Hem- och konsumentkunskap

GRGRHKK01gr12

Kursplan - Hem- och konsumentkunskap

Livet i hem och familj har en central betydelse för människan. Våra vanor i hem­met påverkar såväl individens och familjens välbefinnande som samhället och naturen. Kunskaper om konsumentfrågor och arbetet i hemmet ger männi­skor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och främja hållbar ut­veckling genom att kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska syfta till att ele­ver­na utvecklar kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsum­tions­val i hemmet. I en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper som rör mat och måltider. Under­visningen ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar sin initiativ­förmåga och kreativitet vid matlagning, skapande av måltider och andra upp­gif­ter i hemmet.

Genom undervisningen ska eleverna få möjlighet att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och ge­men­samma resurser. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ut­veck­lar kunskaper om konsumtionens villkor samt om betalning, sparande, kre­diter och lån. På så sätt ska eleverna ges förutsättningar att göra välgrundade val när det gäller privatekonomi och kunna hantera olika problem och situa­tio­ner som en ung konsument kan ställas inför.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om och ges möj­ligheter att reflektera över normer, jämställdhet och arbetsfördelning i hem­met. Undervisningen ska även ge eleverna förutsättningar att utveckla kun­­skaper om kulturella variationer och traditioner i olika hushåll.

Undervisningen i ämnet hem- och konsumentkunskap ska ge eleverna förut­sättningar att utveckla

 • förmåga att planera och tillaga mat och måltider för olika behov och sam­man­hang samt hantera annat praktiskt arbete som förekommer i ett hem,
 • kunskaper om ekonomi och konsumtion i hemmet, och
 • förmåga att värdera val och handlingar som förekommer i ett hem utifrån hur de påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Centralt innehåll

I årskurs 1-6

I årskurs 1–6

Mat och matlagning

 • Matlagning för olika sammanhang.
 • Enkla metoder för matlagning, däribland bakning. Att planera, organisera och utvärdera arbetet.
 • Enkla instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt vanliga be­grepp för matlagning.
 • Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med mat­lagning.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och för­varing av livsmedel.

Privatekonomi och konsumtion

 • Ungas privatekonomi. Relationen mellan sparande och konsumtion. Olika sätt för att betala och spara.
 • Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på kon­sumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.
 • Jämförelser av några vanliga varor utifrån jämförpris.

Levnadsvanor

 • Vikten av att äta varierat och balanserat för att må bra. Hur måltider kan för­delas över en dag.
 • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.
 • Resurshushållning av livsmedel och andra förbrukningsvaror i hemmet. Åter­vinning i hemmet och i närområdet och hur den fungerar.
 • Några olika certifieringar och märkningar av livsmedel och andra varor samt deras betydelse.
 • Rutiner och metoder för rengöring.

I årskurs 7-9

I årskurs 7–9

Mat och matlagning

 • Matlagning för olika behov och sammanhang.
 • Livsmedels egenskaper och användningsområden.
 • Val av livsmedel och metoder för matlagning, däribland bakning. Att pla­nera, organisera och utvärdera arbetet.
 • Skapande av egna måltider, till exempel utifrån säsong och rester.
 • Instruktioner och recept. Hur de kan läsas och följas samt begrepp för mat­lag­ning.
 • Samtal om upplevelser av smak, doft, konsistens och textur i samband med mat­lagning.
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
 • Hygien och livsmedelssäkerhet i samband med hantering, tillagning och för­varing av livsmedel.

Privatekonomi och konsumtion

 • Ungas privatekonomi. Konsumtion och ekonomisk planering, däribland att göra en budget.
 • Att handla på kredit, teckna abonnemang samt låna och spara pengar.
 • Skillnaden mellan saklig konsumentinformation och annan påverkan på kon­sumtionsval. Reklam i olika former, även dolda reklambudskap.
 • Konsumenters rättigheter och skyldigheter. Garanti, reklamation, ånger­rätt, öppet köp och köp från privatperson samt skillnad mellan köp i butik och på internet.

Levnadsvanor

 • Sammansättning av varierade och balanserade måltider och anpassning till indi­viduella behov.
 • Måltidens betydelse för gemenskap. Olika mattraditioner.
 • Arbetsfördelning i hemmet ur ett jämställdhetsperspektiv.
 • Resurshushållning. Ställningstaganden vid val och användning av livs­me­del och andra varor. Hur produktion, transport och återvinning av livs­me­del och andra varor påverkar människors hälsa, ekonomi och miljö.
 • Rutiner och metoder för rengöring och tvätt.

Betygskriterier

Betygskriterier för slutet av årskurs 6

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett enkelt sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångsätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett utvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven tillagar enkla måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda väl fungerande tillvägagångssätt.

Eleven ger exempel på olika sätt att spara och betala och beskriver på ett välutvecklat sätt vad som kan påverka konsumtionsval.

Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda i huvudsak fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett enkelt sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven beskriver på ett enkelt sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Eleven värderar på ett enkelt sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Eleven värderar på ett utvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven planerar och tillagar måltider och hanterar andra praktiska uppgifter som förekommer i ett hem genom att använda väl fungerande tillvägagångssätt. Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur arbetsprocessen har påverkat resultatets kvalitet.

Eleven beskriver på ett välutvecklat sätt faktorer och beslut som kan påverka privatekonomi och konsumtionsval.

Eleven värderar på ett välutvecklat sätt hur val och handlingar som förekommer i ett hem påverkar hälsa, ekonomi och miljö.

META - kod GRGRHKK01, from 2022-07-01, v.12, grund 2010:37, ändring 2022:8, tom VERSIONINFO - Redigering av rubrik för betygskriterier