GÄLLANDE ÄMNESPLAN
Gäller från 1 July 2022

Ämne - Film- och tv-produktion

Ämne - Film- och tv-produktion

Film- och tv-produktion omfattar ett stort område, från olika tv-genrer till fiktiv film, dokumentärfilm, musikvideor, reklamfilm samt informations- och beställningsfilm. Den digitala tekniken har förändrat såväl produktionstekniken som berättandet och har skapat nya distributionsformer för rörliga bilder. Detta innebär en ständig förändring och utveckling av olika roller inom produktionsarbetet och alla led i produktionsprocessen.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om dramaturgi och berättarkomponenter för olika typer av film- och tv-produktioner. I detta ingår flera uttrycksformer, till exempel rörliga bilder, ljud och grafik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper för att skapa olika typer av film- och tv-produktioner som är anpassade till olika målgrupper och olika produktioners användningsområden. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla förmåga att gestalta idéer och genomföra en produktion. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga till kreativt berättande och förmåga att utveckla sitt bildspråk.

Film- och tv-produktion sker ofta i grupp och under tidspress. Därför ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, planera, lösa problem och organisera arbetsuppgifter. För att snabbt och tydligt kunna kommunicera i produktionsarbetet ska eleverna ges möjlighet att använda fackspråk. Arbetet med olika produktioner ska också ge eleverna möjlighet att utveckla analysförmåga, att se alternativa lösningar och att ta ansvar för förbättringar.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att producera dokumentärer, reklam, musikvideor, olika typer av tv-program och fiktivt drama. Metoder för analys, kvalitetsbedömning, diskussion och källkritisk prövning i arbetet med film- och tv-produktioner ska också användas i undervisningen. Eftersom produktioner sänds eller publiceras för en bred allmänhet ska undervisningen ge erfarenheter av olika publiksituationer.

Undervisningen i ämnet film- och tv-produktion ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att planera, genomföra och distribuera film- och tv-produktioner från idé till färdig produktion med hjälp av modern teknik.
 2. Kunskaper om och färdigheter i att använda olika produktionsmetoder samt olika berättartekniker, berättarkomponeneter och dramaturgiska grepp som används i film- och tv-produktioner.
 3. Förmåga att samarbeta och arbeta inom givna ramar.
 4. Förmåga att analysera och utvärdera olika typer av film- och tv-produktioner med avseende på målgrupp och utifrån såväl estetiska som etiska perspektiv samt att använda ett relevant fackspråk.
 5. Kunskaper om lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

Kurser i ämnet

 • Film- och tv-produktion 1, 100 poäng.
 • Film- och tv-produktion 2, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 • Filmproduktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.
 • Manus för film och tv, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 1.
 • Tv-produktion, 100 poäng, som bygger på kursen film- och tv-produktion 2.

Film- och tv-produktion 1, 100 poäng

Kurskod: FILFIL01

Kursen film- och tv-produktion 1 omfattar punkterna 1–­5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Research, produktionsplanering och utvärdering.
 • Inspelnings- och redigeringsteknik.
 • Distribution och offentliggörande av produktioner.
 • Orientering om hur man skriver manus för spelfilm, tv eller dokumentärfilm.
 • Intervjuteknik.
 • Berättarkomponenter, till exempel bildutsnitt, kamerarörelser, ljud och musik. Orientering om dramaturgi.
 • Orientering om olika genrer och stilar genom film- och tv-historien.
 • Förutsättningar för produktion för public service jämfört med reklamfinansierade medier.
 • Upphovsrätt och pressetiska regler.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder någon enkel film- och tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.

Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder några film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar inom givna ramar.

Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder flera film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Film- och tv-produktion 2, 100 poäng

Kurskod: FILFIL02

Kursen film- och tv-produktion 2 omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dokumentärproduktioner och reklamfilm. Hur de planeras, genomförs och utvärderas.
 • Inspelnings- och redigeringsteknikens mer avancerade och manuella funktioner för bild och ljud.
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar.
 • Manusarbete från idé, research och källkritik till synopsis, bildmanus och färdigt manus.
 • Intervjuteknik, till exempel processintervju och aktivt lyssnande.
 • Orientering om ljussättning.
 • Berättande med bild. Hur dramaturgi, berättarteknik och berättarkomponenter används för att berätta en historia eller förmedla en känsla.
 • Dramaturgi med inriktning mot dramatiskt och episkt berättande.
 • Estetiska och etiska perspektiv. Hur de påverkar form och innehåll.
 • Målgruppstänkande. Hur det påverkar form och innehåll.
 • Kostnadsramar för produktioner, vad det innebär att arbeta inom givna tidsramar och på vilket sätt det påverkar kvaliteten.
 • Marknadsföringslagen med betoning på reklam samt yttrandefrihetslagen.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder någon enkel film- och tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.

Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder några film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar inom givna ramar.

Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare film- och tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade och manuella funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder flera film- och tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I film- och tv-produktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av film- och tv-produktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna film- och tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Filmproduktion, 100 poäng

Kurskod: FILFIL0

Kursen filmproduktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i filmproduktion.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktionsplanering och budgetering med betoning på fiktiva produktioner samt olika filmstöd. Hur det går till att besätta roller och reka platser.
 • Inspelning av bild och ljud samt ljussättning med betoning på fiktion. Hur arbetsprover kan utformas.
 • Olika inspelningstekniker, till exempel kran, räls och steadycam.
 • Digital efterbearbetning och specialeffekter, till exempel färgkorrigering, compositing och ljudmix.
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar med betoning på fiktion.
 • Manusarbete och dramaturgisk bearbetning till bildmanus med betoning på gestaltade fiktiva produktioner.
 • Berättarkomponenter som scenografi, kostym och smink.
 • Regi.
 • Samverkan mellan olika yrkesroller i samband med inspelning av fiktion.
 • Innehåll, form, teknik och målgrupp i gestaltande produktioner ur ett estetiskt och etiskt perspektiv.
 • Avtal och kontrakt samt bestämmelser och överenskommelser med betoning på fiktion.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare filmproduktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder någon enkel filmproduktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I filmproduktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.

Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av filmproduktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare filmproduktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder några filmproduktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I filmproduktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar inom givna ramar.

Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en analys och utvärdering av filmproduktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna filmproduktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare filmproduktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade och manuella funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder flera filmproduktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I filmproduktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av filmproduktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna filmproduktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Manus för film och tv, 100 poäng

Kurskod: FILMAN0

Kursen manus för film och tv omfattar punkterna 1–2 och 4–5 och under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Arbetsprocess från idé till färdigt film- eller tv-manus.
 • Manusteori, manusstruktur och dramaturgi.
 • Berättarformat, berättarkomponenter och karaktärer för film och tv.
 • Målgruppsanpassning av film- och tv-produktioners manus.
 • Orientering i olika genrer inom film och tv samt genrernas estetik.
 • Metoder för analys av film- och tv-produktioners manus, struktur och karaktärer.
 • Relevanta begrepp, till exempel logline, synopsis, beat-sheet och outline.
 • Pitchning och analys av marknaden, samt muntlig och skriftlig presentation av idé eller manus i säljande syfte.
 • Upphovsrätt och etiska överväganden i samband med arbetet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt skriver i samråd med handledare enkla film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre. Under arbetet gör eleven enkla reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar till viss del sina manustexter. I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med viss säkerhet dramaturgiska modeller.

Eleven redogör översiktligt för olika genrer samt beskriver översiktligt deras estetik. Eleven redogör även översiktligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus. Dessutom drar eleven enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.

Eleven gör enkla analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild. Analyserna och utvärderingarna inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven skriver enkla loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till målgrupp och genre. Under arbetet gör eleven välgrundade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter. I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med viss säkerhet dramaturgiska modeller.

Eleven redogör utförligt för olika genrer samt beskriver utförligt deras estetik. Eleven redogör även utförligt för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus. Dessutom drar eleven välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat.

Eleven gör analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild. Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven skriver loglines och förmedlar med viss säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt skriver efter samråd med handledare avancerade film- eller tv-manus som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till målgrupp och genre. Under arbetet gör eleven välgrundade och nyanserade reflektioner över den egna arbetsprocessen och det egna skapandet samt omarbetar sina manustexter. I sitt film- och tv-manusskrivande använder eleven med säkerhet dramaturgiska modeller.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika genrer samt beskriver utförligt och nyanserat deras estetik. Eleven redogör även utförligt och nyanserat för dramaturgisk modell, berättarkomponenter, karaktärer och dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sina manus. Dessutom drar eleven välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven ger även välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras.

