Ämne - Eurytmi

Ämne - Eurytmi

Ämnet eurytmi är till sin karaktär konstnärligt och eurytmiska grundelement utgör bas för vidareutveckling av multimodal konstnärlig gestaltning. Ämnet betonar dialogisk gestaltning och integration mellan utövare och material. Eurytmi är ett waldorfpedagogiskt ämne som tar sin utgångspunkt i elevers egna iakttagelser och reflektioner. Ämnet behandlar gestaltningsarbete utifrån eurytmistens och eurytmikoreografens perspektiv, i relation till publikens perspektiv.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet eurytmi ska syfta till att eleverna utvecklar estetisk sensibilitet för den egna kroppsrörelsen. Den ska också leda till att eleverna utvecklar lyhördhet för estetisk gestaltning av språkliga och musikaliska element. Eleverna ska ges möjlighet att närma sig ett professionellt förhållningssätt till eurytmi genom att utveckla och tillämpa kunskaper om eurytmisk gestaltning. Det innebär tolkning, improvisation, komposition och scenisk kunskap i olika genrer och sammanhang, i relation till publik.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla sinnesstimulerande erfarenheter och förmåga att lösa problem. Den ska även leda till att eleverna utvecklar kunskaper för att kunna göra mer nyanserade iakttagelser och för att variera och nyansera egna uttryck för språkliga och musikaliska grundelement och sammanhang.

I undervisningen ska utforskande och reflekterande arbetsmetoder ingå för att ge eleverna möjlighet att utveckla den konstnärliga processen genom att observera, analysera och tolka egna och andras gestaltningar.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om och färdigheter i metoder för utforskning och tolkning av rörelsemöjligheter och uttryckssätt, utifrån eurytmins kunskapsperspektiv, sceniska uttrycksformer, traditioner och sammanhang.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att samarbeta, interagera med andra och inta en lyhörd hållning inför olika sätt att förhålla sig till konstnärliga processer. Eleverna ska även ges möjlighet att delta i, driva, leda och utveckla konstnärliga projekt och olika former av sceniska presentationer. Genom erfarenheter av och reflektioner över undervisningens gestaltande arbete ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om multimodala konstnärliga uttryck i sceniska produktioner.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om etiska förhållningssätt, upphovsrätt, arbetsmiljö och samarbetsmöjligheter med yrkesprofessioner som musiker och recitatörer. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om eurytmisters professionella yrkesvillkor i konstnärliga, terapeutiska, pedagogiska sammanhang samt i näringslivssammanhang.

Undervisningen i ämnet eurytmi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Förmåga att iaktta lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester samt att använda eurytmiska grundelement.
 2. Förmåga att utveckla och gestalta autentiska rörelser och gester i multimodal gestaltning.
 3. Förståelse av principerna för eurytmiska grundelement i relation till utforskning av rörelsemöjligheter och konstnärliga uttryckssätt.
 4. Förmåga att interagera med andra, ta ansvar för både det egna och det gemensamma arbetet samt att välja och förhålla sig till olika former av instruktioner.
 5. Kunskaper om eurytmiska genrer.
 6. Förmåga att omsätta idéer och intentioner i gestaltning och sceniskt framförande.
 7. Kunskaper om eurytmiska yrkesroller.
 8. Förmåga att kommunicera med publik.
 9. Förmåga att analysera, samtala om och reflektera över egna och andras gestaltningar och rörelseuttryck.

Kurser i ämnet

 1. Eurytmi 1, 100 poäng.
 2. Eurytmi 2, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 1.
 3. Eurytmi 3, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 2.
 4. Eurytmi 4, 100 poäng, som bygger på kursen eurytmi 3.

