Förändringar av fordons- och transportprogrammet

Skolverket har tagit fram 16 nya ämnen med totalt 32 nya kurser och en förändrad programstruktur för fordons- och transportprogrammet. Förändringarna ska tillämpas från och med hösten 2020.

Regeringen har beslutat att inriktningen godshantering tas bort då inriktningen är mycket liten med totalt sju elever läsåret 2018/19. Vidare har det nationella programrådet för fordons- och transportprogrammet framfört att inriktningen bör läggas ned. Ämnena och kurserna är också framtagna för fordonsteknisk utbildning inom kommunal vuxenutbildning. De kurser som inte längre finns inom inriktningen läggs i stället i programfördjupningen.

Förändringarna ska tillämpas från och med den 1 juli 2021.

Programkommentarer till examensmålen

Du hittar programkommentarer för fordons- och transportprogrammet på sidan förändringar på gymnasial nivå. Dessa programkommentarer gäller från och med den 1 juli 2021.

Förändringar på gymnasial nivå Länk till annan webbplats.

Flera versioner av programmets kursinnehåll gäller

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning efter 1 juli 2021 Länk till annan webbplats.

Kurser, gäller för elever som påbörjade sin utbildning före 1 juli 2021 (slutar att gälla 30 juni 2023) Länk till annan webbplats.

Sammanfattning

Förändringarna innebär också att inriktningarna personbil respektive lastbil och mobila maskiner minskas från 500 poäng till 400 poäng samt att ämnen och kurser inom området handel och kundservice läggs in i programfördjupningen. Syftet med förändringarna är att skapa förutsättningar för en tidsenlig utbildning, bidra till att stärka elevernas möjligheter att fördjupa sig i olika teknikområden och underlätta rekryteringen av lärare. Programgemensamma ämnen och kurser förändras inte.

När ämnen och kurser inom fordons- och transportprogrammets inriktningar personbil samt lastbil och mobila maskiner togs fram, i samband med Gy 2011, förutspåddes inte den snabba fordonsteknikutvecklingen som skett sedan dess. I takt med den snabba utvecklingen förändras kraven på kompetens hos såväl fordonsmekaniker som hos lärare som utbildar blivande fordonsmekaniker.

De nya ämnena och kurserna är avsedda för elever som utbildar sig inom inriktningarna personbil respektive lastbil och mobila maskiner samt motsvarande utbildningar inom kommunal vuxenutbildning. Kurser i vissa av de nya ämnena, specifikt kurser ur ämnena el- och hybridfordonsteknik och flerbränslefordonsteknik, kan med fördel också läsas av elever som genomgår exempelvis inriktningen karosseri och lackering.

I samband med detta upphävs ämnesplanerna för ämnena personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik samt ATV- och MC-teknik. Dessa ämnen utgår ur programstrukturen liksom Skolverkets föreskrifter som reglerar vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i yrkesämnen. De yrkeslärare som idag är behöriga i dessa ämnen kommer att kunna yrka på behörighet i flera av de nya ämnena.

Förändringarna

I den förändrade programstrukturen har Skolverket även lagt in fler ämnen och kurser inom handels- och kundserviceområdet. Syftet med detta är att stärka elevers möjligheter att välja ämnen och kurser som syftar till arbete inom fordonsreservdelsbranschen.

Genom de nya ämnena och kurserna upphävs ämnesplanerna för ämnena personbilsteknik, maskin- och lastbilsteknik samt ATV- och MC-teknik. Dessa ämnen utgår ur programstrukturen och Skolverkets föreskrifter som reglerar vilka yrkeskunskaper som krävs för att undervisa i yrkesämnen.

Stöd att berätta om förändringarna

En presentation som du som skolchef eller rektor kan använda för att berätta om förändringarna i yrkesprogrammen. Fokus är på fordons- och transportprogrammet, där de flesta förändringar trädde ikraft den 1 juli 2020. Men även kortfattad information om förändringarna i ytterligare sju program finns med. Du kan förstås anpassa presentationen utifrån lokala behov.

Presentation av förändringar i gymnasieskolan 2020-2021 Powerpoint, 17 MB, öppnas i nytt fönster.

