Ämne - Människokroppen

Ämne - Människokroppen

Ämnet människokroppen behandlar kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling. Ämnet handlar om hur kroppen fungerar, utvecklas och förändras genom livet. I ämnet ingår kroppens behov av vatten, näring och fysisk aktivitet.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människokroppen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människokroppen och förståelse av kroppens olika behov. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika organ, organsystem, dess uppbyggnad och funktioner. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse av kroppens behov av vatten, näring och fysisk aktivitet. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om kroppens fysiska utveckling och förändring genom livet. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förståelse för sambanden mellan kroppens olika funktioner och behov av vatten, näring samt fysisk aktivitet.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om vanligt förekommande sjukdomar och sjukdomsframkallande mikroorganismer samt hur de påverkar organ och organsystem.

Laborationer och ett undersökande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska genom praktiska övningar ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att utföra första hjälpen samt hjärt- och lungräddning. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över samt samtala om samband mellan kroppens behov, levnadsvanor och hälsa.

Undervisningen i ämnet människokroppen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling.
  2. Förståelse av samband mellan kroppens olika funktioner och behov av vatten, näring samt fysisk aktivitet.
  3. Kunskaper om sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.

Kurser i ämnet

  1. Människokroppen, 100 poäng.

Kurser

Människokroppen, 100 poäng

Kurskod: MAPMAN5

Kursen människokroppen omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Människokroppens organ, uppbyggnad och funktion, till exempel huden, hjärtat och njurarna.
  • Organsystem, uppbyggnad och funktioner, till exempel hjärt- och kärlsystemet, matspjälkningssystemet och nervsystemet.
  • Kroppens behov av vatten, näring och fysisk aktivitet.
  • Sjukdomar i olika organ och organsystem, till exempel diabetes, högt blodtryck och Parkinsons sjukdom.
  • Mikroorganismer, sjukdomsframkallande bakterier och virus. Egenskaper, spridningsvägar och förökningstakt. Infektionssjukdomar och kroppens immunförsvar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling. Dessutom medverkar eleven i att redogöra för samband mellan kroppens olika funktioner samt behov av vatten, näring och fysisk aktivitet. Eleven medverkar också i att beskriva sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling. Dessutom redogör eleven på ett enkelt sätt för samband mellan kroppens olika funktioner samt behov av vatten, näring och fysisk aktivitet. Eleven beskriver också på ett enkelt sätt sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om kroppens organ, organsystem och fysiska utveckling. Dessutom redogör eleven på ett utvecklat sätt för samband mellan kroppens olika funktioner samt behov av vatten, näring och fysisk aktivitet. Eleven beskriver också på ett utvecklat sätt sjukdomar samt hur de påverkar organ och organsystem.