Under januari 2020 kommer enstaka eller delar av uppgifterna i bedömningsportalen att tas bort. Uppgifterna är antingen inaktuella eller tillhör en uppgiftstyp som inte längre används i provmaterialen.

Bedömningsstöd i moderna språk i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

Provmaterial, formativt material och exempelmaterial

I franska, spanska och tyska som språkval i årskurs 9 finns provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter och ett formativt material som kan användas från nybörjarnivå upp till årskurs 9. Stora delar av det formativa materialet är inte lösenordsskyddat.

Du som undervisar i årskurs 4–6

Franska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Spanska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Tyska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Du som undervisar i årskurs 7–9

Franska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Spanska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Tyska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Mer om det formativa materialet

I franska, spanska och tyska finns formativa material som kan användas från nybörjarnivå till årskurs 9. Stora delar av materialet är öppna för alla, men delar av materialet kräver inloggning i bedömningsportalen.

Mer om exempelmaterialet

I franska, spanska och tyska finns exempeluppgifter som prövar hör- och läsförståelse och kan användas fritt av såväl lärare som elever. Uppgifterna ligger öppna och kräver ingen inloggning i bedömningsportalen.

Mer om provmaterialen

Provmaterialet ger dig som lärare möjlighet att pröva färdigheterna höra, läsa, tala/samtala och skriva. Det är viktigt att provmaterialet används så som det är avsett, nämligen vid slutet av kursen.

Du behöver använda alla fyra delprov, alltså även Tala/samtala och Skriva, för att bilden av elevens samlade kunskaper i språket ska bli tydlig. I det receptiva provet, det vill säga Höra och Läsa, räknas resultaten samman. Detta knyter an till ämnesplanen för moderna språk, där de receptiva färdigheterna inte är uppdelade, liksom till den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Dessutom kommer bedömningen på detta sätt att baseras på ett större antal poäng, vilket ökar reliabiliteten.

Elevens resultat på uppgifterna i de två delproven förs sedan in på sammanställningsblanketten, som du hittar sist i lärarinformationen. Blanketten ger en profil över elevens receptiva förmåga så som den visat sig i provet.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i moderna språk (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 13 november 2019