Nya ämnen som ska tillämpas på utbildning som påbörjats den 1 juli 2020:

 • personbilar – service och underhållsteknik
 • personbilar – reparations- och systemteknik
 • el- och hybridfordonsteknik
 • flerbränslefordonsteknik
 • ATV- och motorcykelteknik
 • husvagns- och husbilsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik
 • lastbilar – reparations- och systemteknik
 • bussteknik
 • lastbilspåbyggnadsteknik
 • mobila maskiner – reparations- och systemteknik
 • lantbruksmaskinsteknik
 • skogsbruksmaskinsteknik
 • grönyte- och småmaskinsteknik
 • truckteknik

Ämnen som upphört den 1 juli 2020:

 • maskin- och lastbilsteknik
 • personbilsteknik
 • ATV- och MC-teknik

Vilka elever berörs?

Elever som påbörjat fordons- och transportprogrammet hösten 2020 eller därefter

De elever i gymnasieskolan som påbörjar fordons- och transportprogrammet hösten 2020 eller därefter berörs av förändringarna. Dessa elever omfattas av den nya ändrade programstrukturen och de nya ämnesplanerna från och med ikraftträdandet den 1 juli 2020, dvs från och med höstterminen 2020.

Elever som påbörjat fordons- och transportprogrammet hösten 2019 och till hösten 2020 ska läsa år 2 på programmet

De elever som påbörjat fordons- och transportprogrammet hösten 2019 och till hösten 2020 ska läsa år 2 berörs av förändringarna. Elever som väljer eller har valt inriktningarna lastbil och mobila maskiner eller personbil till det andra eller tredje läsåret kommer att påverkas. Det innebär att dessa elever ska läsa enligt den nya ändrade programstrukturen och de nya ämnesplaner som tagits fram. Ändringarna avser ändringar av kurser i såväl inriktningarna som programfördjupningen.

Om en elev som påbörjat år 2 läsåret 2020/2021 mot förmodan tänker gå en kurs som föreslås upphävas ska eleven ges möjlighet att läsa klart kurser som påbörjats före den 1 juli 2020. I en sådan situation, eller om en elev redan har avslutat en upphävd kurs, kan det innebära att eleven behöver läsa ytterligare kurser för att täcka för de ämnen och kurser som nu upphävs, eftersom de inte ingår i den ändrade programstrukturen. Flera av de nya kurserna kan inte heller ingå i en examen tillsammans med de kurser som upphävs. Det behöver skolan ta höjd för i elevens individuella studieplan. Se vilka kurser i de nya ämnena som motsvarar kurser i ämnena som upphör i Motsvarandelistan.

Motsvarandelista Excel, 18 kB.

Elever som har påbörjat fordons- och transportprogrammet och ska läsa år 3 hösten 2020

De elever som har påbörjat fordons- och transportprogrammet och ska läsa år 3 till hösten 2020 berörs inte av förändringarna. Dessa elever omfattas inte av den nya ändrade programstrukturen som Skolverket tagit fram. Dessa elever ska i stället läsa enligt den äldre programstrukturen. De ämnesplaner som upphävs fortsätter att gälla för dessa elever. Trots att dessa elever inte kommer att omfattas av den nya ändrade programstrukturen har de möjlighet välja att läsa någon av de nya kurserna inom ramen för ett utökat program eller som individuellt val. Detta kan dock endast ske under förutsättning att den nya kursen eller kurserna erbjuds av huvudmannen och kan ingå tillsammans i en examen med elevens övriga redan avslutade kurser.

Särskilda variant och riksrekryterande utbildning

Om skolhuvudmannen ansöker kan Skolverket godkänna en utbildning som särskild variant och riksrekryterande yrkesutbildning. Av Skolverkets beslut framgår vilka ämnen och kurser som utbildningen ska omfatta inom det utrymme som motsvarar inriktning och programfördjupning.