Kurser

Eurytmi 1, 100 poäng

Kurskod: EUREUR01

Kursen eurytmi 1 omfattar punkterna 1–4 och 6–7 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 4 och 6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till samtliga lexikala språkliga rörelser och gester.
 • Den egna rörelseförmågan i relation till samtliga musikaliska rörelser och gester.
 • Texters grammatiska strukturer.
 • Uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans.
 • Koreografi och arbetsprocesser.
 • Kroppsspråk, talorgan och tal.
 • Klang, hörsel och ton.
 • Koordination, spatial rumsuppfattning och orientering i rörelse.
 • Inre upplevelse i relation till rörelse i gestik, tid, rum, gestaltning.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med koreografiska grundformer.
 • Skapande arbetsprocesser i olika konstellationer.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar om upphovsrätt.
 • Yrkesroller och funktion: eurytmist, eurytmilärare, recitatör och musiker.
 • Reflektioner över arbetsprocesser.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester.

Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll.

Eleven differentierar i sin gestaltning med viss säkerhet rörelsemässiga uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans. Eleven gör enkla analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger enkla förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester med ett tillfredsställande resultat. Dessutom visar eleven med viss säkerhet koordination och spatial rumsuppfattning i flera uppgifter.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat genom att ge enkla uttryck för egna iakttagelser och ge enkla förslag till lösningar på problem. Dessutom deltar eleven i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt gestaltar med viss säkerhet skillnader mellan tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi både individuellt och i samarbete med andra. I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med viss säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa rörliga gruppformationer.

Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt och för ett enkelt resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester med varierande proportioner.

Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll i varierande riktningar.

Eleven differentierar i sin gestaltning med viss säkerhet rörelsemässiga uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans. Eleven gör analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger välgrundade förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester med ett tillfredsställande resultat. Dessutom visar eleven med viss säkerhet koordination och spatial rumsuppfattning i flera uppgifter. Eleven uppmärksammar gruppens rörelsedynamik och anpassar sitt eget rörelsemönster i samarbetet med andra med ett tillfredsställande resultat.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat genom att ge uttryck för egna iakttagelser och ge välgrundade förslag till lösningar på problem. Dessutom deltar eleven i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt gestaltar med viss säkerhet skillnader mellan tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi både individuellt och i samarbete med andra. I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med viss säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa och leda rörliga gruppformationer.

Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt och för ett välgrundat resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven undersöker språkliga ljudföljder och innebörder och förevisar samtliga lexikala ljudgester med nyanserade proportioner i relation till ledsagande recitation.

Eleven undersöker musikaliska klanger och tonföljder och förevisar samtliga lexikala tongester, i dur och moll med nyanserade riktningar i relation till ledsagande musik.

Eleven differentierar och nyanserar med säkerhet i sin gestaltning rörelsemässiga uttryck och gester för dur och moll, harmoni och dissonans liksom takt, rytm, melodi och intervaller samt rim, versmått och assonans. Eleven gör komplexa analyser av texters grammatiska strukturer och musikstyckens tonart och takt samt ger välgrundade och nyanserade förslag på koreografiska lösningar som kan göras individuellt och i samarbete med andra.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester med ett gott resultat. Dessutom visar eleven med säkerhet koordination och spatial rumsuppfattning i flera uppgifter. Eleven uppmärksammar gruppens rörelsedynamik och anpassar sitt eget rörelsemönster i samarbetet med andra, med ett gott resultat.

Eleven deltar i skapande grupprocesser med gott resultat genom att ge nyanserade uttryck för egna iakttagelser och ge välgrundade och nyanserade förslag till lösningar på problem. Dessutom deltar eleven i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Eleven orienterar sig i tid och rum med säkerhet och trygghet samt gestaltar med säkerhet skillnader mellan tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi både individuellt och i samarbete med andra. I uppgifter baserade på lexikala grundelement behärskar eleven med säkerhet och trygghet sitt rörelsemönster samt förmår följa och leda rörliga gruppformationer.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt och för ett välgrundat och nyanserat resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.

