Genomföra nationella prov med nyanlända elever

Eftersom nationella prov är obligatoriska är utgångspunkten att alla elever ska göra nationella prov men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att undanta en elev från ett nationellt prov.

Det krävs särskilda skäl för att undanta en elev och det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att göra ett nationellt prov helt eller delvis. Särskilda skäl kan till exempel vara att eleven saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna genomföra ett prov.

Språkbarriärer kan stå i vägen för att provets resultat ska bli ett stöd för bedömning och betygssättning. Om en elev inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att besvara uppgifter ger provresultatet inte en korrekt bild av elevens kunskaper. Resultatet blir inte tillförlitligt och varken skolan eller Skolverket kan använda provet för att följa upp resultatet, vilket är ett av syftena med proven.

Nationella proven ska inte översättas

Att översätta delar eller hela prov alternativt ta bort eller ändra uppgifter i provet leder i många fall till att provet inte längre prövar de kunskaper som provet ska pröva. Proven är utprövade på svenska. Om lokala översättningar görs kan resultaten inte användas för analyser av måluppfyllelse och utgör ett mindre tillförlitligt stöd i betygsättningen. Du som ska bedöma elevens svar utifrån bedömningsanvisningarna kan inte göra det på ett korrekt sätt om en modersmålslärare översätter elevens svar.

Engelska versioner av proven är inte avsedda för nyanlända

De nationella proven i matematik, NO- och SO-ämnena finns översatta till engelska. Dessa prov är endast avsedda för elever som har sin undervisning på engelska och har särskilt tillstånd för detta.

Olika förutsättningar i olika ämnen

Förutsättningarna för nyanlända elever att genomföra nationella prov på samma villkor som andra elever varierar mellan olika ämnen.

Svenska och svenska som andraspråk

Utprövningar av proven i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer kursplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Det är inte meningen att skolan ska anpassa genomförandet för en elev endast på grund av att han eller hon är nyanländ. Förlängd provtid kan inte sällan innebära att eleven blir trött och presterar sämre än vad han eller hon vanligtvis hade gjort. Det finns inte heller något som säger att en nyanländ elev gör bättre ifrån sig om han eller hon får lyssna istället för att läsa.

I provet svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 och 9 i får eleverna använda ordlista eller ordbok under hela provet.

Bedömningsanvisningarna skiljer sig åt mellan svenska och svenska som andraspråk i de prov där skillnader finns i kursplanerna. I grundskolan är det framförallt skillnader i hur du som lärare ska bedöma elevens kunskaper.

Undervisning i svenska som andraspråk är för elever som har ett annat språk än svenska som modersmål om det behövs. Det kan vara svårt för en elev som är helt ny i det svenska språket att uppnå de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg. För att du som undervisar nyanlända elever ändå ska kunna se en progression och stötta eleven i sin språkutveckling finns materialet Bygga svenska. Bygga svenska kan användas för att bedöma nyanlända och flerspråkiga elevers utveckling från nybörjarnivå i svenska fram till att de uppnått en avancerad andraspråksnivå i svenska språket.

Engelska

De nationella proven i ämnet engelska är helt och hållet på engelska. Färdigheterna i svenska påverkar inte möjligheten att genomföra dessa prov.

Matematik, NO- och SO-ämnen

I matematik, NO- och SO-ämnena kan elever få språkligt stöd under genomförandet, till exempel genom tillgång till modersmålslärare, tvåspråkig lärare eller lexikon (inte en ordförklarande ordbok). Modersmålsläraren kan då översätta vissa ord och begrepp muntligt. Strax före provet kan du som ordinarie lärare gå igenom svåra ord och uttryck, dock inte sådana som eleven ska visa särskild kunskap om vid själva provgenomförandet.

Det är inte tillåtet att skriftligt översätta delar av eller hela provet till andra språk. Däremot kan modersmålsläraren muntligt översätta vissa ord och begrepp i provet under provtillfället. Du som lärare behöver vara noga med att inte på något sätt hjälpa eleven med svaren, eller bekräfta elevens svar.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida