Ämne - Sällskapsdjur

Ämne - Sällskapsdjur

Ämnet sällskapsdjur behandlar de djur som människan håller som följeslagare för sällskaps skull. Ämnet handlar om skötsel av djur och deras vistelsemiljöer. Centralt i ämnet är djurens behov, djuretik samt lagar och andra bestämmelser som reglerar djurhållning.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet sällskapsdjur ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om sällskapsdjur och förmåga att arbeta med djur. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om djurens biologi, behov och naturliga beteenden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att iaktta samt tolka djurens beteende, utveckling, hälsa och välbefinnande.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om djurens vistelsemiljöer, näringsbehov och utfodring av djur. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur skador och sjukdomar hos djur kan förebyggas. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser som gäller djuretik, hygien och säkerhet.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att sköta sällskapsdjur, deras utrustning samt vistelsemiljöer utifrån djurens behov och beteende. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta med sällskapsdjur på ett etiskt, hygieniskt och säkert sätt. Vidare ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att följa rutiner och ta ansvar i arbete med sällskapsdjur.

Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om sällskapsdjurens ursprung och historia. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om sällskapsdjurens betydelse för människan.

Praktiskt arbete och fältstudier ska ingå i undervisningen. Undervisningen ska vara av undersökande och problemlösande karaktär. Dessutom ska eleverna ges möjlighet att samtala om djuretik, hygien och säkerhet.

Undervisningen i ämnet sällskapsdjur ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika sällskapsdjurs biologi, behov och beteenden.
 2. Förmåga att sköta sällskapsdjur samt deras vistelsemiljöer med hänsyn till djurens behov och beteende.
 3. Förmåga att arbeta med sällskapsdjur på ett djuretiskt, hygieniskt och säkert sätt.
 4. Förmåga att sköta och hantera utrustning samt anläggningar på ett ergonomiskt och säkert sätt.

Kurser i ämnet

 1. Sällskapsdjur 1, 100 poäng.
 2. Sällskapsdjur 2, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 1.
 3. Sällskapsdjur – specialområde, 100 poäng, som bygger på kursen sällskapsdjur 2. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.

Kurser

Sällskapsdjur 1, 100 poäng

Kurskod: SAKSAL51

Kursen sällskapsdjur 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika djurgrupper, till exempel däggdjur, fåglar och reptiler. Identifiering och namngivning av några djurarter.
 • Sällskapsdjurens biologi, behov samt naturliga beteenden och livsmiljöer.
 • Sällskapsdjur, historia och betydelse för människan.
 • Olika djurs krav på klimat, temperatur, luftfuktighet och ljus.
 • Fodermedel, foderkvalitet och fodermängder anpassat till olika djurslag.
 • Vatten och vattenkvalitet för olika djurslag.
 • Smitta och hygien.

Skötsel och djurvård

 • Dagliga skötseluppgifter anpassade till olika djurslags behov, till exempel utfodring och foderhantering anpassat till djurens specifika behov.
 • Hygien och smittskydd. Rengöring av djurens vistelsemiljö, till exempel burar, matskålar och akvarium.
 • Hantering av djur i olika vistelsemiljöer anpassat till ålder och individuella behov.
 • Skötsel och underhåll av vistelseutrymmen och djuranläggningar.
 • Hantering av redskap, mätinstrument och annan utrustning.
 • Tillsyn av djur med hänsyn till djurens hälsa och välbefinnande för att upptäcka skador och sjukdomar hos djuren samt upptäcka brister i utrustning och miljö.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med sällskapsdjur, till exempel djurskyddslagen, miljölagar och etiska riktlinjer för hållande av sällskapsdjur.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att namnge några sällskapsdjur samt i att beskriva deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur. I arbetet medverkar eleven i att anpassa rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven medverkar också i att hantera och utföra skötsel av utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven namnger med viss säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett enkelt sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med tillfredsställande resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven namnger med säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett utvecklat sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med gott resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Sällskapsdjur 2, 100 poäng

Kurskod: SAKSAL52

Kursen sällskapsdjur 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

Biologisk grund

 • Olika djurgrupper, till exempel däggdjur, fåglar och reptiler. Identifiering och namngivning av ett flertal djurarter.
 • Sällskapsdjurens biologi, behov samt naturliga beteenden och livsmiljöer.
 • Sällskapsdjur, ursprung, historia och betydelse för människan.
 • Olika djurs krav på klimat, temperatur, luftfuktighet och ljus.
 • Fodermedel, foderkvalitet och fodermängder anpassat till olika djurslag. Olika fodermedels näringsinnehåll.
 • Vatten och vattenkvalitet för olika djurslag.
 • Smitta och hygien. Betydelse av hygien för djurens hälsa och välbefinnande.
 • Skador och sjukdomar, förebyggande hälsovård.

Skötsel och djurvård

 • Rengöring av djurens vistelsemiljö, till exempel burar, matskålar och akvarium.
 • Dagliga skötseluppgifter anpassade till olika djurslags behov, till exempel utfodring och foderhantering anpassat till djurens specifika behov. Skötsel och underhåll av vistelseutrymmen och djuranläggningar.
 • Hantering av djur i olika vistelsemiljöer anpassat till ålder och individuella behov.
 • Tillsyn av djur med hänsyn till djurens hälsa och välbefinnande för att upptäcka skador och sjukdomar hos djuren samt upptäcka brister i utrustning och miljö.
 • Hantering av redskap, mätinstrument och annan utrustning.
 • Tillsyn, funktionskontroll och service av teknisk utrustning, till exempel foderautomater samt värme- och ventilationssystem.

Arbetsmiljö, säkerhetsfrågor och bestämmelser

 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med sällskapsdjur, till exempel djurskyddslagen, miljölagar och etiska riktlinjer för hållande av sällskapsdjur.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att namnge några sällskapsdjur samt i att beskriva deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur. I arbetet medverkar eleven i att anpassa rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven medverkar också i att hantera och utföra skötsel av utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven namnger med viss säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett enkelt sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med tillfredsställande resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven namnger med säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett utvecklat sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med gott resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Sällskapsdjur – specialområde, 100 poäng

Kurskod: SAKSAL50S

Kursen sällskapsdjur – specialområde omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel arbete med hundar, katter eller inom zoohandel.
 • Arbetsuppgifter inom valt kunskapsområde.
 • Hygien, smittskydd och förebyggande hälsoarbete.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med arbete med sällskapsdjur.
 • Lagar och andra bestämmelser som rör arbete med sällskapsdjur, till exempel djurskyddslagen, miljölagar och etiska riktlinjer för hållande av sällskapsdjur.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att namnge några sällskapsdjur samt i att beskriva deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven medverkar i att utföra arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur. I arbetet medverkar eleven i att anpassa rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven medverkar också i att hantera och utföra skötsel av utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven namnger med viss säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett enkelt sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med tillfredsställande resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven namnger med säkerhet några sällskapsdjur samt beskriver på ett utvecklat sätt deras egenskaper, behov och beteenden. Eleven utför arbetsmoment inom skötsel av sällskapsdjur med gott resultat. I arbetet anpassar eleven rutiner och metoder efter djurens behov och beteenden samt efter krav på hygien och säkerhet. Eleven hanterar och sköter utrustning samt anläggningar på ett säkert och ergonomiskt sätt.