Eurytmi 2, 100 poäng

Kurskod: EUREUR02

Kursen eurytmi 2 omfattar punkterna 1–4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 8 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på arbetsprocesser och framförande.
 • Metrik: rytm, rim, assonans.
 • Tonarter: dur, moll, dissonans.
 • Spatial orientering i ömsesidigt rörelseflöde.
 • Gestaltningstekniker.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med koreografiska formationer och formförvandlingar.
 • Skapande i arbetsprocesser med betoning på egna idéer och intentioner, iakttagelser och uttrycksmöjligheter.
 • Scenisk framställning.
 • Etiska förhållningssätt, arbetsmiljöfrågor och lagar om upphovsrätt.
 • Yrkesroller och funktioner: eurytmist, eurytmilärare, recitatör, musiker, ljussättare, kostymdesigner och producent.
 • Reflektion över arbetsprocesser.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven utför med viss säkerhet individuell gestaltning av samtliga lexikala ljudgester och tongester, med uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär. Dessutom utför eleven med viss säkerhet gestaltning av tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi i rörliga formationer både individuellt och i samarbete med andra.

Eleven gestaltar med viss säkerhet lexikala, språkliga och musikaliska skillnader genom att använda gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer. Eleven utför egna kombinationer av några ljudgester och tongester. Dessutom identifierar eleven och ger enkla förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar översiktligt sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat. Dessutom gör eleven enkla jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat. Detta gör eleven genom att formulera enkla iakttagelser med några korrekta begrepp, ge enkla förslag på lösningar av problem samt genom att göra enkla jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven enkla förslag till koreografiska lösningar. Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med viss säkerhet så att gestik och förflyttning börjar i tid.

Eleven slutför delar av arbetsprocesserna på egen hand och gör en enkel förberedelse inför gemensamt arbete. Eleven ger enkla förslag på hur gestaltningstekniker kan användas.

Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt följer med i och leder enkla rörliga gruppformationer vid scenisk framställning. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet gester och rörelsemönster med sammanhängande flöde och dynamik och med tillfredsställande resultat.

Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven översiktligt för etiska förhållningssätt samt för enkla resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven utför med viss säkerhet individuell gestaltning av samtliga lexikala ljudgester och tongester, med systematiska uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär. Dessutom utför eleven med viss säkerhet gestaltning av tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi i rörliga formationer både individuellt och i samarbete med andra, samt förändrar sin gestaltning i proportion till ledsagande recitation och musik.

Eleven gestaltar med viss säkerhet lexikala språkliga och musikaliska skillnader genom att använda och utveckla gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer. Eleven utför egna kombinationer av några ljudgester och tongester. Dessutom identifierar eleven och ger välgrundade förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar utförligt sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat. Dessutom gör eleven välgrundade jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med tillfredsställande resultat. Detta gör eleven genom att formulera välgrundade iakttagelser med några korrekta begrepp, ge välgrundade förslag på lösningar av problem samt genom att göra välgrundade jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven välgrundade förslag till koreografiska lösningar. Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med viss säkerhet så att gestik och förflyttning börjar och avslutas i tid.

Eleven slutför delar av arbetsprocesserna på egen hand och gör en genomarbetad förberedelse inför gemensamt arbete. Eleven ger välgrundade förslag på hur gestaltningstekniker kan användas.

Eleven orienterar sig i tid och rum med viss säkerhet och trygghet samt följer med i och leder på ett nyanserat sätt rörliga gruppformationer vid scenisk framställning. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet gester och rörelsemönster med sammanhängande flöde och dynamik och med tillfredsställande resultat.

Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt för etiska förhållningssätt samt för välgrundade resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven utför med säkerhet individuell gestaltning av samtliga ljudgester och tongester, med systematiska och personliga uttryck för respektive gesters rörelse, känsla och karaktär. Dessutom utför eleven med säkerhet gestaltning av tankemässig, känslomässig och viljemässig gestik och koreografi i rörliga formationer både individuellt och i samarbete med andra, samt förändrar sin gestaltning i proportion till ledsagande recitation och musik.