Skolverket har godkänt tre särskilda varianter och riksrekryterande yrkesutbildning för fordons- och transportprogrammet som idag är giltiga och där besluten innehåller kurser ur ämnen som upphör. Ämnet maskin- och lastbilsteknik med kurserna styr- och övervakningssystem samt mobil hydraulik 1 och 2 och ämnet lastbilsteknik med kursen motor- och kraftöverföring och ämnet personbilsteknik med kursen motor och kraftöverföring som upphävs 1 juli 2020 ingår i utbildningarna enligt Skolverkets beslut. De upphävda ämnesplanerna kommer fortsatt ska gälla för utbildning som bedrivs enligt Skolverkets beslut. Det innebär att de elever som har påbörjat eller ska påbörja utbildningen ska läsa enligt de ämnesplaner som föreslås upphävas, eftersom Skolverkets beslut styr utbildningens innehåll. En huvudman kan också ansöka om att bedriva en särskild variant med riksrekrytering som omfattar de nya ämnen som Skolverket nu föreslår. En sådan utbildning kan starta tidigast läsåret 2021/22.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innebär förändringarna att de upphävda ämnesplanerna fortsatt gäller för kurser som har påbörjats före den 1 juli 2020. För kurser som påbörjas från och med ikraftträdandet den 1 juli 2020 gäller de nya ämnesplanerna.

Ämnen som utgår samt behörighet för lärare i nya ämnen

För kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå innebär förändringarna att de upphävda ämnesplanerna fortsatt gäller för kurser som har påbörjats före den 1 juli 2020. För kurser som påbörjas från och med ikraftträdandet den 1 juli 2020 gäller de nya ämnesplanerna.

De yrkeslärare som har behörighet i ämnet personbilsteknik kommer att kunna yrka på behörighet i ämnena:

 • personbilar – service och underhållsteknik, och
 • personbilar – reparations- och systemteknik.

De yrkeslärare som har behörighet i ämnet maskin- och lastbilsteknik kommer att kunna yrka på behörighet i ämnena:

 • lastbilar och mobila maskiner – service och underhållsteknik,
 • lastbilar och mobila maskiner – motorteknik,
 • lastbilar – reparations- och systemteknik, och
 • mobila maskiner – reparations och systemteknik.

De yrkeslärare som idag har behörighet i ämnet ATV- och MC-teknik kommer att kunna yrka på behörighet i ämnet:

 • ATV- och motorcykelteknik.

Skolverket kommer att kontakta legitimerade lärare som har behörighet att undervisa, i ämnena personbilsteknik, motor- och lastbilsteknik, ATV- och MC-teknik, under sommaren 2020. Lärarna kommer att erbjudas behörighet i ovanstående nya ämnen som i huvudsak motsvarar de gamla. Ändringen av behörigheter kommer vara kostnadsfri och utan prövning av examen och yrkeskunskaper. Ny legitimationshandling kommer skickas till lärare som önskat behörighet i de nya ämnena.

Nya ämnen och kurser, hur är det tänkt att fungera?

Bilderna i PDF-filerna nedan är förslag på hur ämnen och kurser kan användas och vilka möjligheter det ger eleverna att fördjupa sig inom olika teknikområden om han eller hon önskar, detta under förutsättning att skolhuvudmannen erbjuder den aktuella kursen. Andra kombinationer är också möjliga.

Bilderna är indelande utifrån de yrkesutgångar som de flesta elever väljer inom inriktningen personbil och inriktningen lastbil och mobila maskiner men även andra yrkesutgångar eller teknikfördjupningar som möjliggörs genom de nya ämnena och kurserna.

Bilderna visar en översikt över nya ämnen och kurser. Ämnena finns vertikalt bredvid kurserna. Strukturen i inriktning och programfördjupning utgår ifrån samma ämnes -och kursindelningsprincip oavsett om eleven läser inriktningen personbil eller inriktningen lastbil och mobila maskiner.

Nya ämnesplaner

Webbinarium om förändringarna

Den 27 april och 11 maj 2020 sände Skolverket ett webbinarium om förändringarna för fordons- och transportprogrammet och fordonsteknisk utbildning. Här kan du se sändningarna i efterhand.

Presentation från webbinariet Powerpoint, 2 MB.

27 april (tid 1:11:05)

11 maj (tid 1:17:10)

Uppdaterat stödmaterial om förarutbildning

Nu finns Skolverkets och Transportstyrelsens gemensamma stödmaterial i en uppdaterad version (4). Syftet med materialet är bland annat att tydliggöra och förklara de regler som gäller vid förarutbildningar på gymnasiet och inom kommunal vuxenutbildning.

Förarutbildning inom gymnasieutbildning och kommunal vuxenutbildning

Kontakt

Vid frågor, kontakta Skolverkets upplysningstjänst:

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 07 juli 2021