Vad händer efter ansökan?

Vi behandlar alla ansökningar i turordning. Om du måste komplettera din ansökan så kontaktar vi dig. Du kan också själv skicka in kompletterande handlingar till ett pågående ärende.

Hur lång tid tar det innan jag får mitt beslut?

Skolverket hanterar alla ansökningar i den ordning de kommer in till oss. Om du har en utländsk examen är handläggningstiden oftast cirka 8-16 veckor. En del ärenden går snabbare än så, ett fåtal tar längre tid.

Hur lång tid det tar för oss att handlägga ett ärende beror på bland annat på vilken typ av examen du har, vilka behörigheter du ansökt om och om Universitets- och högskolerådet behöver kontakta myndigheter i ditt utbildningsland.

Om det tagit längre tid än 6 månader för oss att handlägga din ansökan kan du begära att få ett beslut. Det måste du göra skriftligen, till exempel via mejl eller post. Du har rätt att göra en sådan begäran och få den prövad en gång. Vi gör en bedömning av din begäran inom 4 veckor.

Vad händer efter att jag skickat in min ansökan?

1. Vi registrerar och kontrollerar din ansökan

Om du skickar din ansökan via e-post registrerar Skolverket ditt ärende så snart vi kan, ofta samma dag som det når oss. Om du skickar in ansökan via post registrerar vi din ansökan den dag den når oss. Det kan ta upp till en vecka innan handlingar som du skickar in med post registreras.

I samband med att vi registrerar din ansökan skickar vi ut en bekräftelse till dig. I bekräftelsen finns ditt unika ärendenummer, ett försättsblad och information om betalning. Om du inte betalar i tid avvisar Skolverket din ansökan.

Vi kontrollerar att du har skickat in alla nödvändiga handlingar och att de uppfyller de krav som ställs i de föreskrifter som gäller för ansökan om lärarlegitimation. Om vi upptäcker att något saknas kontaktar vi dig.

När ditt ärende är komplett skickar vi det till Universitets- och högskolerådet för bedömning av dina utländska dokument.

Skolverket arkiverar dina handlingar.

2. UHR bedömer din utländska utbildning

Universitets- och högskolerådet (UHR) är den myndighet i Sverige som bedömer utländska studier. UHR bedömer om din examen ger lärarbehörighet i det land där du utbildat dig, och om den motsvarar en svensk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen. UHR har också kontakt med lärosätet i utbildningslandet i vissa fall.

När UHR gjort sin bedömning av dina utländska dokument skickar de den till Skolverket. Skolverket informerar sedan dig om din examen motsvarar en svensk examen eller om du behöver komplettera din examen på något sätt.

Om du skickar in fler dokument från utlandet under ärendets gång så skickar Skolverket även dessa till UHR för bedömning.

3. Vi gör en helhetsbedömning av din ansökan

Skolverket gör en samlad bedömning av UHR:s yttrande om din utländska utbildning och av dina svenska meriter. Skolverket kontaktar dig om du behöver skicka in fler uppgifter eller handlingar.

4. Vi fattar ett beslut

Beslutet skickar vi i första hand till din mejladress och i andra hand hem till dig.

Bild över vad som händer efter att du skickat in din ansökan om lärarlegitimation.

När Skolverket bett dig komplettera din ansökan

Om det är något som fattas i din ansökan kontaktar vi dig. För att vi ska kunna handlägga din ansökan krävs

 • en ifylld ansökningsblankett
 • en kopia på din lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen (alla sidor), på det språk som talas i det land där du är utbildad
 • en ämnesförteckning som visar vilka kurser som ingår i din utbildning och vilket betyg du fått på varje kurs, på det språk som talas i det land där du är utbildad
 • översättningar av din examen och din ämnesförteckning till svenska eller engelska. Undantag: Du behöver inte översätta intygen om de är på danska, finska, färöiska, isländska, meänkieli, norska eller samiska
 • intyg på kunskaper i svenska
 • att ansökningsavgiften är betald.

Ibland måste du skicka in fler uppgifter trots att du uppfyller de grundläggande kraven. Det kan bero på att kursförteckningen till examensbeviset saknas eller att du har skickat in fler handlingar som kan leda till ytterligare behörigheter.

Skicka in handlingarna i tid

Du har två veckor på dig att skicka in de handlingar som krävs. Skolverket fattar inte beslut i ditt ärende före det. Om du inte hinner skicka in handlingarna i rätt tid kan vi förlänga tiden med maximalt en vecka. Kontakta i så fall Skolverkets upplysningstjänst. Om du inte skickar in de uppgifter eller handlingar som vi kräver i tid kanske du inte får alla de behörigheter som du egentligen har rätt till.

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka de handlingar du vill komplettera med via vårt kompletteringsformulär eller vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

När du själv vill skicka in handlingar efter att du ansökt

Du kan själv skicka in handlingar till oss efter att du har ansökt, så länge vi inte avslutat ärendet. Tänk då på detta:

 • Du ska inte göra en ny ansökan. Det räcker att du skickar in handlingarna till oss.
 • Om du skickar in handlingarna med post – använd försättsbladet du fått från Skolverket.

Skicka dina handlingar hit

Du kan skicka de handlingar du vill komplettera med via vårt kompletteringsformulär eller vanlig post. Skicka in dina handlingar som pdf. Skolverket laddar inte ner handlingar som skickas som länkar.

Kompletteringsformulär Länk till annan webbplats.

