Ämne - Trädgårdsanläggning

Ämne - Trädgårdsanläggning

Ämnet trädgårdsanläggning behandlar anläggning av trädgårdar både utomhus och inomhus. Ämnet omfattar såväl hårdgjorda ytor som olika former av vegetationsytor. I ämnet ingår hållbarhet, funktion och teknik inom området.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om anläggning av parker och trädgårdar samt förmåga att utföra arbetsuppgifter inom området. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om att den gröna miljön har betydelse för människors hälsa och välbefinnande samt förståelse av hur trädgårdsmiljöer kan utformas för olika brukare och funktioner. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla kunskaper om ritningar, material, utrustning och tekniker inom trädgårdsanläggning. Genom undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur anläggningstekniken påverkas av funktion, klimat, markförhållanden och val av material.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning såväl hantverksmässigt som med hjälp av teknisk utrustning. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att välja material, växter och tekniker inom trädgårdsanläggning. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla förmåga att utvärdera och bedöma resultatet av genomfört arbete.

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området. Undervisningen ska också bidra till att eleverna utvecklar förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Praktiskt arbete, fältstudier samt ett undersökande och problembaserat arbetssätt ska ingå i undervisningen. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att reflektera över och samtala om anläggningens estetiska uttryck, val av material samt kvalitet och resultat på genomfört arbete.

Undervisningen i ämnet trädgårdsanläggning ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om olika trädgårdsanläggningar och planering av arbetet från idé till färdig anläggning.
 2. Förmåga att utföra arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning på ett yrkesmässigt sätt.
 3. Förmåga att välja och använda material, växter, redskap och tekniker inom trädgårdsanläggning.
 4. Förmåga att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt samt med hänsyn till miljön.

Kurser i ämnet

 1. Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng, som bygger på kursen växtkunskap 1.
 2. Trädgårdsanläggning 2, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 1.
 3. Trädgårdsanläggning 3, 100 poäng, som bygger på kursen trädgårdsanläggning 2.

Kurser

Trädgårdsanläggning 1, 100 poäng

Kurskod: TRGTRA51

Kursen trädgårdsanläggning 1 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Parker och trädgårdar, funktion och gestaltning.
 • Byggprocessen, från idé till färdig anläggning.
 • Arbetsritningar och arbetsbeskrivningar.
 • Mätteknik, till exempel utsättning och avvägning.
 • Arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning, till exempel plattläggning, planteringsarbete och grässådd.
 • Montering och uppsättning av fast utrustning, till exempel parksoffor, spaljéer och staket.
 • Material som används inom trädgårdsanläggning, till exempel trä, natursten och betong.
 • Växtmaterial.
 • Handredskap och annan teknisk utrustning. Användning och skötsel.
 • Ergonomi, arbetsteknik, arbetsmiljö och säkerhet inom trädgårdsanläggning.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bygglagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och miljölagstiftning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att ge exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven medverkar i att utföra enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet medverkar eleven i att välja och använda material, växter, redskap samt tekniker. Eleven medverkar i att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven ger något exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med visst handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven ger några exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med gott handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Trädgårdsanläggning 2, 100 poäng

Kurskod: TRGTRA52

Kursen trädgårdsanläggning 2 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. Kursen behandlar fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Parker och trädgårdar, funktion och gestaltning. Betydelsen av gröna miljöer för individ och samhälle.
 • Byggprocessen, från idé till färdig anläggning. Arbetsritningar och underarbeten till exempel schakt, fyllningar och växtbäddar.
 • Mätteknik, till exempel utsättning och avvägning. Beräkningar.
 • Arbetsuppgifter inom trädgårdsanläggning, till exempel anläggning av trappor, murar och vattenanläggning.
 • Träarbeten, till exempel staket, plank och altan.
 • Arbetsuppgifter i samband med anläggning av gröna inomhusmiljöer.
 • Färg, form, skissteknik samt material som används inom trädgårdsanläggning, till exempel trä, natursten och växtmaterial.
 • Handredskap och annan teknisk utrustning. Användning och skötsel.
 • Ergonomi, arbetsteknik, arbetsmiljö och säkerhet inom trädgårdsanläggning.
 • Lagar och andra bestämmelser, till exempel bygglagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och miljölagstiftning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att ge exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven medverkar i att utföra enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet medverkar eleven i att välja och använda material, växter, redskap samt tekniker. Eleven medverkar i att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven ger något exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med visst handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven ger några exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med gott handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Trädgårdsanläggning 3, 100 poäng

Kurskod: TRGTRA53

Kursen trädgårdsanläggning 3 omfattar punkterna 1–4 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Fördjupning inom något eller några av ämnets kunskapsområden, till exempel stenarbete och gröna inomhusmiljöer.
 • Ergonomi, arbetsmiljö och säkerhet i samband med trädgårdsanläggning.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området, till exempel bygglagstiftning, arbetsmiljölagstiftning och miljölagstiftning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven medverkar i att ge exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven medverkar i att utföra enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet medverkar eleven i att välja och använda material, växter, redskap samt tekniker. Eleven medverkar i att arbeta på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven ger något exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med visst handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett delvis ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven ger några exempel på olika trädgårdsanläggningar och deras funktioner. Eleven utför med gott handlag enklare arbetsmoment inom trädgårdsanläggning. I arbetet väljer och använder eleven material, växter, redskap samt tekniker på ett ändamålsenligt sätt. Eleven arbetar på ett ergonomiskt och säkert sätt enligt lagar och andra bestämmelser inom området.