Ämne - Samhällskunskap

Ämne - Samhällskunskap

Ämnet samhällskunskap behandlar kunskaper om samhället och olika samhällsfrågor. I ämnet ingår bland annat kunskaper om hur samhällen styrs, de mänskliga rättigheterna, privatekonomi och arbetslivets villkor. Ämnet har också ett historiskt perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om samhället och om människors livsvillkor i samhället. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om och förmåga att reflektera över olika ideologiska, politiska, ekonomiska, sociala och miljömässiga samhällsförhållanden och hur de påverkas av individer och grupper.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att söka, strukturera och värdera information från olika källor och medier. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om arbetslivet, olika branscher och verksamheter. Undervisningen ska på så sätt bidra till att eleverna deltar aktivt i samhällslivet.

Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om olika trafikmiljöer och trafiksituationer, för att därigenom kunna vistas säkert i trafiken.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med olika metoder för att samla in och bearbeta information. De ska också ges möjlighet att besöka och studera olika verksamheter i närsamhället. Eleverna ska även ges möjlighet att uttrycka sina kunskaper och uppfattningar i ämnet såväl muntligt och skriftligt som med hjälp av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om samhället och människors livsvillkor i samhället.
 2. Förmåga att reflektera över demokrati och de mänskliga rättigheterna.
 3. Förmåga att reflektera över och jämföra olika samhällsförhållanden och samhällsfrågor.
 4. Förmåga att söka, värdera och använda information från olika källor.
 5. Kunskaper om arbetsmarknaden och arbetslivets villkor.
 6. Förmåga att vistas säkert i olika trafikmiljöer.

Kurser i ämnet

 1. Samhällskunskap 1, 50 poäng, som bygger på de kunskaper som grundsärskolan ger eller motsvarande.
 2. Samhällskunskap 2, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 1.
 3. Samhällskunskap 3, 100 poäng, som bygger på kursen samhällskunskap 2.
 4. Samhällskunskap – arbetslivets villkor, 100 poäng.
 5. Trafikantkunskap, 100 poäng.

Kurser

Samhällskunskap 1, 50 poäng

Kurskod: SALSAM51

Kursen samhällskunskap 1 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Politiska partier i Sverige. Val till kommun, landsting och riksdag. Sveriges deltagande i EU.
 • Begreppet demokrati och medborgarens möjligheter att påverka politiska beslut.
 • De mänskliga rättigheterna. Vilka de är och hur man kan utkräva sina individuella och kollektiva mänskliga rättigheter. Konventionen om barnets rättigheter.
 • Gruppers och individers identitet, relationer och sociala livsvillkor med utgångspunkt i att människor grupperas utifrån kategorier som skapar både gemenskap och utanförskap.
 • Närsamhällets kommunikationer, tjänster och samhällsservice.
 • Privatekonomi. Hushållets inkomster, utgifter, tillgångar och skulder.
 • Olika sätt att söka, värdera och använda information.
 • Arbetsmarknaden och hur den fungerar, till exempel anställningsvillkor och fackföreningar. Hur arbetet regleras genom arbetsrätt. Arbetsmiljön och dess betydelse.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om demokrati och i att ge exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven medverkar i att samtala om samhällsfrågor. När eleven söker information medverkar eleven i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven medverkar i att ge exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om demokrati och ger något exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett enkelt sätt. När eleven söker information använder eleven någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet.

Eleven ger något exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om demokrati och ger några exempel på mänskliga rättigheter.

Eleven samtalar om samhällsfrågor på ett utvecklat sätt. När eleven söker information använder eleven några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Eleven ger några exempel på hur arbetsmarknaden fungerar.

Samhällskunskap 2, 100 poäng

Kurskod: SALSAM52

Kursen samhällskunskap 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Internationella och globala samhällsfrågor, till exempel handel och kulturmöten.
 • Hållbar utveckling, vad det innebär och hur människor, företag och stater kan bidra till en sådan utveckling.
 • Massmediers och informationsteknikens roll i samhället. Deras möjligheter att påverka människor och samhällsutvecklingen samt de möjligheter de ger människor att påverka. Mediers innehåll och nyhetsvärdering.
 • Hur privatekonomin påverkas av samhällsekonomiska förändringar.
 • Konsumentens rättigheter. Människans konsumtion i förhållande till hennes behov och resurser.
 • Några olika metoder som används inom samhällsvetenskaperna, till exempel intervjuer och observationer.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor. Dessutom medverkar eleven i att föra resonemang om massmedier och demokrati.

Eleven medverkar i att beskriva samband i någon samhällsfråga. I beskrivningen medverkar eleven i att använda någon samhällsvetenskaplig metod. Eleven medverkar också i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven enkla resonemang om massmedier och demokrati.