Vanlig post:

Skolverket
Box 758
981 27 Kiruna

Glöm inte försättsbladet

När du skickar in handlingar med vanlig post ska du alltid använda det försättsblad du fått från Skolverket. Det finns med i utskicket från oss när vi begär att du ska skicka in fler uppgifter eller handlingar. Det finns också som bilaga i det bekräftelsebrev du fick i samband med att vi registrerade din ansökan. Det är viktigt att försättsbladet ligger överst bland dina handlingar. Alla handlingar läses in maskinellt och utan ett försättsblad riskerar dina handlingar att läsas in felaktigt.

När du fått information från Skolverket om bedömning från UHR

Skolverket tar hjälp av Universitets- och högskolerådet (UHR) för att bedöma din utländska utbildning. UHR skriver ett yttrande till Skolverket där din utbildning jämförs med en svensk lärar- eller förskollärarutbildning. Om yttrandet säger att det finns krav som din utbildning inte uppfyller informerar Skolverket dig om bedömningen innan vi fattar beslut i ditt ärende. I meddelandet till dig berättar vi samtidigt vilka möjligheter du har att skicka in intyg som visar att du uppfyller kraven. Det kan till exempel handla om intyg som visar att du har arbetat som lärare eller förskollärare, eller att du läst kompletterande högskolestudier.

Senast uppdaterad 28 maj 2021

Frågor och svar

Det är många som ansöker om legitimation och vi kan inte ge ett förhandsbesked om när du får ditt beslut.

Vi handlägger alla ansökningar i den ordning som de kommer in. Handläggningstiden kan variera något beroende på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. Ibland blir handläggningstiden längre för att vi måste ta hjälp av andra myndigheter och lärosäten. Många ansökningar går relativt snabbt att handlägga men vissa tar längre tid.

För dig med utländsk lärarexamen, förskollärarexamen eller fritidspedagogexamen är handläggningstiden cirka 8-16 veckor. Det är en lång handläggningstid för att vi behöver kontakta andra myndigheter och lärosäten under handläggningen. Om du måste komplettera din ansökan så meddelar vi det via e-post. Därför är det viktigt att du gett oss en e-postadress som du kontrollerar regelbundet.

Källor: 4 kapitlet 3 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Läs igenom både Skolverkets meddelande och UHR:s yttrande. Om du har synpunkter på yttrandet kan du välja att skriva ner dem och skicka till Skolverket. Om det finns uppgifter som du vill komplettera ditt ärende med ska du skicka in intyg över uppgifterna till Skolverket. Om du varken har några synpunkter eller några kompletterande uppgifter som du vill lämna behöver du inte göra någonting alls.

Nej, det är inte säkert att du kommer få en legitimation även om dina utländska meriter bedömts som en lärarutbildning.

När du ansökt om legitimation tar vi hjälp av UHR som gör en ny bedömning av din utbildning. Deras bedömning utgår då ifrån de nationella krav som ställs för att få en svensk lärarexamen.

Källa: 4 kapitlet 2 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Vi tar hjälp av Universitets och Högskolerådet (UHR) för att bedöma din utländska utbildning. UHR skriver ett yttrande med en bedömning av din utländska utbildning. De jämför den med innehållet i en svensk lärarexamen för samma ämne och årskurser.

Innan vi fattar ett beslut kan du själv yttra dig över UHR:s bedömning om du vill. Om du inte tycker att det finns något att kommentera gör vi en bedömning utifrån de uppgifter du redan har lämnat till oss.

Gör så här

Läs igenom både Skolverkets meddelande och UHR:s yttrande. I den bifogade filen ”Yttrande” kan du läsa hur UHR har bedömt din utländska utbildning.

 • Om du har synpunkter på yttrandet kan du välja att skriva ner dem och skicka till Skolverket.
 • Om det finns uppgifter som du vill komplettera ditt ärende med ska du skicka in intyg över uppgifterna till Skolverket.
 • Om du varken har några synpunkter eller några kompletterande uppgifter som du vill lämna behöver du inte göra någonting alls.

Källa: 4 kapitlet 2 § förordning (2011:326) om behörighet och legitimation för lärare och förskollärare.

Ett godkänt intyg kan vara från en kommunal simhall eller liknande som ger kurser i livräddning ur vatten. Det viktiga är att du kan visa upp ett intyg som visar att du har gjort livräddning ur vatten med godkänt resultat.

Källa: Bilaga 1 Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2016:12) om erkännande av yrkeskvalifikationer samt villkor för behörighet och legitimation för lärare och förskollärare med utländsk utbildning.

Det betyder att du utifrån det svenska språket kan undervisa elever i moderna språk eller engelska. Undervisningen behöver inte vara på svenska men däremot utifrån det svenska språket. Du visar dina kunskaper genom att skicka in till exempel ett intyg över högskolestudier eller tjänstgöring.

Handläggningstiden för din ansökan beror på vilken typ av examen du har och vilka behörigheter du ansökt om. När Skolverket tagit emot ansökningarna sorterar vi in dem i olika köer utifrån examen och önskade behörigheter. Köerna är olika långa och ärendena är olika komplexa.

Det gör att tiden det tar att handlägga olika ärenden är olika lång. Personer som ansökt samtidigt kan därför få sin legitimation vid olika tidpunkter.

Du ska alltid använda det försättsblad som Skolverket skickat till dig när du kompletterar ditt pågående ärende med post.