Ämne - Eurytmi

Ämne - Eurytmi

Ämnet eurytmi behandlar rytmiska element, olika former av gestaltning samt integration mellan utövare och skilda slags material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i utövarens egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar det konstnärliga arbetet utifrån såväl utövarens och koreografens som publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om och en lyhördhet inför den egna kroppsrörelsen samt hur den kan användas för konstnärlig gestaltning. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att gestalta olika språkliga och musikaliska element.

I undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om improvisation och komposition i samband med scenisk gestaltning i olika genrer. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla förmåga att tolka eurytmiska gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter samt färdigheter i att utforska olika rörelsemöjligheter och uttryckssätt. Den ska även leda till att eleverna utvecklar förmåga att kunna göra nyanserade iakttagelser för att kunna variera och nyansera egna uttryck.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta och interagera med andra i samband med konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i och utveckla konstnärliga projekt samt olika former av sceniska presentationer. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmins traditioner och sammanhang.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med eget utforskande och egna gestaltningar. De ska också ges möjlighet att möta och reflektera över andras gestaltningar.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att gestalta rörelser och gester för att uttrycka idéer och känslor.
 3. Förmåga att kommunicera om och reflektera över egna samt andras eurytmiska gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.

Kurser

Eurytmi 1, 100 poäng

Kurskod: EUYEUR51

Kursen eurytmi 1 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till språkliga och musikaliska rörelser samt gester.
 • Talorganen och talet samt klang, ton och hörsel.
 • Uttryck och gester för dur, moll, harmoni, dissonans, takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans.
 • Koordination, rumsuppfattning och orientering i samband med rörelse.
 • Texter och deras grammatiska strukturer.
 • Koreografiskt arbete och de olika delarna i arbetsprocessen i samband med eurytmiska gestaltningar.
 • Samarbete och interaktion i samband med arbete med koreografiska grundformer.
 • Egna upplevelser i samband med rörelse i gestik, tid, rum och gestaltning.
 • Eurytmiska yrkesroller och deras funktioner: eurytmist, eurytmilärare, recitatör och musiker.
 • Ord och begrepp som används inom eurytmi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att använda eurytmiska grundelement och i att pröva hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven medverkar också i att gestalta rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar medverkar eleven i att föra resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven använder med viss säkerhet eurytmiska grundelement och prövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven gestaltar på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar för eleven enkla resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven använder med säkerhet eurytmiska grundelement och prövar och omprövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven gestaltar på ett utvecklat och genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar för eleven utvecklade resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Eurytmi 2, 100 poäng

Kurskod: EUYEUR52

Kursen eurytmi 2 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till språkliga och musikaliska rörelser samt gester. Hur den egna rörelseförmågan kan komma till uttryck i arbetsprocesser och sceniska framställningar.
 • Metrik: rytm, rim och assonans.
 • Tonarter: dur, moll och dissonans.
 • Spatial orientering i ett ömsesidigt rörelseflöde.
 • Några olika gestaltningstekniker.
 • Samarbete och interaktion i samband med koreografiska formationer och formförvandlingar.
 • Egna idéer, intentioner och iakttagelser samt hur de kan komma till uttryck i den skapande arbetsprocessen.
 • Scenisk framställning för att kommunicera med en publik.
 • Ord och begrepp inom eurytmi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att använda eurytmiska grundelement och i att pröva hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven medverkar också i att gestalta rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar medverkar eleven i att föra resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven använder med viss säkerhet eurytmiska grundelement och prövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven gestaltar på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar för eleven enkla resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven använder med säkerhet eurytmiska grundelement och prövar och omprövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. Eleven gestaltar på ett utvecklat och genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar idéer och känslor.

Vid tolkning av eurytmiska gestaltningar för eleven utvecklade resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Eurytmi 3, 100 poäng

Kurskod: EUYEUR53

Kursen eurytmi 3 omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning i scenisk framställning i eurytmi.
 • Den sceniska arbetsprocessens olika delar.
 • Scenisk framställning för att kommunicera med en publik.
 • Samarbete och interaktion i samband med sceniska arbetsprocesser samt scenisk framställning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att använda eurytmiska grundelement och i att pröva hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. I scenisk framställning i eurytmi medverkar eleven i att gestalta rörelser och gester som kommunicerar med en publik.

Vid tolkning av sceniska framställningar medverkar eleven i att föra resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven använder med viss säkerhet eurytmiska grundelement och prövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. I scenisk framställning i eurytmi gestaltar eleven på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar med en publik.

Vid tolkning av sceniska framställningar för eleven enkla resonemang om rörelseuttryck och formspråk.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven använder med säkerhet eurytmiska grundelement och prövar och omprövar hur elementen kan kombineras för att skapa uttryck. I scenisk framställning i eurytmi gestaltar eleven på ett utvecklat och genomarbetat sätt rörelser och gester som kommunicerar med en publik.

Vid tolkning av sceniska framställningar för eleven utvecklade resonemang om rörelseuttryck och formspråk.