Genomföra nationella prov

Det är viktigt att skolan har rutiner så att proven genomförs på ett så säkert sätt som möjligt. I lärarinformationen finns information om genomförandet av respektive prov och delprov.

Provtid

I lärarinformationen finns information om hur lång tid eleverna har på sig att genomföra provet. Om en elev är klar med provet tidigare får eleven lämna rummet. Samtidigt kan det vara störande om elever hela tiden lämnar rummet. Vid vissa prov kan det därför vara en fördel om eleverna sitter hela provtiden. Hur länge en elev måste sitta kvar vid provtillfället bestämmer varje skola utifrån sina lokala förutsättningar.

Rast under provet

I lärarinformationen finns information om när det passar bra att ta en rast för det aktuella provet. Utgångspunkten är att eleverna ska genomföra provet utan otillåtna hjälpmedel och utan möjlighet att kommunicera med varandra eller andra personer via till exempel sociala medier.

Om en elev är försenad

Det är upp till varje skola att avgöra om en elev som kommer för sent till provtillfället ska få göra provet eller inte. Läraren går miste om ett viktigt bedömningsunderlag om eleven inte får chansen att visa sina kunskaper. En elev får inte göra samma prov vid flera tillfällen.

Otillåtna hjälpmedel

Skolan måste se till att eleverna inte använder otillåtna hjälpmedel under provet. Mobiltelefoner får inte användas under provet. Du som lärare hittar anvisningar om vilka hjälpmedel som är tillåtna i lärarinformationen.

Genomförande av muntliga delprov

Skolan kan välja att genomföra de muntliga delproven som en schemabrytande aktivitet under en skoldag eller flera halvdagar. Muntliga delprov i flera olika ämnen kan ofta genomföras under samma dag men kräver då samordning på skolan. En förutsättning är att skolans övriga lärare ansvarar för undervisning, friluftsaktiviteter eller annan skolanknuten verksamhet under den tid då eleverna inte genomför prov.

De muntliga delproven kan också genomföras under en tidsperiod på ordinarie lektioner eller i anslutning till lektioner under provperioden. Om du som lärare ensam ansvarar för en undervisningsgrupp är det viktigt att

  • du kan ha uppsikt över klassrummet och samtidigt genomföra proven utan stress
  • eleverna får undervisning även under den tid då du genomför prov.
Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida