Regeringen föreslår ändringar i hur betyg sätts

Regeringen har lämnat en proposition till riksdagen med förslag på ändringar i skollagen. Förslagen innebär en ny princip för betygssättning som ska leda till att betygen bättre speglar elevernas kunskaper. Inget beslut är fattat ännu. Om regeringen fattar beslut föreslås ändringarna börja gälla från den 1 juli 2022.

Toppbild

Det innehåller regeringens förslag

Regeringens förslag innebär bland annat att

  • det ska införas en ny princip för betygssättning som innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper
  • begreppet kunskapskrav ska ersättas av begreppet betygskriterier i alla skolformer och årskurser där betyg sätts
  • begreppen kunskapskrav och kravnivåer ska ersättas av begreppet kriterier för bedömning av kunskaper i de skolformer och årskurser där betyg inte sätts, till exempel i grundskolans lägre årskurser, ämnesområden i grundsärskolan och på gymnasiesärskolans individuella program och inom ämnesområden på komvux som särskild utbildning på grundläggande nivå.

Vad innebär den nya principen för betygssättning?

Den nya principen för betygssättning innebär att reglerna mjukas upp för betygen D−A så att en elev inte längre behöver nå upp till allt som står i kunskapskravet för C respektive A för att få de betygen.

För godkända betyg måste elevens kunskaper i alla delar fortfarande motsvara minst betygskriterierna för betyget E eller betygskriterierna för betyget godkänt inom vuxenutbildningen.

Den nya principen ska ge lärarna ett större utrymme att sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

När föreslås ändringarna börja gälla?

Den nya principen för betygssättning, betygskriterier och kriterier för bedömning av kunskaper föreslås börja gälla från den 1 juli 2022.

Förslagen innebär att begreppet kunskapskrav byts ut mot betygskriterier i alla styrdokument. Däremot behåller Skolverket de nya formuleringarna i kunskapskraven i de ändrade kursplaner som börjar gälla i grundskola och motsvarande skolformer från höstterminen 2022.

Även på gymnasial nivå kommer formuleringarna i nuvarande kunskapskrav att behållas. De ändras först i samband med ämnesbetygsreformen 2025.

Läs mer om förslagen på regeringens webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om ämnesbetygsreformen inom gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå

Läs mer om de ändrade kursplanerna och läroplanerna i grundskolan och motsvarande skolformer

Vad händer nu?

En proposition innehåller de lagförslag som regeringen har tagit fram. Propositionen är nu överlämnad till riksdagen som tar ställning till förslagen och eventuellt beslutar om dem.

Här kan du ladda ner en mer utförlig bild av bilderna nedan, som du exempelvis kan använda i en presentation. Pdf, 400 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 400 kB)

Från förslag till tillämpning − så går det till

Tidslinje för lagförslaget om ändring i betygsystemet. Illustration

Beskrivning av bilden ovan

Augusti 2021
Regeringen föreslår ändringar
Regeringen föreslår ändringar i skollagen som innebär en ny princip för betygsättning.

Vinter 2021−2022
Riksdagen tar beslut
Riksdagen tar beslut om ändringarna i skollagen.

1 juli 2022
Ändringarna tillämpas

Ändringarna i betygsystemet börjar att gälla den 1 juli 2022 i alla skolformer.

Skolverkets arbete med nya allmänna råd

Om regeringen beslutar om den nya principen för betygssättning påverkar det innehållet i Skolverkets allmänna råd. Därför arbetar vi just nu med att ändra i råden. Här kan du se hur tidplanen för arbetet ser ut.

Skolverket kommer också att ta fram annat material för att stödja lärare, rektorer och huvudmän i hur betyg sätts utifrån förslaget om en ny betygssättningsprincip.

Tidslinje för Skolverkets arbete om allmänna råd om betyg och prövning. Illustration.

Beskrivning av bilden ovan

Höst 2021
Skolverket tar fram förslag

Under hösten 2021 arbetar Skolverket tillsammans med lärare och forskare fram förslag på nya allmänna råd om betyg och prövning.

Mars 2022
Skolverkets förslag går på remiss

I mars 2022 går Skolverkets förslag på allmänna råd om betyg och prövning på extern remiss.

Sommar 2022
Nya allmänna råd om betyg och prövning publiceras

Allmänna råd om betyg och prövning publiceras sommaren 2022. Implemeteringsinsatser och stöd finns tillgängligt för skolorna under våren.

Senast uppdaterad 22 december 2021

Innehåll på denna sida