Eleven gestaltar med säkerhet lexikala språkliga och musikaliska skillnader genom att använda och utveckla gestaltningstekniker för dur och moll, harmoni och dissonans, liksom för takt, rytm, melodi och intervall samt för rim, versmått och assonans, dynamiska hållningar och koreografiska strukturer. Eleven utför egna kombinationer av flera ljudgester och tongester. Dessutom identifierar eleven och ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av lexikala gester och koreografiska formelement som andra använder.

Eleven omsätter instruktioner i motsvarande rörelser och gester och motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till arbetsprocessens resultat. Dessutom gör eleven välgrundade och nyanserade jämförelser av språkliga ljudföljder och innebörder med hänsyn till konstnärliga uttryckssätt.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser med gott resultat. Detta gör eleven genom att formulera välgrundade och nyanserade iakttagelser med flera korrekta begrepp, ge välgrundade och nyanserade förslag på lösningar av problem samt genom att göra välgrundade och nyanserade jämförelser i gemensamma resonemang och experiment med rörelser och gester. Individuellt liksom i samarbete med andra ger eleven välgrundade och nyanserade förslag till koreografiska lösningar. Eleven anpassar sitt rörelsemönster i relation till recitation, musik och gruppens rörelsedynamik genom att föregripa rörelseförlopp med säkerhet så att gestik och förflyttning börjar och avslutas i tid.

Eleven slutför delar av arbetsprocesserna på egen hand och gör en genomarbetad förberedelse inför gemensamt arbete. Eleven ger välgrundade och nyanserade förslag på hur gestaltningstekniker kan användas.

Eleven orienterar sig i tid och rum med säkerhet och trygghet samt följer med i och leder på ett nyanserat sätt komplexa rörliga gruppformationer vid scenisk framställning. Dessutom gestaltar eleven med säkerhet gester och rörelsemönster med sammanhängande flöde och dynamik och med gott resultat.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser och yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för etiska förhållningssätt samt för välgrundade och nyanserade resonemang om etiska hänsyn till andra medaktörer. I diskussioner och redogörelser använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.

Eurytmi 3, 100 poäng

Kurskod: EUREUR03

Kursen eurytmi 3 omfattar punkterna 1–6 och 8–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1–3 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala, språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på iakttagelse och uttrycksmöjligheter, improvisation och gestaltning.
 • Arketypiska stämningars gestik, dynamik och rörelseformationer.
 • Alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med växling mellan att leda och följa, både individuellt och kollektivt.
 • Genrer, stilarter och stilmedel, tempus, färger, syntax, frasering och modulation.
 • Koreografiska förhållningssätt, struktur och dynamik samt kompositionstekniker.
 • Skapande i arbetsprocesser med betoning på egna idéer, intentioner och iakttagelser samt inlevelse och uttryck i multimodal gestaltning.
 • Soloarbeten och grupparbeten.
 • Scenisk framställning med betoning på presentation och kommunikation med publik.
 • Reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck.
 • Termer och begrepp inom eurytmi.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven utforskar sin rörelseförmåga i relation till lexikala, språkliga och musikaliska gester, rörelser och relationer. Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera enkla exempel på sådana. Dessutom utforskar eleven med viss säkerhet hur rörelser kan föregripas genom att modulera övergångar. I modulerandet vidgar och utvecklar eleven autentiska uttryckssätt och uttrycker med tillfredsställande resultat närvaro i sina rörelser genom att gestalta nyansrikedom med valörer av alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans. I samarbete med andra demonstrerar eleven också med tillfredsställande resultat hur eurytmiska grundelement kan tillämpas vid scenisk presentation.

Eleven interagerar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.

Eleven redogör översiktligt för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang. Eleven presenterar också några demonstrationsexempel med bekanta tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt. Dessutom redogör eleven översiktligt för eurytmiska principer.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser och tillämpar med tillfredsställande resultat koreografiska förhållningssätt. I arbetet omsätter eleven egna idéer, intentioner och iakttagelser. Dessutom presenterar eleven översiktligt sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera någon enkel autentisk komposition.

