Estetisk verksamhet

Estetisk verksamhet

Kod för ämnesområde: ESE

Ämnesområdet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnesområdet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Ämnesområdets syfte

Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att använda olika estetiska uttrycksformer. Genom arbete med bild, form, musik, dans och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att välja och använda olika konstnärliga tekniker, verktyg och material. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska uttrycksformer genom historien samt om det nutida samhällets kulturutbud. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att undersöka, reagera inför och tolka olika former av estetiska uttryck.

I undervisningen ska eleverna ges tillfällen att arbeta med olika former av egen skapande verksamhet, för att därigenom kunna söka olika vägar för att kommunicera genom skapande. Undervisningen ska också bidra till att eleverna får möta samhällets kulturutbud, för att de på så sätt ska ges möjlighet att utveckla intresse för detta.

Undervisningen i ämnesområdet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
 2. Förmåga att välja och använda konstnärliga tekniker, verktyg och material.
 3. Förmåga att undersöka olika kulturella och estetiska uttryck.

Centralt innehåll

Undervisningen i ämnesområdet ska behandla följande centrala innehåll:

Bild och form

 • Material som används vid olika former av skapande, till exempel lera, papper, tyg och trä.
 • Traditionella och digitala tekniker. Verktyg som används vid skapande av bilder och former.
 • Färg, form och struktur vid skapande i olika tekniker och material.
 • Fotografering och filmande. Digitalt skapande, till exempel med digitala ritprogram. Bearbetning och redigering av det skapade med hjälp av digital teknik.
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig produkt.
 • Komposition av bilder för att förmedla tankar och känslor.
 • Några exempel på historiska bilder och former från olika kulturer och hur de är framställda.

Musik, dans och drama

 • Rytm- och musikinstrument.
 • Sånger och berättelser och hur de kan gestaltas med ljud, rytmer och rörelser.
 • Förmedling av tankar och känslor genom musik, dans och drama.
 • Imitation och improvisation genom musik, dans och drama.
 • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
 • Musikens funktion för att markera högtider, traditioner, identitet och grupptillhörighet.
 • Några exempel på musik, dans och drama från olika kulturer och från olika tidsperioder.

Estetisk verksamhet i samhället

 • Samhällets kulturutbud, till exempel muséer, bibliotek och utställningar.
 • Aktuell ungdomskultur, till exempel musik, mode och film.
 • Design som formspråk i vardagen, till exempel i inredning och kläder. Arkitektur i samhället, historiskt och i nutid.

Kravnivå för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven deltar i att skapa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form deltar eleven i att välja och använda tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama deltar eleven i att välja och använda instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Eleven deltar i att undersöka hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.

Kravnivå för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven skapar estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbete med bild och form väljer och använder eleven tekniker, verktyg och material. I kreativa processer inom musik, dans och drama väljer och använder eleven instrument, ljud, rytmer och rörelser.

Eleven undersöker och beskriver hur några kulturella och estetiska uttryck är utformade och vilka budskap de förmedlar.