Språk och kommunikation

Språk och kommunikation

Kod för ämnesområde: SPR

Ämnesområdet språk och kommunikation behandlar olika former av kommunikation mellan människor. Kommunikationen inom området kan ske på olika sätt, till exempel med bilder, kroppsspråk, skrift, tal eller tecken. I ämnesområdet ingår även kommunikation på engelska.

Ämnesområdets syfte

Undervisningen i ämnesområdet språk och kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera och samspela med andra. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att använda kommunikation som ett verktyg för att lära känna sig själva, samt kunna förstå och påverka sin omgivning.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar förmåga att lyssna på, tolka och själva uttrycka olika språkliga budskap. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om berättelser, bilder och filmer samt förmåga att samtala om och reflektera över dessa.

Eleverna ska i undervisningen ges möjlighet att utveckla förmåga att använda olika digitala verktyg för att kunna kommunicera och samspela med andra och för att kunna vara delaktiga i samhället. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att söka information för att kunna lösa problem och planera sin vardag.

Det engelska språket får en allt mer framträdande roll i vårt samhälle. I undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla förmåga att förstå och använda det engelska språket.

För elever med annat modersmål än svenska ska undervisningen dessutom bidra till att eleverna stärks i sin utveckling till att bli flerspråkiga. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla och befästa ordförråd och satsbyggnad på både modersmålet och svenska. Undervisningen i modersmålet ska på så sätt bidra till att eleverna utvecklar såväl sitt modersmål som sin identitet.

Undervisningen i språk och kommunikation ska anpassas efter den enskilda elevens sätt att kommunicera. Eleverna ska ges återkommande tillfällen att kommunicera och samspela med andra i undervisningen. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att använda sig av digitala verktyg.

Undervisningen i ämnesområdet språk och kommunikation ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att kommunicera med ord och begrepp eller alternativa uttryckssätt.
 2. Förmåga att förstå och tolka språkliga budskap.
 3. Förmåga att söka och tolka information.

Centralt innehåll

Undervisningen ska behandla följande centrala innehåll:

Kommunikation och samspel

 • Kommunikation i olika former, till exempel kroppsspråk, tal och digitala kommunikationsverktyg.
 • Kommunikation för olika syften och i olika sammanhang, till exempel för att skapa kontakt, uttrycka önskemål och svara.
 • Samspelets olika faser: initiera, upprätthålla och avsluta.
 • Berätta, återberätta och beskriva händelser och berättelser med hjälp av olika kommunikativa redskap.
 • Ord, begrepp och symboler för att kommunicera och samspela med andra.
 • Kommunikation om känslor. Hur känslor kan uttryckas, beskrivas och tolkas.
 • Tolkning av olika kommunikativa uttryck.

Läsa och skriva

 • Lässtrategier för att avkoda symboler, ordbilder, ord och texter.
 • Skriva för hand eller med olika digitala hjälpmedel.
 • Grundläggande mönster i skrift, till exempel mellanrum och punkt.
 • Berättelser och litteratur från Sverige och andra delar av världen.

Information

 • Minnesstöd i vardagen, till exempel bilder, fotografier och scheman.
 • Information från olika källor, till exempel skyltar som visar på öppettider, övergångsställe och järnvägsstation.
 • Bibliotek som en källa till kunskapsinhämtande och rekreation.

Engelska

 • Engelska ord och meningar, muntliga eller skriftliga, samt vardagsfraser.
 • Vanliga informationsord på engelska, till exempel stop, on och exit.
 • Kultur från delar av världen där engelska används, till exempel musik och film.

Kravnivå för grundläggande kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven kommunicerar och samspelar i välkända sammanhang och miljöer. I kommunikationen deltar eleven i att använda ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt.

Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck genom att reagera igenkännande. Dessutom deltar eleven i att tolka det språkliga budskapet.

Eleven deltar i att söka elevnära information från givna källor. Eleven deltar också i kommunikation om informationen och källorna.

Kravnivå för fördjupade kunskaper (efter elevens förutsättningar)

Eleven kommunicerar och samspelar i bekanta sammanhang och miljöer. I kommunikationen använder eleven ord, begrepp eller alternativa uttryckssätt på ett i sammanhanget relevant sätt. Eleven läser och skriver elevnära ord.

Eleven visar sin förståelse för språket i kommunikativa uttryck och elevnära ordbilder genom att återberätta innehållet. Dessutom tolkar och beskriver eleven det språkliga budskapet.

Eleven söker elevnära information från olika källor. Eleven kommunicerar också om informationen och källorna.