Förändringar på gymnasial nivåI

För vissa av gymnasieskolans program har inriktningar, programfördjupningar och ämnen reviderats. Ämnesplanerna i matematik, engelska och moderna språk har också reviderats. De flesta förändringarna började gälla den 1 juli 2021. Förändringarna berör även vuxenutbildningen på gymnasial nivå.

På den här sidan har vi samlat information om vilka program och ämnesplaner som berörs och när förändringarna börjar gälla. Här hittar du som är skolchef eller rektor också inspelade webbinarium, presentationsmaterial och annat stöd inför arbetet med att implementera de aktuella förändringarna. 

Förändringar som är specifika för vuxenutbildningen

Förändringar i yrkesprogrammen

Förändringarna gäller från 1 juli 2021

Samtliga yrkesprogram har fått en mindre revidering av examensmålen. Förändringen gäller det arbetsplatsförlagda lärandet där eleven ska reflektera över yrkeskulturen istället för som tidigare förstå yrkeskulturen.

”Arbetsplatsförlagt lärande ska förekomma på alla yrkesprogram. Det arbetsplatsförlagda lärandet ska bidra till att eleverna utvecklar yrkeskunskaper och en yrkesidentitet samt reflekterar över yrkeskulturen och blir en del av yrkesgemenskapen på en arbetsplats."

Beskrivning av förändringarna i respektive yrkesprogram

Övergångsbestämmelser

De nya bestämmelserna gäller på utbildningar som påbörjas efter den 1 juli 2021. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för utbildning som har påbörjats före utgången av juni 2021. Utgångspunkten är att elever som går på de aktuella programmen ska slutföra sin utbildning enligt de bestämmelser som gällde när de påbörjade sin utbildning. Du hittar äldre bestämmelser i gula rutan på respektive webbsida för berörda program.

Då elever ibland gör ett avbrott i sina studier av olika anledningar har det även tagits fram övergångsbestämmelser som särskilt reglerar dessa situationer (jmf ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till förordningen [2019:1266] om ändring i gymnasieförordningen [2010:2039]).

Det förekommer att elever gör ett avbrott i sina studier av olika anledningar. Av 16 kap. 37 § skollagen (2010:800) framgår att en elev som har påbörjat en utbildning på ett nationellt program, en nationell inriktning eller en särskild variant har rätt att hos huvudmannen fullfölja sin utbildning på det påbörjade programmet eller den aktuella inriktningen eller varianten. Av 16 kap. 40 § första stycket skollagen framgår att rätten att fullfölja utbildningen också gäller efter ett studieuppehåll på högst ett läsår för studier utomlands.

En elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter studieuppehåll på högst ett läsår för studier utomlands, återupptar sin gymnasieutbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av de aktuella ändringarna i gymnasieförordningen inte längre erbjuds i gymnasieskolan, får välja att fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser eller enligt de nya bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Det innebär att för en elev som har påbörjat sin utbildning före utgången av juni 2021 och som efter ett studieuppehåll på högst ett läsår för studier utomlands återupptar sin utbildning efter den 30 juni 2021 och som väljer att fullfölja utbildningen enligt äldre bestämmelser, ska den äldre programstrukturen fortsatt gälla. Väljer den i stället att få att fullfölja utbildningen enligt de nya bestämmelser som gäller efter utgången av juni 2021, ska den nya programstrukturen tillämpas.

Elever som har haft ett annat avbrott i studierna och som återupptar sin utbildning efter den 30 juni 2021 och vars påbörjade studieväg på grund av de aktuella ändringarna i gymnasieförordningen inte längre erbjuds i gymnasieskolan, ska fullfölja utbildningen enligt de nya bestämmelser som gäller för utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2021. Detsamma gäller för elever som går om ett läsår.

Om en elev fullföljer sin utbildning genom ett individuellt anpassat program får undantag göras från några av de villkor som gäller för beslut om individuellt anpassat program i 9 kap. 4 § gymnasieförordningen. Undantag får göras från villkoret att beslut om individuellt anpassat program ska fattas före utgången av det andra läsåret (9 kap. 4 § första stycket 3 gymnasieförordningen). Undantag får även göras från villkoret att beslut om att byta ut en viss kurs inte får fattas efter det att eleven påbörjat kursen (9 kap. 4 § tredje stycket gymnasieförordningen).

För programstrukturerna finns också övergångsbestämmelser till Skolverkets föreskrifter om kurser för olika program, se till exempel Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2020:43) om ändring i Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:48) om kurser för vård- och omsorgsprogrammet. Dessa överensstämmer med övergångsbestämmelserna till ändringen i gymnasieförordningen som nämns ovan.

Programkommentarer till examensmålen

Dessa programkommentarer nedan gäller från och med den 1 juli 2021.


Ämnesplanerna i engelska, matematik och moderna språk

Ämnesplanerna och tillhörande kurser i matematik, engelska och moderna språk har ändrats. Syftet är att ämnesplanerna ska bli ett bättre arbetsverktyg för lärarna. På så sätt vill vi förbättra likvärdigheten i undervisningen och se till att betygen blir mer rättvisande för eleverna.

