Ämne - Fastighetsskötsel

Ämne - Fastighetsskötsel

Ämnet fastighetsskötsel behandlar skötsel och underhåll av fastigheter. Ämnet handlar om tillsyn, underhålls- och reparationsarbeten såväl inom- som utomhus. Centralt i ämnet är ett serviceinriktat arbetssätt.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om skötsel och underhåll av fastigheter. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om fastigheters inre och yttre miljö samt om olika arbetsuppgifter inom skötsel och underhåll av fastigheter. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Genom undervisningen ska eleverna även ges möjlighet att utveckla kunskaper om yrkesrollen och ett serviceinriktat förhållningssätt. Arbete med fastighetsskötsel innehåller ofta service till hyresgäster och där är mötet med människor viktigt. Undervisningen ska därför leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel på ett säkert och serviceinriktat sätt.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om material, verktyg och annan teknisk utrustning som används inom fastighetsskötsel samt om säkerhetsföreskrifter och skyddsutrustning. Eleverna ska även ges möjlighet att utveckla kunskaper om skötsel och underhåll av den tekniska utrustningen. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Genom undervisningen ska eleverna också utveckla kunskaper om arbetsmiljö inom fastighetsskötsel.

Fältstudier samt ett undersökande och problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att reflektera över och samtala om brandskydd och elsäkerhet. Eleverna ska också ges möjlighet att reflektera över och samtala om innebörden av ett serviceinriktat förhållningssätt.

Undervisningen i ämnet fastighetsskötsel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om fastigheters inre och yttre miljö samt om underhålls- och reparationsarbete.
 2. Förmåga att använda, sköta och underhålla material, verktyg och maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt.
 3. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.
 4. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom byggnadsunderhåll på ett säkert sätt.

Kurser i ämnet

 1. Fastighetsskötsel, 200 poäng.
 2. Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 poäng.
 3. Fastighetsskötsel – inre miljö, 100 poäng.

Kurser

Fastighetsskötsel, 200 poäng

Kurskod: FATFAT5

Kursen fastighetsskötsel omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av fastigheter och anläggningar, till exempel hyreshus, offentliga byggnader och fritidsanläggningar.
 • Återvinning av material.
 • Reparations- och underhållsarbete av fastigheter, till exempel byte av packningar, rensning av avlopp och gräsklippning.
 • Olika arbetsuppgifter vid skötsel och underhåll av inre och yttre miljöer, till exempel avfallshantering, snöröjning och enklare reparationer.
 • Yrkesrollen som fastighetsskötare och betydelsen av god service och ett etiskt förhållningssätt.
 • Verktyg, redskap och maskiner för olika ändamål inom fastighetsskötsel. Användning, säkerhet samt skötsel och underhåll.
 • Planering av arbetsuppgifter och beräkning av tids- och materialåtgång.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Riskbedömningar och skyddsutrustning.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om brandskydd, elsäkerhet och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven medverkar i att använda, sköta och underhålla material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom medverkar eleven i att utföra arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med tillfredsställande resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom utför eleven med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med gott resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom utför eleven med gott resultat arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.

Fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll, 100 poäng

Kurskod: FATBYG5

Kursen fastighetsskötsel – byggnadsunderhåll omfattar punkterna 1–2 och 4 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Byggnaders funktion och användning. Kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Material, egenskaper, funktion och användning.
 • Hantering av byggmaterial vid transport och lagring.
 • Olika typer av skador på byggnader samt hur de kan förebyggas och åtgärdas.
 • Återvinning av material.
 • Metoder och tekniker vid reparation och underhåll av byggnader.
 • Verktyg, maskiner och annan teknisk utrustning.
 • Skötsel och underhåll av verktyg, maskiner och annan teknisk utrustning.
 • Planering av arbetsuppgifter och beräkning av tids- och materialåtgång.
 • Hantering av byggavfall.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Riskbedömningar och skyddsutrustning.
 • Brandförebyggande åtgärder.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om elsäkerhet och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven medverkar i att använda, sköta och underhålla material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom byggnadsunderhåll på ett säkert sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med tillfredsställande resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Eleven utför också med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom byggnadsunderhåll på ett säkert sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med gott resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Eleven utför också med gott resultat arbetsmoment inom byggnadsunderhåll på ett säkert sätt.

Fastighetsskötsel – inre miljö, 100 poäng

Kurskod: FATINR5

Kursen fastighetsskötsel – inre miljö omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika typer av fastigheter och anläggningar, till exempel hyreshus, offentliga byggnader och fritidsanläggningar.
 • Arbetsuppgifter vid skötsel och underhåll av inre miljöer, till exempel avfallshantering och iordningsställande av lokaler.
 • Återvinning av material.
 • Service och bemötande i samband med fastighetsskötsel.
 • Verktyg och maskiner för olika ändamål inom fastighetsskötsel. Användning, säkerhet samt skötsel och underhåll.
 • Reparations- och underhållsarbete av fastigheter, till exempel reparation av komponenter och utrustning i vatten- och avloppssystem samt felsökning i belysningsutrustning.
 • Planering av arbetsuppgifter och beräkning av tids- och materialåtgång.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet. Riskbedömningar och skyddsutrustning.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bestämmelser om brandskydd, elsäkerhet och miljölagar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven medverkar i att använda, sköta och underhålla material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom medverkar eleven i att utföra arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med tillfredsställande resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom utför eleven med tillfredsställande resultat arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt fastigheters inre och yttre miljö samt underhålls- och reparationsarbete. Eleven använder, sköter och underhåller med gott resultat material, verktyg samt maskiner på ett ergonomiskt och säkert sätt. Dessutom utför eleven med gott resultat arbetsmoment inom fastighetsskötsel på ett serviceinriktat sätt.