Moderna språk

GRGRMSP01gr15

Kursplan - Moderna språk

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Att ha kunskaper i flera språk kan ge nya perspektiv på omvärlden, ökade möjligheter till kontakter och större förståelse för olika sätt att leva. Kunskaper i flera språk ökar också individens möjligheter att ingå i olika sociala och kulturella sammanhang och att delta i internationellt studie- och arbetsliv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet moderna språk ska syfta till att eleverna utvecklar kun­skaper i målspråket och kunskaper om områden och sammanhang där språ­ket används. Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin flerspråkighet samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situa­tio­ner och för skilda syften.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kom­munikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talat och skrivet språk, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kun­na anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare. I den kom­mu­ni­kativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda oli­ka strategier för att underlätta kommunikationen när språkkunskaperna inte räcker till.

I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla för­mågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och in­tressen. Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla för­ståelse av olika livsvillkor samt kulturella och sociala förhållanden i områden och i sammanhang där språket används.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper i att söka, vär­dera, välja och tillägna sig innehållet i talat språk och texter från olika källor. De ska också ges förutsättningar att kunna använda olika hjälpmedel för lärande, förståelse, skapande och kommunikation. Undervisningen ska stimu­lera elevernas intresse för språk och kulturer och förmedla nyttan av språk­kunskaper.

Undervisningen i ämnet moderna språk ska ge eleverna förutsättningar att ut­veckla

 • förståelse av målspråket i tal och skrift,
 • förmåga att formulera sig och kommunicera på målspråket i tal och skrift,
 • förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
 • förståelse av kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Centralt innehåll

I årskurs 4–9, inom ramen för skolans val

I årskurs 4–9, inom ramen för skolans val

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket an­vänds.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kon­taktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form, samt sånger.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel på skylt­ar och i reklam.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om inne­hållet, till exempel med hjälp av förförståelse och bilder.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade muntliga och skriftliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, grammatiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i talat språk och tex­ter i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i tal och skrift.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frå­gor.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser och andra fasta språk­liga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att förtyd­liga kommunikationen.

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kon­taktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkla meddelanden och enkel information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal, till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Sökning av mycket enkel, tydlig information i anvisade källor av olika slag, till exempel för att hitta klockslag, platser och namn.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal samt sam­bandet mellan skrift och uttal.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
 • Strategier för att underlätta samtal, till exempel gester och frågor.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal.

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och hän­del­ser.
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kunskaper. Målspråkets utbredning i världen.

Lyssna och läsa – reception

 • Tydligt talat språk och enkla texter som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier.
 • Dialoger, samtal och intervjuer.
 • Berättelser och annan fiktion, även i talad eller dramatiserad form.
 • Sånger och dikter.
 • Muntliga och skriftliga meddelanden samt information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang samt för att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
 • Sökning av enkel information i ett avgränsat urval av muntliga och skrift­liga källor av olika slag för användning i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord och fasta språkliga uttryck, gram­matiska strukturer och stavning, i det språk eleverna möter.
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av fram­ställningar och samtal.

Tala, skriva och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal och skrivande för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sam­manhängande tal och skrift.
 • Strategier, däribland omformuleringar, frågor och stödjande fraser, för att bid­ra till och underlätta samtal och skriftlig interaktion, även digital.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, ord, artighetsfraser, tilltalsord och an­dra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer och stavning i ele­vernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga och skriftliga framställningar för att för­tyd­liga och anpassa kommunikationen efter syfte och mottagare.

I årskurs 4–9, inom ramen för skolans val, kinesiska

I årskurs 4–9, inom ramen för skolans val, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska används.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkla meddelanden samt information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om innehållet.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på grund­läg­gande satsstrukturer och uttal. Fonem och tonem.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Enkla samtal för kontakt och kommunikation.
 • Enkla presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland gester och frågor.
 • Språkliga företeelser, med betoning på uttal, intonation och grundläggande sats­strukturer samt fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser, i ele­vernas egen produktion och interaktion.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ord­förråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande och kontaktskapande, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter eleverna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter, till exempel presentationer, meddelanden och skrivna dia­lo­ger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens inne­håll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga pro­duk­tionen och interaktionen.

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval, kinesiska

I årskurs 4–6, inom ramen för språkval, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där kinesiska an­vänds.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla dialoger och samtal.
 • Sånger och ramsor.
 • Enkla meddelanden och enkel information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
 • Språkliga företeelser i det språk eleverna möter, med betoning på uttal och in­tonation.
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Korta, enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland gester.
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ord­förråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är beskrivande, även i kombination med illustrationer.
 • Enkla meddelanden och skrivna dialoger.
 • Olika hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syntetiskt tal och elek­tro­niska ordböcker.
 • De förenklade tecknens uppbyggnad i de texter eleverna möter.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Korta, enkla texter, till exempel meddelanden.
 • Hur några vanligt förekommande tecken som är relevanta för kom­mu­nika­tionens innehåll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga pro­duk­tionen och interaktionen.

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval, kinesiska

I årskurs 7–9, inom ramen för språkval, kinesiska

Kommunikationens innehåll

 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
 • Åsikter och känslor.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och om­rå­den där kinesiska används, även i jämförelse med egna erfarenheter och kun­skaper. Kinesiskans utbredning i världen.

