393 kB)

Elevarbete 5PDF (pdf, 285 kB)

Elevarbete 6PDF (pdf, 305 kB)

Elevarbete 7PDF (pdf, 269 kB)

Analys och bedömning av elevarbetenPDF (pdf, 117 kB)

Subtraktion: Ej bedömda elevarbeten

Elevarbete 8PDF (pdf, 268 kB)

Elevarbete 9PDF (pdf, 243 kB)

Elevarbete 10PDF (pdf, 248 kB)

Elevarbete 11PDF (pdf, 369 kB)

Subtraktion: Diskussionsfrågor och mall för analys och bedömning

DiskussionsfrågorPDF (pdf, 107 kB)

Mall för analys och bedömningPDF (pdf, 105 kB)

Multiplikation: Uppgift och bedömda elevarbeten

UppgiftPDF (pdf, 43 kB)

BedömningsanvisningarPDF (pdf, 73 kB)

Elevarbeten 1-6PDF (pdf, 192 kB)

Bedömda elevarbeten 1-6PDF (pdf, 198 kB)

Multiplikation: Ej bedömda elevarbeten

Elevarbeten (7-12)PDF (pdf, 209 kB)

Mönster med stickor

Här finns ett material som du kan använda för att träna dig i att göra bedömningar av uppgifter i mönster med stickor. Materialet består bland annat av exempeluppgifter och analyserade och bedömda elevarbeten.

Uppgift, uppgiftsspecifikation och bedömda elevarbeten

UppgiftPDF (pdf, 86 kB)

UppgiftsspecifikationPDF (pdf, 90 kB)

Elevarbeten (1-5)PDF (pdf, 84 kB)

BedömningsanvisningarPDF (pdf, 105 kB)

Bedömda elevarbeten (1-5)PDF (pdf, 102 kB)

Ej bedömda elevarbeten

Ej bedömda elevarbeten (6-13)PDF (pdf, 153 kB)

Diskussionsfrågor och mall för analys och bedömning

DiskussionsfrågorPDF (pdf, 107 kB)

Mall för analys och bedömningPDF (pdf, 82 kB)

Bedöma elevers förmågor i muntliga uppgifter i årskurs 9

Bedömningsstödet syftar till att stödja din bedömning av elevers prestationer när de arbetar med muntliga uppgifter i matematik. Materialet består av förslag på arbetsgång, diskussionsfrågor samt två filmer. Kommentarmaterialen till kunskapskraven i matematik, del 1 och del 2, kan användas för en fördjupad förståelse av värdeorden i kunskapskraven. 

Det filmade samtalet mellan några elever och deras lärare ger underlag att föra diskussioner om bedömning av de matematiska förmågorna. Det är viktigt att det finns tid för diskussioner, vilket gör att materialet passar bra att använda på till exempel en studiedag.

Film: Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Genomförande

Filmen visar hur fyra elever i årskurs 9 för ett lärarlett gruppsamtal runt en muntlig matematikuppgift. Filmen visar genomförandet av en uppgift, framtagen för elever i årskurs 9, och bedömningen av elevernas prestationer.

Film: Muntlig uppgift i matematik årskurs 9 – Lärarsamtal om bedömning av elevprestationer

I filmen får vi ta del av hur tre lärare resonerar om och kommer fram till hur elevernas prestationer kan bedömas utifrån en uppgiftsspecifik bedömningsmatris. Bedömningsmatrisen omfattar aspekter av alla de matematiska förmågorna.

Senast uppdaterad 15 november 2018