Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet

Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Grundläggande behörighet på yrkesprogram

Här nedan hittar du information om vad grundläggande behörighet på yrkesprogram innebär och vad som gäller efter att lagändringen börjar tillämpas hösten 2023.

  • De kurser som krävs för grundläggande behörighet kommer att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.
  • Yrkesprogrammens omfattning utökas
  • Elever på yrkesprogram får möjligheten att välja bort grundläggande behörighet.
  • Elevernas garanterade undervisningstid utökas.
  • Elever på yrkesprogrammen kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

Hur fungerar grundläggande behörighet på yrkesprogrammen i praktiken?

  • En fullständig gymnasieutbildning på yrkesprogrammet kommer att omfatta 2500 - 2800 gymnasiepoäng beroende på elevens individuella studieplan. Kraven för yrkesexamen har dock inte ändrats och alla elever kan fortfarande nå en yrkesexamen inom 2500 poäng.
  • Den gymnasiegemensamma delen utökas från 600p till 900p. Utökningen av programmen avser endast ämnena svenska eller svenska som andra språk och engelska. Eleverna har dock möjlighet att välja bort kurser som ingår i den grundläggande högskolebehörigheten om de inte ser dessa som relevanta i sin utbildning eller om de hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet och i programfördjupningen, i den mån kurserna återfinns i programfördjupningen.
  • Den obligatoriska omfattningen i ämnena svenska och engelska har dock inte ändrats för eleverna inom barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet. De behörighetsgivande kurserna har flyttas från den programgemensamma del till den gymnasiegemensamma delen.
  • Elevens möjlighet att läsa de ämnen i den omfattning som krävs för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår. Utrymmet för huvudmän att erbjuda elever att läsa det som krävs för grundläggande behörighet inom ramen för programfördjupningen ska också finnas kvar. Därmed kommer även dagens möjligheter att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2 500 gymnasiepoäng att finnas kvar.
  • För närvarande sker inga förändringar i programfördjupningen.

Film om att planera för grundläggande behörighet på yrkesprogram (tid: 2:55 minuter)

Den här filmen vänder sig till dig som är huvudman, rektor, studie- och yrkesvägledare eller på annat sätt planerar utbildning på yrkesprogram. I filmen får du information om hur undervisningen för yrkesprogram ska planeras till hösten 2023 då alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskola och universitet.

Ta del av de nya programstrukturerna för yrkesprogrammen

Här kan du ta del av skolverkets förslag för ändrade programstrukturer för Yrkesdansarutbildningen.

Förslag till ändrad programstruktur för yrkesdansarutbildningen Pdf, 97 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser som krävs för grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen

Från och med höstterminen 2023 så ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

Eleverna på yrkesprogram behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet om de inte ser den som relevant i sin utbildning eller om de hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen. Dagens möjligheter för elever att läsa kurser för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår. Därmed kommer även dagens möjlighet att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2500 gymnasieprogram att finnas kvar. Det ska dock vara elevens eget val om han eller hon vill använda det individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger grundläggande behörighet eller till andra kurser som huvudmannen erbjuder.

Yrkesprogrammens omfattning ökas

Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska programmens omfattning utökas, vad gäller både gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten.

Yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet ska utökas till 2700 gymnasiepoäng och övriga yrkesprogram ska utökas till 2 800 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Kraven för yrkesexamen kommer inte höjas

Även om yrkesprogrammens omfattning ska utökas till att omfatta fler gymnasiepoäng ska kraven för en yrkesexamen inte höjas. För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Poängen för en fullständig gymnasieexamen från ett yrkesprogram kan variera

Ett fullständigt yrkesprogram kan, beroende på elevens studieplan, variera i antal poäng. Yrkesprogrammen genomförs även fortsättningsvis i normalfallet på tre år.

Omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande i lärlingsutbildningen kommer inte ändras. Den beräknas även fortsättningsvis i förhållande till 2 500 poäng.

Elever på yrkesprogrammen kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin

Studier på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier och gymnasiepoäng ska även fortsättningsvis vara ett mått på studiers omfattning. Genom förändringen behöver yrkesprogrammen ”förtätas”, vilket innebär att elever som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

Stöd i arbetet

Vi har tagit fram olika stöd för dig som planerar och informerar om yrkesutbildningar i gymnasieskolan.

Digitala informationsträffar om grundläggande behörighet på yrkesprogram

Den 27 januari och den 8 februari har du möjlighet att delta i våra digitala informationsträffar om grundläggande behörighet på yrkesprogram. Träffarna riktar sig till dig som är syv, rektor eller huvudman. Det är samma innehåll under båda träffarna så välj det datum som passar dig bäst.

Anmälan

Du deltar via Teams och under träffen går vi igenom propositionen samt informerar om vårt stödmaterial på webben. Du hittar mer information och anmäler dig via länkarna nedan.

Digital informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram den 27 januari Öppnas i nytt fönster.

Digital informationsträff om grundläggande behörighet på yrkesprogram den 8 februari Öppnas i nytt fönster.

De digitala informationsträffarna spelas inte in men det kommer fler tillfällen framöver.
Ta del av presentationen som visas under träffarna Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Film för elever om grundläggande behörighet på yrkesprogram (tid: 1:16 minuter)

Den här filmen vänder sig till elever och vårdnadshavare och ger en kort information om grundläggande behörighet på yrkesprogram. Du som möter elever som ska göra sitt gymnasieval kan med fördel visa denna film för att informera om yrkesprogram och grundläggande behörighet.

Illustrationer över olika studieupplägg på yrkesprogrammen

Vi har tagit fram några illustrationer som visar vilka olika studieupplägg som elever på yrkesprogram kan välja från och med hösten 2023. Illustrationerna nedan finns även samlade i en pdf som du kan visa för elever och vårdnadshavare när du informerar om yrkesprogram och grundläggande behörighet. Observera att bilderna endast ska fungera som exempel på alternativa studieupplägg och kan endast väljas av eleven om det fungerar på valt program. Titta i programstrukturerna för respektive program för att se om upplägget fungerar på just det programmet.

Grundläggande behörighet på yrkesprogrammen från hösten 2023 Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Illustrerad bild över upplägget för yrkesutbildning innan och efter hösten 2023
Illustrerad bild som visar hur det ordinarie studieupplägget på yrkesprogrammen kommer se ut från och med hösten 2023.
Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammen
Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammen
Illustrerad bild över ett alternativt studieupplägg på yrkesprogrammen
Senast uppdaterad 26 januari 2023