Ämne - Barnet i förskolan

Ämne - Barnet i förskolan

Ämnet barnet i förskolan behandlar hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden samt förskolans mål och verksamhet. Ämnet handlar om vardagssituationer i förskolan och den vuxnes roll i verksamheten.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet barnet i förskolan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om förskolebarns lärande och förskolans mål och verksamheter samt förmåga att möta barn på ett sätt som gynnar barns lärande och utveckling. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur barn lär sig förstå omvärlden. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av att vardagssituationer, på- och avklädning, lek och måltider har betydelse för barns lärande. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förståelse av vuxnas roll och betydelse. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och stödja barns lärande i olika situationer på förskolan.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika former av lek och skapande verksamheter för barn. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samspelet mellan barnen i en kamratgrupp. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamhet tillsammans med barnen.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om synen på barn samt om hur barn formar och formas av den miljö de växer upp i. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att samtala om hur värderingar och kunskaper skapas, lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen och grupper av människor. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om barns rätt, som de är formulerade i FN:s konvention om barnets rättigheter samt om samhällets stöd till barn. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetsmiljö och säkerhet på förskolan.

Praktiskt arbete och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att reflektera över och samtala om innebörden av ett etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.

Undervisningen i ämnet barnet i förskolan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden och om förskolans mål och verksamhet.
 2. Förståelse av vuxnas betydelse för förskolebarns lärande.
 3. Förmåga att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan.
 4. Förmåga att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Kurser i ämnet

 1. Barnet i förskolan 1, 100 poäng.
 2. Barnet i förskolan 2, 100 poäng, som bygger på kursen barnet i förskolan 1.
 3. Skapande verksamhet i förskolan, 100 poäng, som bygger på kursen barnet i förskolan 1.

Kurser

Barnet i förskolan 1, 100 poäng

Kurskod: BARBAR51

Kursen barnet i förskolan 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Förskolans mål och verksamhet.
 • Etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.
 • Förskolebarns lärande i olika situationer. Vardagssituationer, till exempel vid måltider, i tamburen och i leken.
 • Vuxnas roll och betydelse för förskolebarns lärande.
 • Lekens betydelse för förskolebarns lärande.
 • Samspelet mellan förskolebarn i en grupp.
 • Lekar för förskolebarn, till exempel rim och ramsor, rörelselekar och rollekar.
 • Sagor och sagoläsning för förskolebarn.
 • Barnsäkerhet, till exempel säkra leksaker och lekredskap, elsäkerhet samt förvaring och användning av kemikalier.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven medverkar också i att beskriva förskolans mål och verksamhet. Eleven medverkar i att beskriva vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom medverkar eleven i att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven medverkar också i att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med viss säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med visst handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med gott handlag olika former av lek och verksamheter.

Barnet i förskolan 2, 100 poäng

Kurskod: BARBAR52

Kursen barnet i förskolan 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Förskolebarns lärande i olika situationer. Vardagssituationer, till exempel vid måltider, i tamburen och i leken.
 • Etiskt och demokratiskt förhållningssätt i mötet med förskolebarn.
 • Vuxnas roll och betydelse för förskolebarns lärande.
 • Lekens betydelse för förskolebarns lärande.
 • Samspelet mellan förskolebarn i en grupp.
 • Lekar för förskolebarn, till exempel rim och ramsor, rörelselekar och rollekar.
 • Sagor och sagoläsning för förskolebarn.
 • Socialisation. Normer, värderingar och kulturer. Förskolebarns olika uppväxtmiljöer.
 • Barnsäkerhet, till exempel säkra leksaker och lekredskap, elsäkerhet och förvaring och användning av kemikalier.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven medverkar också i att beskriva förskolans mål och verksamhet. Eleven medverkar i att beskriva vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom medverkar eleven i att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven medverkar också i att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med viss säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med visst handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven med säkerhet förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med gott handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Skapande verksamhet i förskolan, 100 poäng

Kurskod: BARSKA5

Kursen skapande verksamhet i förskolan omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Skapande verksamhet och dess betydelse för barns lärande.
 • Bild i förskolan, till exempel måla, rita och arbeta med lera. Metoder, tekniker och material.
 • Rytmik och dans i förskolan. Metoder, tekniker och material.
 • Sång och musik i förskolan. Metoder, tekniker och material.
 • Slöjd i förskolan. Metoder, tekniker och material.
 • Drama och teater i förskolan. Metoder, tekniker och material.
 • Barns säkerhet i samband med skapande verksamhet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven medverkar också i att beskriva förskolans mål och verksamhet. Eleven medverkar i att beskriva vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom medverkar eleven i att möta och stödja förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven medverkar också i att genomföra olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett enkelt sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med visst handlag olika former av lek och skapande verksamheter.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om hur förskolebarn lär sig förstå omvärlden. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt förskolans mål och verksamhet. Eleven beskriver på ett utvecklat sätt vuxnas betydelse för förskolebarns lärande. Dessutom möter och stödjer eleven förskolebarns lärande i olika vardagssituationer på förskolan. Eleven genomför med gott handlag olika former av lek och skapande verksamheter.