Skolverket

Planera och följa upp i grundskolan

Planering av undervisning är viktigt för att vara säker på att den leder mot målen. Planeringen kan också vara ett sätt för dig att kommunicera med eleverna vad de ska lära sig.

Så här kan du tänka när du ska planera undervisningen

  • Gör ett urval av de delar av syftet, de förmågor och det centrala innehåll som du väljer att fokusera på i din undervisning och relatera det till kunskapskraven.
  • Identifiera vilka delar av kunskapskraven som bedömningen ska utgå ifrån och bestäm utifrån det hur eleverna ska få visa sina kunskaper.  
  • Tänk igenom hur du kan skapa förutsättningar för att följa och stödja elevernas kunskapsutveckling och kontinuerligt ge dem återkoppling på sitt arbete.  
  • Välj arbetssätt och arbetsformer som ger eleverna möjlighet att utvecklas i riktning mot de övergripande målen i läroplanens andra del. 
  • Utgå ifrån dina tidigare erfarenheter och vad du vet har fungerat väl tidigare i din undervisning. Utgå från elevgruppens intressen, erfarenheter och föreställningar om det som undervisningen ska behandla. Det ger eleverna inflytande över undervisningen. 
  • Samordna dig med andra lärare, så att arbetsbelastningen blir rimlig för eleverna.

Så här kan rektorn skapa goda förutsättningar för lärarnas planering

  • Organisera verksamheten så att lärarna får goda förutsättningar att planera undervisningen.
  • Utveckla olika möjligheter för lärarna att samverka och utbyta kunskaper.  
  • Skapa rutiner som ser till att eleverna får inflytande över undervisningens innehåll, arbetsformer och arbetssätt, och att elevernas inflytande ökar med stigande ålder och mognad.

Följ upp undervisningen

Både rektorn och läraren har ett ansvar i att följa upp resultaten och utvärdera dem mot de nationella målen och kunskapskraven. Läraren ska analysera hur planeringen och undervisningen har gett eleverna möjlighet att utvecklas. Läraren ska också identifiera vad hon eller han behöver utveckla i den egna undervisningen och om elevernas kunskaper har bedömts och dokumenterats på ett effektivt sätt. Rektorn har ett mer övergripande ansvar för att undervisningen planeras och genomförs på ett sådant sätt att eleverna får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt. Rektorn är också ansvarig för att de rutiner och den dokumentation som används är effektiv och blir ett bra underlag för det systematiska kvalitetsarbetet.

Senast uppdaterad 23 mars 2018