Nationellt prov i svenska och svenska som andraspråk årskurs 6

Det är obligatoriskt att genomföra det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6. Provet består av tre delprov.

Från och med läsåret 2024/25 genomförs delproven B, läsförståelse och C, skriftlig förmåga i Skolverkets provplattform. Delprov A, muntlig förmåga, genomförs utanför provplattformen.

Så fungerar provplattformen

Innan du genomför ett prov i provplattformen behöver du och dina elever lära er hur provplattformen fungerar. Det finns bland annat en webbutbildning för lärare samt film och demoprov för elever.

Förbered och genomför digitala nationella prov

Syfte

Syftet med nationella prov är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till betygs- och bedömningskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Om provet

Delprov A, muntlig förmåga, består av två moment: Presentation och Samtal. Presentationen förbereds på lektionstid och framförs vid provtillfället. Samtalet förbereds däremot inte. Delprovet är detsamma för svenska och svenska som andraspråk, men bedömningsmatriserna skiljer sig åt.

Delprov B, läsförståelse, består av två moment, B1 och B2, och genomförs på två olika dagar. Delprovet prövar elevernas förmåga att avkoda och visa förståelse genom att till exempel kunna hitta information, tolka underliggande budskap samt reflektera över textens form. Delprovet är detsamma för svenska och svenska som andraspråk. I B1 ingår skönlitterära texter och i B2 sakprosa samt dikter. Delprov B förbereds inte.

Delprov C, skriftlig förmåga, består av två moment, C1 och C2, och genomförs på två olika dagar. C1 prövar elevens förmåga att skriva berättande text och C2 prövar elevens förmåga att skriva sakprosa. Delprovet är detsamma för svenska och svenska som andraspråk, men bedömningsmatriserna skiljer sig åt. Delprov C förbereds inte.

Muntligt delprov

Allt material för att genomföra delprov A finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provperiodens första dag. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Översikt

Översikt över provet

Delprov

Datum

Innehåll

Tidsåtgång

A

v 45-49 2024

Enskild presentation inför grupp

Gruppsamtal kring textuppläsning

Instruktioner + förberedelselektion inför momentet Presentation: 60–80 min per helklass

Genomförande av Presentation och Samtal: ca 30 min per grupp om 3 elever

B1

Tis 18 mars 2025

Läsförståelse av skönlitterära texter

80 min + instruktioner

B2

Tors 20 mars 2025

Läsförståelse av sakprosatexter samt dikter

80 min + instruktioner

C1

Tis 18 mars 2025

Skrivuppgift, berättande text

70 min + instruktioner

C2

Tors 20 mars 2025

Skrivuppgift, sakprosatext

60 min + instruktioner

Tillåtna resurser

Eleverna får ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker. Observera att det inte finns någon integrerad ordlista eller ordbok i Skolverkets provplattform.

Anpassningar

För en elev med funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter kan vissa anpassningar behöva göras inför provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provgenomförandet.

Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.
 • De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Exempel på anpassningar

Det finns anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6 utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar och vad provet avser att pröva.

Delprov B

 • Momenten B1 och B2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad tid.
 • Flera raster kan läggas in. B1 och B2 måste dock genomföras på fastställd provdag.

Delprovet prövar elevernas förmåga att läsa, både avkoda och förstå, vilket medför att texter och uppgifter inte ska läsas upp för eleven.

Delprov C

 • Momenten C1 och C2 kan genomföras i mindre grupp.
 • Eleven kan få utökad skrivtid.
 • Eleven kan få tillgång till plattformens funktion text-till-tal.
 • Flera raster kan läggas in. C1 och C2 måste dock genomföras på fastställd provdag.

Några av anpassningarna förbereds genom inställningar i Skolverkets provplattform, som exempelvis förlängd provtid för en elev.

För elever med blindhet kan provmaterial beställas i punktskrift eller textview. Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Instruktioner inför genomförandet

För att informera eleverna om provets syfte och genomförande ska en introduktionslektion genomföras inför delproven, en för delprov A och en för delprov B och C.

Introduktionslektion inför delprov B och C

Planera in en lektion på cirka 30–40 minuter för introduktion av delproven en till två veckor före provdatum för delprov B1 och C1. Läs igenom kopieringsunderlaget: ”Information till eleverna – delprov B och C” med eleverna. Kopieringsunderlaget ger eleverna tydlig information om provet och hur det ska genomföras så att de kan känna sig förberedda. I underlaget finns även information om och beskrivning av provets tema. Samtala kort om betydelsen av temat med eleverna. Efter genomläsningen bör eleverna få möjlighet att ställa frågor. Eleverna får ta med sig kopieringsunderlaget hem.

Kopieringsunderlag

Kopiera underlaget till eleverna så att de får varsitt exemplar.