Eleven presenterar med viss säkerhet multimodal gestaltning i relation till ledsagande musik och recitation, sammanhängande flöde, differentierad dynamik och nyanserad närvaro i rörelsen. I presentationen kommunicerar eleven med viss säkerhet med publiken.

Eleven gör en enkel reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven utforskar sin rörelseförmåga i relation till lexikala, språkliga och musikaliska gester, rörelser och relationer. Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera välgrundade exempel på sådana. Dessutom utforskar eleven med viss säkerhet hur rörelser kan föregripas genom att modulera övergångar. I modulerandet vidgar och utvecklar eleven autentiska uttryckssätt och uttrycker med tillfredsställande resultat närvaro i sina rörelser genom att gestalta nyansrikedom med valörer av alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans. I samarbete med andra demonstrerar eleven också med tillfredsställande resultat hur eurytmiska grundelement kan tillämpas vid scenisk presentation.

Eleven interagerar med viss säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.

Eleven redogör utförligt för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang. Eleven presenterar också några demonstrationsexempel med nya tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt. Dessutom redogör eleven utförligt för eurytmiska principer.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser och tillämpar med tillfredsställande resultat koreografiska förhållningssätt. I arbetet omsätter eleven egna idéer, intentioner och iakttagelser. Dessutom presenterar eleven utförligt sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera några autentiska kompositioner.

Eleven presenterar med viss säkerhet multimodal gestaltning i relation till ledsagande musik och recitation, sammanhängande flöde, differentierad dynamik och nyanserad närvaro i rörelsen. I presentationen kommunicerar eleven med viss säkerhet med publiken.

Eleven gör en välgrundad reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat. I sin reflektion använder eleven med viss säkerhet adekvata begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven utforskar sin rörelseförmåga i relation till lexikala, språkliga och musikaliska gester, rörelser och relationer. Eleven särskiljer också arketypiska stämningars rörelser och gestik genom att presentera välgrundade och nyanserade exempel på sådana. Dessutom utforskar eleven med säkerhet hur rörelser kan föregripas genom att modulera övergångar. I modulerandet vidgar och utvecklar eleven autentiska uttryckssätt och uttrycker med gott resultat närvaro i sina rörelser genom att gestalta nyansrikedom med valörer av alerthet och lugn, tyngd och lätthet, kontraktion och expansion samt intimitet och distans. I samarbete med andra demonstrerar eleven också med gott resultat hur eurytmiska grundelement kan tillämpas vid scenisk presentation.

Eleven interagerar med säkerhet med andra och tar ansvar för det egna och det gemensamma arbetet genom att följa instruktioner.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för några genrer, stilarter och stilmedel i historiska och kulturella sammanhang. Eleven presenterar också flera demonstrationsexempel med nya tillämpningar av några koreografiska förhållningssätt. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för eurytmiska principer.

Eleven deltar i skapande arbetsprocesser och tillämpar med gott resultat koreografiska förhållningssätt. I arbetet omsätter eleven egna idéer, intentioner och iakttagelser. Dessutom presenterar eleven utförligt och nyanserat sin tillämpning av kompositionstekniker genom att demonstrera flera komplexa autentiska kompositioner.

Eleven presenterar med säkerhet multimodal gestaltning i relation till ledsagande musik och recitation, sammanhängande flöde, differentierad dynamik och nyanserad närvaro i rörelsen. I presentationen kommunicerar eleven med säkerhet med publiken.

Eleven gör en välgrundad och nyanserad reflektion över arbetsprocesser, material och rörelseuttryck genom att följa rörelseförlopp, beskriva rörelsemönster och arbetsmetoder samt resonera om gestaltningsresultat. I sin reflektion använder eleven med säkerhet adekvata begrepp.

