Sambedömning

Sambedömning innebär att lärare samarbetar kring bedömning och betygssättning, till exempel genom att bedöma elevers prestationer tillsammans eller genom att diskutera bedömningen.

Sambedömning kan vara ett sätt att öka likvärdigheten i bedömningar och betygssättningar, eftersom den stärker lärarnas enighet i vad som ska bedömas.

Det finns flera exempel på sambedömning

Det finns flera sätt att arbeta med sambedömning i Sverige och runt om i världen. Skillnaderna beror på att sambedömningen kan ha olika syften, men också på att skolsystemen ser olika ut. I Sverige sätter lärarna betygen, men i många andra länder ställs lärarnas bedömning mot resultat från externa prov. Svenska lärare kan sambedöma både nationella prov och egna uppgifter, medan lärarna i länder utan nationella prov måste sambedöma helt och hållet utifrån sina egna uppgifter.

Fördelar med sambedömning

Det finns få studier om sambedömning och de som finns utgår främst från lärarnas upplevelser. Några gynnsamma faktorer för en god sambedömning är enligt forskningen när lärarna

  • fokuserar på att analysera och diskutera konkreta elevexempel
  • låter olika åsikter komma fram och alla i gruppen får komma till tals – avvikande uppfattningar ses som en tillgång snarare än ett hinder
  • har en tydlig struktur för själva sambedömningssituationen (t.ex. fasta tider, lokaler och arbetsgång)
  • har ett tydligt ledarskap i sambedömningsgrupperna som håller ihop diskussionerna
  • deltar i sambedömning både inom den egna skolan/verksamheten och med andra skolor/verksamheter
  • använder pågående elevarbeten i sambedömningen, för att ge diskussionen ett ökat fokus på bedömningens formativa syfte
  • utgår från elevexempel av olika kvalitet och från elever med olika bakgrund, så att lärarna breddar sina erfarenheter
  • fördjupar diskussionen genom att använda tillgängliga stödmaterial på ett flexibelt sätt.

Tre exempel på sambedömning som kan leda till ökad samstämmighet

Sambedömning kan organiseras och genomföras på många olika sätt. I stödmaterialet Sambedömning i skolan har vi valt ut tre autentiska exempel som alla kan leda till ökad samstämmighet i lärarnas bedömning och betygssättning, men på olika sätt.

Senast uppdaterad 13 januari 2022

Innehåll på denna sida