Nya bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för språkval i årskurs 9 publiceras i månadsskiftet mars/april 2019. Mer om nytt provmaterial i moderna språk

Bedömningsstöd i moderna språk i grundskolan

Det finns flera bedömningsstöd för dig som undervisar elever i ämnet moderna språk i grundskolan.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk

I det här materialet får du förståelse för hur kunskapskraven är konstruerade. Du får även förslag på vilka bedömningsaspekter som kan användas för att bedöma kvaliteten i elevernas muntliga och skriftliga produktion och interaktion.

Det finns två kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk. Det ena kommentarmaterialet behandlar skriftlig produktion och interaktion och det andra behandlar muntlig produktion och interaktion. Kommentarmaterialen utgår från verksamma lärares bedömningar av autentiska elevexempel och från förmågorna att:

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift, samt
  • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

Ladda ner: Kommentarmaterialen i moderna språk/skriftligt

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk/skriftligt

För vart och ett av språken franska, spanska och tyska finns elevtexter med kommentarer. Elevtexterna utgår från en uppgift som också återfinns i kommentarmaterialet.

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk inom ramen för språkval/skriftligtlänk till annan webbplats

Elevuppgiften

Det här är den uppgift som ligger till grund för elevexemplen i det skriftliga kommentarmaterialet.

FranskaPDF (pdf, 9 kB)

SpanskaPDF (pdf, 34 kB)

TyskaPDF (pdf, 9 kB)

Ladda ner: Kommentarmaterialen i moderna språk/muntligt

Kommentarmaterial till kunskapskraven i moderna språk/muntligt

För vart och ett av språken franska, spanska och tyska finns inspelade elevsamtal, samt den uppgift som legat till grund för samtalen. Varje inspelning omfattar både uppgift A (tala) och B (samtala). Ljudfilerna och det skriftliga materialet kompletterar varandra och är tänkta att användas tillsammans för att ge en god förståelse av hur man i bedömningen kan arbeta med de aktuella delarna av kunskapskraven.

Kommentarer till kunskapskraven i moderna språk/muntligt

Elevuppgifter

De här uppgifterna har legat till grund för de inspelade elevsamtalen.

Franska - tala (produktion)PDF (pdf, 134 kB)

Franska - samtala (interaktion)PDF (pdf, 721 kB)

Spanska - tala (produktion)PDF (pdf, 121 kB)

Spanska - samtala (interaktion)PDF (pdf, 4 MB)

Tyska - tala (produktion)PDF (pdf, 122 kB)

Tyska - samtala (interaktion)PDF (pdf, 605 kB)

Inspelade elevsamtal

Franska (Elevsamtal 1)öppnas i nytt fönster

Franska (Elevsamtal 2)öppnas i nytt fönster

Franska (Elevsamtal 3)öppnas i nytt fönster

Spanska (Elevsamtal 1)öppnas i nytt fönster

Spanska (Elevsamtal 2)öppnas i nytt fönster

Spanska (Elevsamtal 3)öppnas i nytt fönster

Tyska (Elevsamtal 1)öppnas i nytt fönster

Tyska (Elevsamtal 2)öppnas i nytt fönster

Tyska (Elevsamtal 3)öppnas i nytt fönster

Provmaterial, formativt material och exempelmaterial

I franska, spanska och tyska som språkval i årskurs 9 finns provmaterial som stöd för bedömning av hör- och läsförståelse samt muntlig och skriftlig produktion och interaktion. Det finns också exempel på uppgifter och ett formativt material som kan användas från nybörjarnivå upp till årskurs 9. Stora delar av det formativa materialet är inte lösenordsskyddat.

Du som undervisar i årskurs 4–6

Franska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Spanska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Tyska i årskurs 4–6 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Du som undervisar i årskurs 7–9

Franska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Spanska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Tyska i årskurs 7–9 (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Nya bedömningsstöd i moderna språk publiceras våren 2019

I månadsskiftet mars/april 2019 publiceras nya bedömningsstöd i franska, spanska och tyska för språkval i årskurs 9 i bedömningsportalen. Provmaterialen i respektive språk består av fyra delprov som prövar reception (Höra och Läsa) samt muntlig respektive skriftlig produktion och interaktion (Tala/samtala och Skriva). Elevernas resultat på de olika delproven vägs samman till ett provbetyg.

Mer om det formativa materialet

I franska, spanska och tyska finns formativa material som kan användas från nybörjarnivå till årskurs 9. Stora delar av materialet är öppna för alla, men delar av materialet kräver inloggning i bedömningsportalen.

Mer om exempelmaterialet

I franska, spanska och tyska finns exempeluppgifter som prövar hör- och läsförståelse och kan användas fritt av såväl lärare som elever. Uppgifterna ligger öppna och kräver ingen inloggning i bedömningsportalen.

Mer om provmaterialen

Provmaterialet ger dig som lärare möjlighet att pröva färdigheterna höra, läsa, tala/samtala och skriva. Det är viktigt att provmaterialet används så som det är avsett, nämligen vid slutet av kursen.

Du behöver använda alla fyra delprov, alltså även Tala/samtala och Skriva, för att bilden av elevens samlade kunskaper i språket ska bli tydlig. I det receptiva provet, det vill säga Höra och Läsa, räknas resultaten samman. Detta knyter an till ämnesplanen för moderna språk, där de receptiva färdigheterna inte är uppdelade, liksom till den gemensamma europeiska referensramen för språk (GERS). Dessutom kommer bedömningen på detta sätt att baseras på ett större antal poäng, vilket ökar reliabiliteten.

Elevens resultat på uppgifterna i de två delproven förs sedan in på sammanställningsblanketten, som du hittar sist i lärarinformationen. Blanketten ger en profil över elevens receptiva förmåga så som den visat sig i provet.

Lösenordsskyddat material

För att få tillgång till det här materialet krävs inloggning i bedömningsportalen. Materialet är lösenordskyddat på grund av upphovsrätt, dataskyddsförordningen eller provsekretess.

Så får du inloggningsuppgifter

Kartlägg nyanlända elevers kunskaper

Det tredje steget i kartläggningsmaterialet är ett stöd för den undervisande ämnesläraren. Kartläggningen ger dig en uppfattning om vad eleven kan i ämnet – ett utgångsläge inför planering och genomförande av undervisningen. Syftet är att få en bild av vilka områden av kursplanen eleven kan visa upp kunskaper i, snarare än att beskriva kunskaperna utifrån de olika nivåerna i kunskapskraven.

Kartläggningsmaterial i moderna språk (bedömningsportalen)länk till annan webbplats

Senast uppdaterad 15 oktober 2018