Kopieringsunderlaget kommer att publiceras under vårterminen 2025.

Instruktioner vid provtillfället

Delprov B1

Informera eleverna om att

 • de har 80 minuter på sig att läsa texterna och lösa uppgifterna
 • det är tillåtet att använda en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker
 • det är viktigt att de läser uppgifterna ordentligt
 • det är viktigt att de kontrollerar att de svarat på alla uppgifter innan de skickar in provet.

Delprov B2

Informera eleverna om att

 • de har 80 minuter på sig att läsa texterna och lösa uppgifterna
 • det är tillåtet att använda en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker
 • det är viktigt att de läser uppgifterna ordentligt
 • det är viktigt att de kontrollerar att de svarat på alla uppgifter innan de skickar in provet.

Delprov C

Materialet till genomgången av skrivuppgiften i delprov C finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att kunna hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provdagens morgon. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Delprov C1

Låt eleverna logga in i provplattformen och klicka fram sidan med lärarens genomgång. Använd cirka tio minuter till att göra följande med eleverna:

 • Läs instruktionen till skrivuppgiften tillsammans med eleverna och svara på deras frågor.
 • Förklara att bilderna fungerar som inspiration. Texten eleverna skriver behöver inte utgå från bilderna utan eleverna kan använda dem om de vill.

Informera eleverna om att

 • de har 70 minuter på sig att skriva sin berättelse
 • det är tillåtet att använda en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker
 • alla ska ha samma rubrik på sin berättelse. Skriv uppgiftens rubrik på tavlan.

Delprov C2

Gå igenom instruktionen för provet med eleverna under cirka 10 minuter på provdagen. Eleverna ska ha loggat in i provplattformen och klickat fram sidan med lärarens genomgång.

 • Läs instruktionen till skrivuppgiften tillsammans med eleverna och svara på deras frågor.
 • Förklara att bilderna fungerar som inspiration. Texten eleverna skriver behöver inte utgå från någon av bilderna utan eleverna kan använda dem om de vill.

Informera eleverna om att

 • de har 60 minuter på sig att skriva sin text
 • det är tillåtet att använda en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker
 • de ska välja en rubrik som passar till innehållet i texten. Skriv det på tavlan.

Bedömning

Delprov B

Bedömningen av delprov B genomförs i Skolverkets provplattform. Flervalsuppgifterna automaträttas men fritextsvar bedöms av dig utifrån bedömningsmallen som finns i provplattformen.

Delprov C

Bedömningen av delprov C genomförs i Skolverkets provplattform. Du ska använda dig av beskrivningar av uppgifterna, bedömningsmatriser, två för ämnet svenska och två för ämnet svenska som andraspråk, kommentarer till matriserna samt exempel på bedömda elevlösningar vid bedömningen. Allt material finns i provplattformen.

Resultat och provbetyg

För varje uppgift i de olika delproven finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng. Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen från samtliga delprov till ett provbetyg i provplattformen. Det muntliga delprovets resultat behöver dock först föras in manuellt. Eleven behöver genomföra alla delprov för att få ett provbetyg. I årskurs 6 motsvarar varje delprov en tredjedel av provbetyget.

Sammanräkningen till ett provbetyg följer andra principer än de som gäller när läraren sätter terminsbetyg.

Du som lärare ska särskilt beakta resultatet på ett nationellt prov vid betygssättningen.

På provgruppens webbplats kan du läsa mer om provbetygsmodellen för de nationella proven i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Nationellt prov årskurs 6, Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Provets konstruktion

De nationella proven i svenska och svenska som andraspråk konstrueras av Uppsala universitet på uppdrag av Skolverket. Detta arbete sker i nära samarbete med verksamma lärare, lärarutbildare och forskare. Proven prövas ut bland ett stort antal elever och lärare för att säkerställa att de fungerar som det är tänkt.

Det nationella provet i årskurs 6 är konstruerat utifrån kursplanerna för svenska och svenska som andraspråk. Dessa ämnen har ett likartat men inte identiskt innehåll. Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått det syfte som kursplanen tar upp och som ingår i ämnena svenska och svenska som andraspråk. Provets innehåll följer kursplanernas centrala innehåll, medan provets betygsnivåer utgår från betygskriterierna, så som de är formulerade i kursplanerna.

Det är inte möjligt för ett nationellt prov att pröva alla delar i en kursplan. Då skulle provet bli alltför omfattande. De nationella proven prövar därför utvalda delar av det som eleverna enligt kursplanerna ska få möta i undervisningen.

På provgruppens webbplats kan du läsa mer om urvalet i provet i svenska och svenska som andraspråk i årskurs 6.

Nationellt prov årskurs 6, Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2024

Innehåll på denna sida