Ämne - Estetisk verksamhet

Ämne - Estetisk verksamhet

Ämnet estetisk verksamhet behandlar olika estetiska uttrycksformer och hur de kan användas för att förmedla tankar, idéer och känslor. I ämnet ingår skapande verksamhet samt kunskaper om olika verksamheter inom det kulturella och estetiska området.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om olika estetiska uttrycksformer, samt förmåga att kommunicera och samverka med andra genom att skapa i olika uttrycksformer. Genom att arbeta med bland annat bild, dans, musik och drama i undervisningen ska eleverna ges möjlighet att bearbeta egna intryck samt utveckla kreativitet, nyfikenhet och skapande förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om estetiska uttrycksformer genom historien samt om det nutida samhällets kulturutbud. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förmåga att diskutera och tolka olika former av estetiska uttryck.

Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar kunskaper om estetikens olika betydelser för individen och samhället. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika former av egen skapande verksamhet för att därigenom kunna söka olika vägar för att kommunicera. Undervisningen ska också bidra till att eleverna ges möjlighet att uppleva och utveckla ett intresse för samhällets kulturutbud.

Undervisningen i ämnet estetisk verksamhet ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Förmåga att genom eget skapande kommunicera tankar, idéer och känslor.
  2. Förmåga att tolka olika estetiska uttryck från skilda tidsperioder.
  3. Kunskaper om estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Kurser i ämnet

  1. Estetisk verksamhet, 100 poäng.

Kurser

Estetisk verksamhet, 100 poäng

Kurskod: ESSEST5

Kursen estetisk verksamhet omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Olika estetiska uttrycksformer, till exempel dans, bild, musik och drama.
  • Arbetsgången i den skapande processen, från idé till färdig gestaltning.
  • Några stilar och genrer inom nutida och historiska estetiska uttrycksformer och vad som kännetecknar dessa, till exempel balett, kubism och hårdrock.
  • Centrala begrepp som används inom de estetiska uttrycksformerna, till exempel scenografi, akvarell och orkester.
  • De estetiska uttrycksformernas betydelse för människor i olika sammanhang.
  • Kulturverksamheter i närområdet, till exempel biografer och konstutställningar. Estetiska uttryck i det offentliga rummet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att framställa estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet medverkar eleven i att använda tekniker, metoder och uttrycksmedel.

Eleven medverkar i att tolka och beskriva estetiska uttryck från olika tider. Eleven medverkar också i att beskriva några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven framställer på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett delvis ändamålsenligt sätt.

Eleven tolkar och beskriver på ett enkelt sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven framställer på ett utvecklat och genomarbetat sätt estetiska uttryck som kommunicerar tankar, idéer och känslor. I arbetet använder eleven tekniker, metoder och uttrycksmedel på ett ändamålsenligt sätt.

Eleven tolkar och beskriver på ett utvecklat sätt estetiska uttryck från olika tider. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt några estetiska och kulturella verksamheter i samhället.