Eleven beskriver enkla samband i någon samhällsfråga. I beskrivningen använder eleven någon samhällsvetenskaplig metod på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven använder också någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor. Dessutom för eleven utvecklade resonemang om massmedier och demokrati.

Eleven beskriver utvecklade samband i någon samhällsfråga. I beskrivningen använder eleven någon samhällsvetenskaplig metod på ett ändamålsenligt sätt. Eleven använder också några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Samhällskunskap 3, 100 poäng

Kurskod: SALSAM53

Kursen samhällskunskap 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel människohandel, välfärdspolitik eller människors exkludering och inkludering i samhället.
 • Ord och begrepp som är relevanta för kunskapsområdet.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva samhället och människors livsvillkor med utgångspunkt i något kunskapsområde. Dessutom medverkar eleven i att göra kopplingar till demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven medverkar i att beskriva samband i kunskapsområdet. I beskrivningen medverkar eleven i att använda någon samhällsvetenskaplig metod. Eleven medverkar också i att använda källor och i att föra resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt samhället och människors livsvillkor med utgångspunkt i något kunskapsområde. Dessutom gör eleven någon koppling till demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven beskriver enkla samband i kunskapsområdet. I beskrivningen använder eleven någon samhällsvetenskaplig metod på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven använder också någon källa och för enkla resonemang om informationens och källans användbarhet.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt samhället och människors livsvillkor med utgångspunkt i något kunskapsområde. Dessutom gör eleven några kopplingar till demokrati och mänskliga rättigheter.

Eleven beskriver utvecklade samband i kunskapsområdet. I beskrivningen använder eleven någon samhällsvetenskaplig metod på ett ändamålsenligt sätt. Eleven använder också några källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.

Samhällskunskap – arbetslivets villkor, 100 poäng

Kurskod: SALARB5

Kursen samhällskunskap – arbetslivets villkor omfattar punkten 5 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika branscher och yrken i samhället.
 • Olika sätt att söka arbete, till exempel genom arbetsförmedlingen och kontakter.
 • Arbetsansökningar. Presentation av kunskaper och erfarenheter i samband med dessa, till exempel att skriva ett cv. Förberedelser inför en anställningsintervju.
 • Lagar och andra bestämmelser inom arbetslivet, till exempel frågor om arbetsrätt och diskriminering.
 • Miljöfrågor och säkerhetsfrågor inom elevens valda yrkesområde och vid arbetsplatsförlagt lärande.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika branscher och yrken i samhället. Dessutom medverkar eleven i att ge exempel på individens rättigheter och skyldigheter i rollen som arbetstagare.

Eleven medverkar i att samtala om arbetsuppgifter och arbetslivsfrågor inom ett yrkesområde. Eleven medverkar i att föra resonemang om miljö- och säkerhetsfrågor inom ett yrkesområde.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika branscher och yrken i samhället. Dessutom ger eleven något exempel på individens rättigheter och skyldigheter i rollen som arbetstagare.

Eleven samtalar på ett enkelt sätt om arbetsuppgifter och arbetslivsfrågor inom ett yrkesområde. Eleven för enkla resonemang om miljö- och säkerhetsfrågor inom ett yrkesområde.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika branscher och yrken i samhället. Dessutom ger eleven några exempel på individens rättigheter och skyldigheter i rollen som arbetstagare.

Eleven samtalar på ett utvecklat sätt om arbetsuppgifter och arbetslivsfrågor inom ett yrkesområde. Eleven för utvecklade resonemang om miljö- och säkerhetsfrågor inom ett yrkesområde.

Trafikantkunskap, 100 poäng

Kurskod: SALTRA5

Kursen trafikantkunskap omfattar punkterna 3 och 6 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Olika trafikmiljöer och trafiksituationer.
 • Vanliga trafikregler för fotgängare, cyklister och förare av motorfordon.
 • Behörigheter som krävs för att framföra motorfordon.
 • Risker i trafiken i samband med användningen av alkohol och andra droger.
 • Trafikens påverkan på miljön.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att beskriva olika trafikmiljöer i samhället. Eleven medverkar i att ge exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom medverkar eleven i att samtala om samhällsfrågor med koppling till trafik.

Eleven medverkar i att vistas säkert i olika trafikmiljöer.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver på ett enkelt sätt olika trafikmiljöer i samhället. Eleven ger något exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom samtalar eleven på ett enkelt sätt om samhällsfrågor med koppling till trafik.

Eleven vistas säkert i olika trafikmiljöer.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver på ett utvecklat sätt olika trafikmiljöer i samhället. Eleven ger några exempel på trafikregler och behörighetsregler för motorfordon. Dessutom samtalar eleven på ett utvecklat sätt om samhällsfrågor med koppling till trafik.

Eleven vistas säkert i olika trafikmiljöer.