Formativ bedömning

Ett aktivt arbete med formativ bedömning innebär att sträva efter en lärandekultur och ett undervisningsklimat där elever vill lära och får möjlighet att lära sig att lära. Bedömningskulturen har stor betydelse för elevens inställning till lärande. 

Tydliggör målen

Formativ bedömning innebär att information om var en elev befinner sig i förhållande till undervisningens mål används av eleven för att fokusera sina studier, och av läraren för att anpassa sin undervisning.

Frågor till stöd för elev och lärare i detta syfte är:

  • Vilka är målen med undervisningen och hur kan det se ut när de nås?
  • Hur ligger eleven till i förhållande till målen och hur skapar jag situationer som låter mig få reda på det?
  • Vilken återkoppling ger bäst hjälp till eleven att gå vidare och vilka förändringar i min undervisning hjälper mig att gå vidare?

Frågorna ligger till grund för de fem nyckelstrategierna för formativ bedömning som vi beskriver här. Eleven, klasskamrater/kursdeltagare och läraren är viktiga aktörer i dessa strategier.

Vad ska eleverna lära sig?

I kurs- och ämnesplanerna motsvaras målen för undervisningen av de förmågor som undervisningen ska hjälpa eleverna att utvecklas och som finns sammanfattade under rubriken Syfte. Dessa långsiktiga mål kommer till uttryck i den undervisning kring delar av det centrala innehållet som planeras och genomförs av läraren. Eleverna behöver förstå syftet med undervisningen och målen behöver vara tydliga och relevanta för undervisningssituationen.

I kursplanen för kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (sfi) motsvaras målen för undervisningen av "Utbildningens mål och karaktär" och de inledande meningarna i kunskapsområden i respektive kurs. Målen kommer till uttryck i den undervisning som planeras och genomförs av läraren.

Det är viktigt att eleverna får lära sig förstå skillnader i kvalitet mellan olika prestationer. Diskutera och värdera exempel på arbetsprestationer med eleverna eller arbeta fram bedömningsexempel tillsammans med eleverna.

Vad kan de redan?

Den formativa bedömningen är en del av undervisningen. Det är viktigt att utforma undervisningen så att både du och eleverna ser hur och i vilken utsträckning eleverna har lärt eller förstått, det vill säga var de befinner sig i förhållande till målen. Kvaliteten på de uppgifter som eleverna arbetar med eller de frågor du ställer avgör om och hur eleverna får möjlighet att visa sina kunskaper och därmed vilken information du får tillgång till.

Utifrån den information du samlar in om elevernas kunskaper kan du ändra planeringen och undervisningen för att bättre möta elevernas behov och förutsättningar.

Hur ska eleven göra för att komma vidare?

Läraren, men också eleven själv och andra elever, kan ge återkoppling som för lärandet framåt. Återkopplingen fungerar när den bidrar till att ta elever framåt i deras lärande. Den kan också bidra till att stärka en dialog mellan lärare och elev om hur eleven ska göra för att närma sig målen.

Hur kan eleverna stödja varandras lärande?

När elever bedömer varandras arbete och ger återkoppling lär de sig hur uppgifter av olika kvalitet ser ut. Deras förmåga att bedöma sina egna insatser kan också stärkas genom kamratbedömning.

Hur kan eleven bedöma och styra det egna lärandet?

Elevens förmåga att ta ansvar för och styra det egna lärandet kan stärkas genom att eleven får lära sig att själv bedöma sitt arbete.

Mer om formativ bedömning

Läs mer om formativ bedömning och hur det samspelar med den summativa bedömningen i stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan.

Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter

Läs mer om formativ bedömning och hur det samspelar med den summativa bedömningen i stödmaterialet Kunskapsbedömning i skolan.

Kunskapsbedömning i skolan - praxis, begrepp, problem och möjligheter

Senast uppdaterad 22 oktober 2019