Stödsidor för ändrade ämnesplaner

De här sidorna riktar sig till er som är lärare i matematik, engelska eller moderna språk. Här hittar ni material för att diskutera planering, undervisning, bedömning och betygssättning utifrån den ändrade ämnesplanen. Materialet består bland annat av kommentarmaterial och diskussionsfrågor. Materialet tar 4–5 timmar per ämne.

Ändrad ämnesplan i engelska Länk till annan webbplats.

Ändrad ämnesplan i matematik Länk till annan webbplats.

Ändrad ämnesplan i moderna språk Länk till annan webbplats.

När börjar ämnesplanerna att gälla?

De ändrade ämnesplanerna började att gälla den 1 juli 2021 i gymnasieskolan. Ämnesplanerna i matematik och engelska börjar att gälla den 1 januari 2022 i vuxenutbildningen.

Alla elever som har påbörjat någon kurs i engelska, matematik eller moderna språk innan de ändrade ämnesplanerna började att gälla ska få slutföra kursen enligt tidigare ämnesplan. Däremot ska eleverna inte börja några nya kurser enligt äldre ämnesplaner efter den 1 juli 2021 (i gymnasieskolan och moderna språk i vuxenutbildning på gymnasial nivå) alternativt efter den 1 januari 2022 (matematik och engelska i vuxenutbildning på gymnasial nivå).

Vad är inte ändrat?

Den grundläggande strukturen i ämnesplanerna finns kvar. Precis som tidigare ska syftet och det centrala innehållet styra undervisningen medan kunskapskraven vara ett stöd när läraren sätter betyg. Grundmodellen med värdeord i kunskapskraven är inte ändrad men antalet värdeord har blivit färre. Det handlar inte heller om några ändringar av betygsskalan.

Inom ämnet matematik ändras alla kurser. Förändringarna innebär till exempel att kunskapskraven revideras, att progressionen mellan årskurs 9, kurs 1 och kurs 2 förbättras samt att a-spåret ges bättre förutsättningar för relevant innehåll kopplat till yrkesutbildning. I många kurser förändras innehållet för att underlätta undervisning och lärande på djupet. Till exempel minskas stoffträngseln och närliggande innehåll samlas.

Förändringarna innebär bland annat:

  • Kortare och mer övergripande formuleringar som är närmare kopplade till ämnet i kunskapskraven.
  • Mycket repetition från grundskolenivå stryks i det centrala innehållet.
  • Vissa delar av innehållet flyttas till andra kurser.
  • Visst nytt innehåll införs.
  • Breddning och fler exempel för yrkesmatematiken (a-spåret).

Det är viktigt att uppmärksamma att elever som läser matematik 1b eller 1c enligt nu gällande ämnesplan, och 2b eller 2c enligt den ändrade ämnesplanen, inte kommer att ha innehållet ”räta linjens ekvation” som obligatoriskt innehåll i någon av kurserna. Elever som också ska läsa matematik 3b eller 3c kan därför behöva komplettera med detta.

I ämnena engelska och moderna språk har det också gjorts förändringar i kurserna på gymnasial nivå.

Förändringarna innebär att

  • fakta och förståelse betonas.
  • det centrala innehållet har anpassats när det gäller omfattning konkretionsgrad och progression.
  • kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Bakgrund till förändringarna i yrkesprogrammen

Skolverket har haft i uppdrag att föreslå förändringar i examensmål, utbudet av inriktningar, programstrukturer och förslag på nya och reviderade ämnen för åtta nationella yrkesprogram inom gymnasieskolan. Syftet var att anpassa utbildningarna utifrån efterfrågan från elever och samtidigt en anpassning utifrån arbetslivets behov. Förslagen utgår från Gymnasieutredningens betänkande En gymnasieutbildning för alla – åtgärder för att alla unga ska påbörja och fullfölja en gymnasieutbildning (SOU 2016:77). Förslagen är framtagna i samarbete med de nationella programråden, branschrepresentanter, referensgrupper, expertgrupper och myndigheter.

Regeringen har tidigare fattat beslut om ändringar i examensmålen för yrkesprogrammen i gymnasieförordningen, inriktningsnamn och programgemensamma ämnen.

Gymnasieförordningen Länk till annan webbplats.

Estetiska programmet

Estetiska programmets programfördjupning utökas med fler kurser. Utökningen omfattar kursen arrangering och komposition 2 inom ämnet musikteori och kursen dansteknik – specialisering inom ämnet dansteknik. Kurserna får erbjudas som programfördjupning på estetiska programmet och får tillämpas från den 15 juli 2021.

Ändringar i läroplanernas inledande delar

Den 1 juli 2022 kommer det nya formuleringar om skolans arbete med värdegrund i läroplanernas inledande delar. De gäller för gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och komvux.

Ta del av nyheterna i läroplanernas inledande delar 2022

Kontakt

Vid frågor kontakta Skolverkets upplysningstjänst.

Kontakta upplysningstjänsten

Senast uppdaterad 02 februari 2023