Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Från den 1 juli 2022 gäller ändringar i skollagen med nya bestämmelser för betygssättning. De nya bestämmelserna ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Skolverket tar samtidigt fram nya allmänna råd om betyg och prövning. Här kan du läsa om vad ändringarna innebär för olika skolformer.

Ändringar i hur betyg ska sättas

Det här gäller från den 1 juli 2022

Ändringarna innebär

 • att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
 • att begreppet kunskapskrav ersätts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
 • att begreppen kunskapskrav och kravnivåer ersätts av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts
 • att läraren inte längre behöver utnyttja all tillgänglig information vid betygssättningen utan i stället ska göra en allsidig bedömning.

Vad innebär de nya bestämmelserna?

De nya bestämmelserna innebär att kravgränserna för betygen D−A inte längre är lika skarpa. Läraren ska på så sätt få större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E (och betyget Godkänt) behålls regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

De nya bestämmelserna innebär också att formuleringen om att läraren ska utnyttja all tillgänglig information vid betygssättning tas bort ur läroplanerna. Regeringens avsikt är att lärare och elever ska få större möjligheter att sätta tydliga gränser för sitt arbete och att minska stress kopplad till omprov och sena inlämningar.

Betygen D−A

Läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Även om elevens kunskaper varierar något inom spannet E-A, så är det den sammantaget bäst motsvarande nivån som också är den som blir betyget. Läraren sätter betyget C eller A när elevens kunskaper sammantaget bäst motsvarar betygskriterierna för något av dessa betyg.

Läraren sätter betyget B eller D om den sammantagna bedömningen är att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C eller C och E.

Betyget E och betyget godkänt

För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara minst samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen.

Film: Fem frågor om sammantagen bedömning

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om de nya bestämmelserna:

 1. Betyget E skiljer sig mot betygen DA, vad innebär det?
 2. Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning?
 3. Varför ska det heta betygskriterier?
 4. Vad betyder det här för betygsnivåerna?
 5. På vilket sätt blir det här bättre för elever och lärare?

Riskerar de nya betygsbestämmelserna att leda till betygsinflation och olikvärdiga betyg?

De nya bestämmelserna kan komma att innebära att lärarna sätter högre betyg, som en konsekvens av att dagens stränga reglering ändras. Det gäller till exempel i de situationer där läraren bedömer att en elevs kunskaper sammantaget bäst motsvarar betyget B, även om någon del bara motsvarar kunskaper på E-nivå.

I en sammantagen bedömning kan läraren även komma fram till att ett lägre betyg bäst motsvarar elevens kunskaper, trots att eleven vid något enstaka tillfälle visat kunskaper på en högre nivå. Syftet med bestämmelsen är inte att betygen i allmänhet ska bli högre, utan att varje betyg ska bli mer rättvisande utifrån lärarens professionella bedömning av elevens ämneskunskaper.

Vi bedömer att en eventuell betygsökning bara kommer att ske i början och sedan stabiliseras på nya nivåer när de nya bestämmelserna har börjat användas. Skolverket bedömer att betygsinflation och olikvärdig betygssättning inte kan hanteras genom att förändra betygsskalans reglering.

För att förbättra betygens nationella likvärdighet krävs andra systemförändringar. Men genom att följa de allmänna råden om betyg och prövning kan tillämpningen av betygsbestämmelserna bli mer rättssäker och likvärdig. På så sätt blir betygen mer relevanta utifrån elevens kunskapsnivå i ämnet.

I rapporten Likvärdiga betyg och meritvärden beskriver vi problematiken i dagens betygssystem och visar hur de nationella proven skulle kunna användas för att uppnå mer en mer likvärdig betygssättning i den svenska skolan.

Likvärdiga betyg och meritvärden

Så påverkar ändringarna de olika skolformerna

Här kan du läsa mer om ändringarna och hur de påverkar de olika skolformerna.

Sammantagen bedömning gäller för all betygssättning efter 1 juli 2022.

Det som i dag kallas kunskapskrav i de ändrade kursplanerna i Lgr22, Lgrsär22, Lgrspec22 och Lgrsam22 byter namn till betygskriterier, men kommer att ha samma innehåll. I kursplanerna för lågstadiet och för ämnesområden i grundsärskolan och specialskolan byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.

Sammantagen bedömning gäller för all betygssättning efter 1 juli 2022.

Det som i dag heter kunskapskrav byter namn till betygskriterier, men innehållet är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras i samband med att vi tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.

Ämnesplaner för gymnasiesärskolans ämnesområden byter namn till kriterier för bedömning av kunskap.

För komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå gäller en ny princip för betygssättning från den 1 juli 2022.

För komvux på grundläggande nivå, komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå och komvux i sfi som har en förenklad betygsskala med enbart ett godkänt betygssteg tillämpas inte den nya principen för betygssättning.

För samtliga skolformsdelar där det sätts betyg byter kunskapskrav namn till betygskriterier, men innehållet i kurs- och ämnesplaner är oförändrat. Helt nya betygskriterier formuleras för komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå i samband med att vi tar fram nya ämnesplaner i ämnesbetygsreformen 2025.

I kursplanerna för ämnesområden inom komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå byter kunskapskrav namn till kriterier för bedömning av kunskaper.

