Lärare vid referensskolor i gymnasieskolan – synpunkter på förslag till ämnesplaner

Lärare vid referensskolor i gymnasieskolan hade under oktober 2021 möjlighet att lämna synpunkter på utkast till nya ämnesplaner. Under februari-mars 2022 finns det möjlighet för alla att lämna synpunkter på förslag på ämnesplaner i gymnasiegemensamma ämnen.

Gymnasielärare undervisar i klassrummet.

Just nu arbetar vi intensivt med att förbereda för en ämnesutformad gymnasial utbildning, det vill säga revidera de styrdokument som gäller för gymnasieskolan och komvux med tillhörande skolformer.

Möjlighet att lämna synpunkter

Rektorer på referensskolor har fått utkast på ämnesplaner för gymnasiegemensamma ämnen via mejl. Du som är lärare vid en referensskola kan be din rektor om att ta del av materialet.

Under oktober 2021 hade lärare i referensskolor möjlighet att lämna synpunkter på utkasten.

Skolverket kommer att ha en öppen remissperiod under perioden februari till mars 2022 med färdiga förslag på gymnasiegemensamma ämnen.

Ämnesbetyg i gymnasial utbildning

Den framtida ämnesutformade gymnasieutbildningen har ett större fokus på ämnet som helhet jämfört med i dagens kursutformade system. Alla ämnen delas in i nivåer med centralt innehåll för varje nivå. Det centrala innehållet i en nivå ska bygga vidare på och fånga upp innehållet från tidigare nivåer i ämnet. Det centrala innehållet ska uttrycka progressionen i ämnet. Det betyder att det centrala innehållet ska beskriva både ökad bredd och ökat djup mellan varje nivå.

Syfte, mål och betygskriterier är samma oavsett nivå. Det här är en viktig skillnad jämfört med dagens kursutformade gymnasieutbildning, där målen ibland bara gäller vissa kurser i ett ämne. I en ämnesplan är det därför endast det centrala innehållet som är specifikt för varje nivå.

Film: Modellen för ämnesbetyg (tid: 3.13 min)

Ta del av vår korta animerade film som enkelt beskriver modellen för ämnesbetyg. Filmen ger dig en förförståelse för ämnesbetyg och betygsättning.

Syftet med ämnesbetyg

  • är att eleven ska få längre tid för att hinna fördjupa sig i ett ämne innan det slutgiltiga betyget sätts
  • läraren ges också bättre möjligheter att bedriva undervisning långsiktigt och utifrån en helhetssyn
  • betyget kommer bättre än idag återspegla vad eleverna kan i slutet av ämnet

Betygskriterier

I stället för betyg på varje kurs i ett ämne ska betyg sättas i ämnet. Ämnesbetyget som sätts efter en nivå kommer att ersätta betyget från föregående nivå. Begreppet kunskapskrav kan komma att ersättas med betygskriterier. I den ämnesutformade gymnasieutbildningen ska det därför finnas en uppsättning betygskriterier för varje ämne till skillnad från idag då det finns kunskapskrav för varje kurs.

Det innebär att samma betygskriterier kommer att användas vid betygssättningen efter varje nivå och i relation till det centrala innehållet för den aktuella nivån. Varje gång ett nytt betyg ska sättas i ämnet gör läraren ett nytt ställningstagande av elevens samlade kunskaper utifrån betygskriterierna för ämnet och i förhållande till det centrala innehållet som gäller för aktuell nivå.

Kontakt

Vid frågor om innehållet på denna sida kontakta Paula Starbäck, paula.starback@skolverket.se eller Anna Jägberg, anna.jagberg@skolverket.se.

Senast uppdaterad 26 november 2021