Eleven gör komplexa analyser och utvärderingar av egna och andras dramatiska berättelser och karaktärer i text för rörlig bild. Analyserna och utvärderingarna inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven skriver avancerade loglines och förmedlar med säkerhet i form av pitch egna idéer i förberedda samtal och diskussioner samt i text.

Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Tv-produktion, 100 poäng

Kurskod: FILTVP0

Kursen tv-produktion omfattar punkterna 1–5 under rubriken Ämnets syfte. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i tv-produktion.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Produktionsplanering, olika produktionskostnader och budgetering med betoning på tv-produktion.
 • Studioinspelning, flerkamerasystem, körschema och annan skriftlig dokumentation som krävs i samband med en tv-sändning.
 • Research för tv-produktion samt källkritiskt arbete.
 • Tv-redaktionens arbetssätt.
 • Inspelning av bild och ljud samt ljussättning och elsäkerhet med betoning på tv-produktion. Hur arbetsprover kan utformas.
 • Digital efterbearbetning och specialeffekter, till exempel färgkorrigering, compositing, retuschering av rörliga bilder och avancerad ljudmix.
 • Scenografi och grafisk formgivning för tv-produktion.
 • Publicering på olika distributionsplattformar, bildformat och bildupplösningar med betoning på tv-produktion.
 • Olika typer av intervjuer.
 • Innehåll, form, teknik och målgrupp i olika tv-produktioner ur ett estetiskt och etiskt perspektiv.
 • Avtal och kontrakt samt andra lagar och överenskommelser med betoning på tv-mediet.

Betygskriterier

Betyget E

Eleven gör en enkel planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar i samråd med handledare tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens enkla funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder någon enkel tv-produktionsmetod för att få underlag till produktioner och tar fram ett enkelt manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en enkel bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet någon berättarteknik, berättarkomponent eller något dramaturgiskt grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång i samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar till viss del inom givna ramar.

Eleven redogör översiktligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar enkla slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en enkel analys och utvärdering av tv-produktioner som inbegriper enkla resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör översiktligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan C och E.

Betyget C

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare tv-produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med viss säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder några tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som till viss del följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I tv-produktioner använder eleven med viss säkerhet några berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en tillfredsställande kvalitet. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Eleven arbetar inom givna ramar.

Eleven redogör utförligt för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Eleven gör även en analys och utvärdering av tv-produktioner som inbegriper välgrundade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med viss säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Elevens kunskaper bedöms sammantaget vara mellan A och C.

Betyget A

Eleven gör en genomarbetad planering av sitt arbete samt genomför och distribuerar efter samråd med handledare tv- produktioner med hjälp av inspelnings- och redigeringsteknikens avancerade och manuella funktioner. I arbetet använder eleven tekniken med säkerhet för att påverka delar av produktionen.

Eleven använder flera tv-produktionsmetoder för att få underlag till produktioner och tar fram ett genomarbetat manus som följs. I samband med researcharbetet gör eleven en välgrundad och nyanserad bedömning av informationens användbarhet utifrån syftet. I tv-produktioner använder eleven med säkerhet flera berättartekniker, berättarkomponenter eller dramaturgiska grepp.

Produktionen uppvisar en god kvalitet och ett kreativt bildspråk. I arbetet samarbetar eleven med andra för att nå planerade mål samt löser under arbetets gång efter samråd med handledare uppkomna problem. Dessutom intar eleven vid behov olika arbetsroller i gruppen. Eleven arbetar inom givna ramar och ger nyanserade omdömen om vilka konsekvenser ramarna har för produktionen.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för den berättarteknik, de berättarkomponenter och de dramaturgiska grepp som hon eller han använt i sin produktion samt drar välgrundade och nyanserade slutsatser om på vilket sätt de bidragit till önskvärt resultat. Dessutom ger eleven välgrundade förslag på hur arbetet kan förbättras. Eleven gör även en komplex analys och utvärdering av tv-produktioner som inbegriper välgrundade och nyanserade resonemang om målgruppsanpassning, estetiska uttryck och etiska aspekter.

Eleven använder med säkerhet fackspråksuttryck i sitt arbete och i sina bedömningar, redogörelser och analyser.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för grundläggande lagar, andra bestämmelser och överenskommelser inom området och för deras konsekvenser för den egna tv-produktionen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.


GÄLLANDE VERSION