Lyssna – reception

 • Tydligt talat språk som är instruerande, beskrivande och kontaktskapande, från olika medier, även i kombination med illustrationer.
 • Dialoger och samtal.
 • Berättelser och annan fiktion, även i dramatiserad form, samt sånger.
 • Meddelanden och information.
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och dra slutsatser om inne­hållet, till exempel med hjälp av förförståelse.
 • Olika sätt att orientera sig i anvisade muntliga källor av olika slag för att hitta enkel information att använda i egen produktion och interaktion.
 • Språkliga företeelser, däribland uttal, intonation och grammatiska struk­tu­rer, i det språk eleverna möter. Fonem och tonem.
 • Hur ord, fasta språkliga uttryck och vardagsfraser används i olika situa­tio­ner.
 • Pinyin som stöd för förståelse av det talade språk eleverna möter.

Tala och samtala – produktion och interaktion

 • Samtal för kontakt och kommunikation.
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden och beskrivningar i sam­man­hängande tal.
 • Strategier för att underlätta samtal, däribland omformuleringar, gester och frå­gor.
 • Språkliga företeelser med betoning på uttal och intonation samt ord, artig­hets­fraser och andra fasta språkliga uttryck, i elevernas egen produktion och interaktion.
 • Bearbetning av egna muntliga framställningar för att förtydliga kom­mu­ni­ka­tionen.
 • Pinyin som ett medel för att utveckla elevernas talade språk, även uttal och ord­förråd.

Läsa – reception (förenklade kinesiska tecken)

 • Enkla texter som är instruerande, beskrivande, berättande och kontakt­ska­pan­de, även i kombination med illustrationer.
 • Meddelanden och information, till exempel på skyltar.
 • Strategier för att använda hjälpmedel för läsning, till exempel pinyin, syn­te­tiskt tal och elektroniska ordböcker.
 • Sökning av mycket enkel, tydlig information i anvisade skriftliga källor, till exempel för att hitta klockslag, platser och namn.
 • De förenklade tecknens ursprung, användning och uppbyggnad i de texter ele­verna möter. Principer för streckordning och analys av teckendelar.

Skriva – produktion och interaktion (förenklade kinesiska tecken)

 • Presentationer, meddelanden, beskrivningar och skrivna dialoger.
 • Hur vanligt förekommande tecken som är relevanta för kommunikationens inne­håll skrivs för hand, även streckordning.
 • Pinyin och andra hjälpmedel, även digitala, som stöd för den skriftliga pro­duk­tionen och interaktionen.

KRITERIER FÖR BEDÖMNING AV KUNSKAPER OCH BETYGSKRITERIER I ÄMNET MODERNA SPRÅK

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för skolans val

Inom ramen för skolans val

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9, inom ramen för skolans val

Inom ramen för skolans val

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i korta, enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för språkval

Inom ramen för språkval

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen. Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9, inom ramen för språkval

Inom ramen för språkval

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven läser samt förstår och tolkar helheten och väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven väljer enkel information från ett avgränsat urval av muntliga och skriftliga källor samt använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. I skriftliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven i någon mån varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.

I interaktion uttrycker sig eleven relativt tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven kommenterar översiktligt, på målspråket, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för skolans val, kinesiska

Inom ramen för skolans val, kinesiska

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven skriver några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven skriver några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att skriva mycket korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9, inom ramen för skolans val, kinesiska

Inom ramen för skolans val, kinesiska

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med viss säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder flera vanligt förekommande tecken för att med säkerhet skriva korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 6, inom ramen för språkval, kinesiska

Inom ramen för språkval, kinesiska

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven skriver några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven mycket enkelt och begripligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår mycket vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven skriver några vanligt förekommande tecken för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 6

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 6

Eleven lyssnar, och förstår enkla ord och fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i mycket långsamt tempo om välbekanta ämnen.

I muntliga framställningar formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med enstaka vanliga ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som underlättar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord i korta, enkla texter som handlar om välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken.

Eleven använder några vanligt förekommande tecken för att skriva mycket korta, enkla texter för hand och med hjälp av digitala hjälpmedel.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för slutet av årskurs 9, inom ramen för språkval, kinesiska

Inom ramen för språkval, kinesiska

Betygskriterier för betyget E i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår vanliga ord och enkla fraser i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. Dessutom använder eleven strategier som i någon mån underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett delvis relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med enstaka ord och fraser.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget D i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betygskriterier för betyget C i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår vanliga ord och enkla fraser i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt och relativt tydligt med fraser och meningar. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett mycket enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.

Betygskriterier för betyget B i slutet av årskurs 9

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betygskriterier för betyget A i slutet av årskurs 9

Eleven lyssnar, och förstår huvudsakligt innehåll och väsentliga detaljer i tydligt talad, enkel kinesiska i långsamt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen. Eleven hittar enkel information i anvisade muntliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I muntlig interaktion uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.

Eleven läser, och förstår huvudsakligt innehåll och tydliga detaljer i korta, enkla texter som handlar om vardagliga och välbekanta ämnen och som är skrivna med förenklade tecken. Eleven hittar mycket enkel information i anvisade skriftliga källor och använder på ett relevant och effektivt sätt det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.

Eleven skriver med hjälp av digitala hjälpmedel och i viss utsträckning även för hand. I skriftliga framställningar med förenklade tecken formulerar sig eleven enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande. I skriftlig interaktion med förenklade tecken uttrycker sig eleven enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.

Eleven kommenterar på ett enkelt sätt, på kinesiska, förhållanden i olika sammanhang och områden där språket används.