Gymnasieskolans yrkesprogram ska ge grundläggande behörighet till högskola och universitet

Från 2023 gäller nya bestämmelser som ska göra det lättare för elever på yrkesprogram att nå grundläggande behörighet till högskolan. De nya bestämmelserna ska tillämpas första gången för elever som påbörjar utbildning höstterminen 2023.

Alla yrkesprogram i gymnasieskolan ger grundläggande behörighet till högskola och universitet från och med hösten 2023.

Här nedan hittar du information om vad grundläggande behörighet på yrkesprogram innebär och vad som gäller efter att lagändringen börjar tillämpas hösten 2023.

  • De kurser som krävs för grundläggande behörighet kommer att ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.
  • Yrkesprogrammens omfattning utökas
  • Elever på yrkesprogram får möjligheten att välja bort grundläggande behörighet.
  • Elevernas garanterade undervisningstid utökas.
  • Elever på yrkesprogrammen kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

Kurser som krävs för grundläggande behörighet ska ingå i programstrukturen

Från och med höstterminen 2023 så ska de kurser som krävs för grundläggande behörighet ingå i programstrukturen för alla yrkesprogram.

Eleverna på yrkesprogram behöver inte längre läsa utökat program eller använda det individuella valet eller programfördjupningen för att uppnå grundläggande behörighet.

Eleverna har möjlighet att välja bort högskolebehörighet om de inte ser den som relevant i sin utbildning eller om de hellre vill läsa in behörigheten inom det individuella valet eller programfördjupningen. Dagens möjligheter för elever att läsa kurser för grundläggande behörighet som individuellt val kvarstår. Därmed kommer även dagens möjlighet att uppnå grundläggande behörighet inom ramen för 2500 gymnasieprogram att finnas kvar. Det ska dock vara elevens eget val om han eller hon vill använda det individuella valet eller programfördjupningen till att läsa kurser som ger grundläggande behörighet eller till andra kurser som huvudmannen erbjuder.

Yrkesprogrammens omfattning ökas

Alla nationella yrkesprogram i gymnasieskolan ska innehålla det som krävs för att eleverna ska uppnå grundläggande behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå. För att det ska vara möjligt utan att minska yrkesförberedelsen ska programmens omfattning utökas, vad gäller både gymnasiepoäng och garanterad undervisningstid. Det ska dock vara möjligt att välja bort den grundläggande behörigheten.

Yrkesprogrammen barn- och fritidsprogrammet, hotell- och turismprogrammet och vård- och omsorgsprogrammet ska utökas till 2700 gymnasiepoäng och övriga yrkesprogram ska utökas till 2 800 gymnasiepoäng. De utökade poängen kan bara användas för den grundläggande behörigheten. Utökningen gäller även yrkesprogram med avvikelser som exempelvis särskilda varianter, utbildningar med egna examensmål och nationellt godkända idrottsutbildningar.

Kraven för yrkesexamen kommer inte höjas

Även om yrkesprogrammens omfattning ska utökas till att omfatta fler gymnasiepoäng ska kraven för en yrkesexamen inte höjas. För att få en yrkesexamen behöver en elev på ett yrkesprogram ha minst 2 500 gymnasiepoäng varav 2 250 ska vara godkända. Eleven behöver ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk 1, engelska 5 och matematik 1, godkända betyg i minst 400 poäng av de programgemensamma ämnena och ett godkänt gymnasiearbete.

Poängen för en fullständig gymnasieexamen från ett yrkesprogram kan variera

Ett fullständigt yrkesprogram kan, beroende på elevens studieplan, variera mellan Yrkesprogrammen genomförs även fortsättningsvis i normalfallet på tre år.

Omfattningen av arbetsplatsförlagt lärande i lärlingsutbildningen kommer inte ändras. Den beräknas även fortsättningsvis i förhållande till 2 500 poäng.

Elever på yrkesprogrammen kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin

Studier på nationella program ska bedrivas som heltidsstudier och gymnasiepoäng ska även fortsättningsvis vara ett mått på studiers omfattning. Genom förändringen behöver yrkesprogrammen ”förtätas”, vilket innebär att elever som läser grundläggande behörighet inom de gymnasiegemensamma ämnena kommer att läsa fler gymnasiepoäng per termin.

Senast uppdaterad 20 juni 2022