Frågor och svar om hur den nya principen för betygssättning och ämnesbetygsreformen påverkar komvux. Länk till annan webbplats.

Kommande material om hur du sätter betyg

Från och med våren 2022 kommer vi att ta fram stöd för dig som är lärare om hur du sätter betyg. Det kommer också mer information för huvudmän och rektorer. Här kan du läsa mer om vad som är på gång.

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev så får du alltid den senaste informationen och uppdateringar om när vårt stöd finns tillgängligt.

Prenumerera på Skolverkets nyhetsbrev Länk till annan webbplats.

Föreläsningar om undervisning, bedömning och betyg

I maj 2022 hittar du inspelade föreläsningar som handlar om nya möjligheter för undervisning, bedömning och betygssättning här på skolverket.se. Föreläsningarna är en del av föreläsningsserien Läroplanerna i fokus och vänder sig till dig som är lärare. I anslutning till föreläsningarna finns frågor som du och dina kollegor kan använda i era kollegiala diskussioner.

Föreläsningsserien Läroplanerna i fokus

Nya filmer om betygssättning

Under våren och hösten 2022 publicerar vi nya filmer om olika aspekter av betygssättning. Filmerna riktar sig till främst till lärare, men filmen Så sätter lärare betyg riktar sig till elever och vårdnadshavare. Syftet med filmerna är att förklara hur betygssättning fungerar och att vara ett stöd vid betygssättningen.

Sätt er in de allmänna råden om betyg och prövning

I juli 2022 kommer nya allmänna råd om betyg och prövning. De beskriver hur du sätter betyg på ett rättssäkert sätt enligt de nya bestämmelserna. Samtidigt publicerar vi även webbsidan Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning. Sidan vänder sig till dig som är lärare och är tänkt att ge dig och dina kollegor möjlighet att sätta er in i de nya bestämmelserna och diskutera hur ni kan utveckla ert arbete med bedömning och betyg. På sidan samlar vi även filmer, diskussionsfrågor och annat material för kollegialt arbete med de allmänna råden om betyg och prövning. Materialet på sidan tar cirka 6 timmar att arbeta med och tar bland annat upp

 • syftet med olika bedömningar
 • vad sammantagen bedömning innebär hur en ändamålsenlig dokumentation kan se ut
 • hur man kan planera för ett brett och varierat betygsunderlag
 • risker med matriser
 • hur ni kan arbeta med sambedömning
 • att kommunicera betyg till elever.

Uppdaterade sidor om betyg

Från och med den 1 juli 2022 kommer alla våra sidor om betyg här på skolverket.se att vara uppdaterade med det som gäller för respektive skolform.

Betyg

För dig som är rektor

Du som är rektor behöver se till att rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning är anpassade efter de nya allmänna råden om betyg och prövning. Det är bra att tänka på de frågor som kan uppstå vid bedömning och betygsättning inför det första betygssättningstillfället med de nya bestämmelserna. Det kan redan tidigt i planeringen vara bra att ställa sig följande frågor:

 • När kan lärarna få tid till kollegialt arbete med webbsidan Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning?
 • Har lärarna den tid de behöver för bedömning och betygssättning?
 • Behöver vi skapa möjligheter till sambedömning?
 • Behöver vi se över våra rutiner och verktyg för dokumentation, bedömning och betygsättning så att de ligger i linje med styrdokumenten och Skolverkets allmänna råd?
 • Behöver vi se över våra rutiner för att informera elever och vårdnadshavare om bedömning och betyg?

Skolverket tar fram nya allmänna råd

De nya bestämmelserna påverkar innehållet i Skolverkets allmänna råd om betyg och betygssättning. Därför arbetar vi just nu med att ändra i råden. Här kan du se hur tidplanen för arbetet ser ut. Efter ändringarna byter råden namn till Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning.

Ta del av förslaget som är på remiss

Vi har tagit fram förslag på nya allmänna råd om betyg och prövning som nu är på remiss. Fram till den 20 maj 2022 kan du lämna synpunkter på förslaget.

Remiss: Nya allmänna råd om betyg och prövning

Tidslinje över Skolverkets arbete med nya allmänna råd om betyg och prövning

Hösten 2021

Skolverket tar fram förslag

Under hösten 2021 har Skolverket tillsammans med lärare och forskare arbetat fram förslag på nya allmänna råd om betyg och prövning.

Våren 2022

Skolverkets förslag går på remiss

I april 2022 går Skolverkets förslag på allmänna råd om betyg och prövning på extern remiss.

Remiss: Nya allmänna råd om betyg och prövning

Skolverket tar fram information och stöd

Skolverket tar fram information, filmer och material för kollegialt arbete. Delar av materialet publiceras under senare delen av våren.

Hösten 2022

Nya allmänna råd om betyg och prövning publiceras

Allmänna råd om betyg och prövning publiceras sommaren 2022.

Material för kollegialt arbete finns tillgängligt

Webbsidan Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning finns tillgänglig på skolverket.se.

Läs mer

Läs mer om de nya bestämmelserna på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om de ändrade kursplanerna och läroplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer Länk till annan webbplats.

Läs mer om ämnesbetygsreformen inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 17 februari 2022