Observera att nedanstående kursplan inte är giltig.

Teckenspråk för hörande (ej gällande)

Ämnets syfte och roll i utbildningen

Utbildningen i ämnet teckenspråk syftar till att ge hörande elever kunskaper i att använda teckenspråk i kontakt med döva och andra teckenspråksanvändare. Det väsentligaste är att utveckla sådana färdigheter att eleverna vågar och vill föra samtal på teckenspråk. Ämnet ger förståelse för det värdefulla i att kommunicera med människor som använder teckenspråk. Dessutom syftar ämnet till att ge kunskaper om de kulturella drag som teckenspråket har samt främja intresse för och kunskaper om dövas situation i samhället.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i teckenspråk sträva efter att eleven

– utvecklar sina kunskaper i att kommunicera på teckenspråk,

– utnyttjar tillfällen att använda språket i kommunikation med andra teckenspråksanvändare,

– utvecklar kunskap om dövas tvåspråkighetssituation och inser konsekvenserna av den,

– förstår dövas livsvillkor och kultur, nationellt och internationellt.

Ämnets karaktär och uppbyggnad

Teckenspråket är modersmål för cirka tio tusen personer i Sverige som är döva från födsel eller tidig barndom. Även andra grupper i samhället använder i ökande omfattning teckenspråk som kommunikationsmedel.

Att kunna kommunicera står i centrum för allt språklärande. Teckenspråk är ett språk med egen grammatik, eget ordförråd och egna kulturella drag. Det är ett visuellt språk som produceras med händerna, ansiktet och kroppen. Den som tillägnar sig kunskaper i teckenspråk lär sig samtidigt ett nytt sätt att kommunicera eftersom regler för turtagning och återkoppling är annorlunda än i talade språk.

Ytterligare en skillnad jämfört med andra språk är att teckenspråk saknar skriftspråk. Det betyder att möjligheterna till självstudier är begränsade.

De teckenspråkstexter som finns på video är av ringa antal jämfört med det stora utbudet av tryckt text.

I ämnet teckenspråk ingår kunskap om de grundläggande villkor för kommunikation som gäller vid samtal med teckenspråksanvändare. I ämnet är det naturligt att uppmärksamma de mer formella sidorna av språket, att ge ökad kunskap om grammatiska strukturer och att ge eleverna möjlighet att öva sin förmåga till språklig variation.

Till teckenspråkets karaktär hör att det är inriktat på dialog, men för att stödja språkutvecklingen behövs övning i att avläsa och att analysera teckenspråkstexter med avseende på grammatisk struktur. Studier i teckenspråk innefattar också att erövra färdighet i att bokstavera och avläsa bokstaverade ord. Att utveckla icke manuella signaler är ytterligare en aspekt i lärandet liksom förståelsen av grammatiska företeelser.

Genom att använda teckenspråk för att uttrycka egna tankar, eller ta del av andras tankar, utvecklas språkfärdigheten. Liksom vid annan språkinlärning spelar det sociala samspelet eleverna emellan en viktig roll.

Även begränsade kunskaper i teckenspråk kan vara viktiga för elevens självtillit. I ämnet ligger ett värde i att eleven försöker hitta vägar för att förstå eller göra sig förstådd också i situationer där den egna språkförmågan ännu inte riktigt räcker till. Till ämnet hör att ge kunskap om och förståelse av dövas ställning och villkor nationellt och internationellt.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för elevens val

Eleven skall
– förstå huvudinnehållet i enkelt och tydligt teckenspråk, som berör för eleven kända områden,

– kunna besvara och ställa frågor om för eleven vardagliga ämnen,

– på enkelt och tydligt teckenspråk kunna berätta om sig själv och sina egna förhållanden,

– kunna bokstavera tydligt,

– ha kännedom om dövas situation i Sverige.

Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret, inom ramen för språkval

Eleven skall
– förstå enkelt och tydligt teckenspråk, som berör för eleven kända områden,

– kunna delta i dialog om vardagliga ämnen,

– kunna på enkelt teckenspråk beskriva en händelse och återge en berättelse,

– kunna bokstavera och avläsa tydlig bokstavering,

– ha kunskap om dövas situation i Sverige.

Bedömning i ämnet teckenspråk för hörande

Bedömningens inriktning

Bedömningen av elevens kunskaper i teckenspråk gäller den grad av språkfärdigheter och det mått av kunskaper som eleven uppvisar. När det gäller elevens förmåga att uttrycka sig på teckenspråk avgörs betygsnivån i första hand av hur ledigt, tydligt, varierat och säkert eleven kan använda språket. Vikt skall också läggas vid bedömning av elevens förmåga att förstå och tillgodogöra sig olika typer av teckenspråkstexter. Aspekter som tillkommer vid avläsning är i vilken utsträckning eleven kan följa språk som tecknas i ett naturligt tempo.

Kunskaper om och förståelse av dövas livsvillkor och kultur samt medvetenhet om skillnader och likheter i förhållande till hörande skall också vägas in i bedömningen. Andra aspekter att ta hänsyn till är medvetenhet om hur språkinlärning sker samt ansvar och självständighet när det gäller att planera, genomföra och utvärdera det egna språkliga arbetet. Ett aktivt förhållningssätt till teckenspråket som tar sig uttryck i villighet att använda språket och i förmåga att reda sig även i oförutsedda situationer skall också beaktas vid bedömningen.

Kriterier för betyget Väl godkänd, inom ramen för elevens val

Eleven förstår huvudinnehållet i meddelanden och information som ingår i vardagliga sammanhang och som tecknas tydligt.
Eleven för en dialog på teckenspråk inom ett känt område.
Eleven deltar i samtal genom att svara på frågor och ställer själv enkla frågor.
Eleven berättar på tydligt och enkelt teckenspråk något hört, läst eller upplevt.
Eleven avläser tydlig bokstavering.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt, inom ramen för elevens val

Eleven förstår innehållet i information som berör för eleven kända områden.
Eleven använder tydligt teckenspråk i olika vardagliga situationer.
Eleven berättar på tydligt teckenspråk något hört, läst eller upplevt.
Eleven bokstaverar tydligt och avläser bokstavering.

Kriterier för betyget Väl godkänt, inom ramen för språkval

Eleven förstår meddelanden och information i vardagliga sammanhang.
Eleven deltar i dialog om vardagliga ämnen, uppfattar vad som sägs och använder olika fraser för att uttrycka känslor och önskemål.
Eleven bokstaverar och avläser bokstavering.

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt, inom ramen för språkval

Eleven deltar i flerpartssamtal i lugnt tempo som handlar om för eleven kända områden.
Eleven tillgodogör sig information från andra.
Eleven planerar och genomför olika språkliga uppgifter med handledning och utvärderar sin språkinlärning och sitt arbetssätt.


Nu gällande kursplaner