Ämne - Människan

Ämne - Människan

Ämnet människan behandlar människors sociala och kulturella tillhörighet samt levnadsvillkor. I ämnet ingår demokratiska normer och värderingar och hur de kommer till uttryck i lagar och andra bestämmelser. Centralt i ämnet är förhållningssätt och bemötande i mötet med människor.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet människan ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet samt förmåga att möta människor. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människor skapar sociala sammanhang och formas av samhällen och kulturer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur värderingar och attityder lever kvar och förändras inom olika kulturer, samhällen och grupper av människor. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta och bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Vidare ska undervisningen ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om människors levnadsvillkor och hur de påverkar vardagen. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för alla människors lika värde och möjligheter att delta i samhället. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om lagar och andra bestämmelser.

Fältstudier och ett problemlösande arbetssätt ska ingå i undervisningen. Eleverna ska ges tillfällen att reflektera över och samtala om människors lika värde, attityder och värderingar samt om människors levnadsvillkor.

Undervisningen i ämnet människan ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

  1. Kunskaper om människors sociala och kulturella tillhörighet.
  2. Kunskaper om människors levnadsvillkor.
  3. Förmåga att möta samt bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Kurser i ämnet

  1. Människan, 100 poäng.

Kurser

Människan, 100 poäng

Kurskod: MNNMAN5

Kursen människan omfattar punkterna 1–3 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

  • Människors sociala och kulturella tillhörighet. Olika kulturer och sociala mönster och hur de påverkar människors vardag.
  • Innebörden av integration, segregation, likabehandling och diskriminering.
  • Människors levnadsvillkor och hur de påverkas av faktorer som till exempel genus, klass och etnicitet.
  • Demokratiska normer och värderingar, till exempel mänskliga rättigheter och FN:s konvention om barnets rättigheter.
  • Kulturella och sociala miljöer, till exempel kyrkor, bostadsområden och föreningar.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i samtal om människors sociala och kulturella tillhörighet. Eleven medverkar också i att föra resonemang om människors levnadsvillkor. Eleven medverkar i att möta samt bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om människors sociala och kulturella tillhörighet. Eleven för enkla resonemang om människors levnadsvillkor. Eleven möter samt bemöter med viss säkerhet människor från olika kulturer och sociala sammanhang.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om människors sociala och kulturella tillhörighet. Eleven för utvecklade resonemang om människors levnadsvillkor. Eleven möter samt bemöter med säkerhet människor från olika kulturer och sociala sammanhang.