Eurytmi 4, 100 poäng

Kurskod: EUREUR04

Kursen eurytmi 4 omfattar punkterna 3, 4 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 3, 8 och 9.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Den egna rörelseförmågan i relation till lexikala språkliga och musikaliska rörelser och gester med betoning på inlevelse och autentisk gestaltning.
 • Planering och genomförande av multimodal gestaltning.
 • Intention, sfär och zon.
 • Rörelse, innehåll, färg och form och multimodala helheter.
 • Samarbete med andra och interaktion i arbetsprocesser med växling mellan att leda, följa och granska.
 • Artikulation och modulation.
 • Struktur, dynamik och flöde.
 • Koreografiska förhållningssätt, komposition och multimodal gestaltning.
 • Skapande i arbetsprocesser med autentisk tolkning och multimodal gestaltning av språkliga och musikaliska verk i historiska och kulturella sammanhang.
 • Scenteknik och sceniskt arbete.
 • Soloarbeten och grupparbeten.
 • Scenisk framställning med betoning på relationen mellan form och innehåll i kommunikation med publik.
 • Reflektion över egna och andras gestaltningar.
 • Repertoar och upphovsrätt.
 • Karriärvägledning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven utforskar i samråd med handledare sin rörelseförmåga i relation till eurytmiska rörelsemöjligheter och uttryckssätt inom ramen för ett självständigt arbete där eleven väljer tema, material och arbetsmetoder. Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och i samråd med handledare multimodal gestaltning som med viss säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik.

Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter. I sin gestaltning synliggör eleven med tillfredsställande resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med viss säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett enkelt sätt modulera pauser och övergångar. Eleven kommunicerar med publiken genom att med viss säkerhet uttrycka sin konstnärliga intention i en gestaltning av sfär och zon.

I arbetet tillämpar eleven med viss säkerhet eurytmiska principer samt koreografiska förhållningssätt och kompositionstekniker. Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger enkla förslag till lösningar.

Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar översiktligt scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete. Eleven diskuterar översiktligt arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven översiktligt för frågor om repertoarval och upphovsrätt.

Eleven producerar och presenterar en enkel rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur. Där beskriver eleven sina utgångspunkter, motiverar sitt tillvägagångssätt, analyserar sitt resultat och reflekterar över arbetsprocessen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven utforskar efter samråd med handledare sin rörelseförmåga i relation till eurytmiska rörelsemöjligheter och uttryckssätt inom ramen för ett självständigt arbete där eleven väljer tema, material och arbetsmetoder. Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och efter samråd med handledare multimodal gestaltning som med viss säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik.

Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara och varierade relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter. I sin gestaltning synliggör eleven med tillfredsställande resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med viss säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett nyanserat sätt modulera pauser och övergångar. Eleven kommunicerar med publiken genom att med viss säkerhet uttrycka sin konstnärliga intention i en gestaltning av sfär och zon.

I arbetet tillämpar eleven med viss säkerhet eurytmiska principer samt koreografiska förhållningssätt och kompositionstekniker. Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger välgrundade förslag till lösningar.

Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar utförligt scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete. Eleven diskuterar utförligt arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt för frågor om repertoarval och upphovsrätt.

Eleven producerar och presenterar en välgrundad rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur. Där beskriver eleven sina utgångspunkter, motiverar sitt tillvägagångssätt, analyserar sitt resultat och reflekterar över arbetsprocessen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven utforskar efter samråd med handledare sin rörelseförmåga i relation till eurytmiska rörelsemöjligheter och uttryckssätt inom ramen för ett självständigt arbete där eleven väljer tema, material och arbetsmetoder. Dessutom skapar eleven i samarbete med andra medaktörer och efter samråd med handledare multimodal gestaltning som med säkerhet framförs sceniskt i kommunikation med publik.

Eleven utforskar hur konstnärliga idéer, intentioner och iakttagelser kan artikuleras vid scenisk presentation, och hur de kan förmedlas till publiken, genom att gestalta identifierbara, varierade och proportionerliga relationer mellan rörelse, innehåll, färg och form som multimodala helheter. I sin gestaltning synliggör eleven med gott resultat innehåll och valörer i språk och musik genom att med säkerhet föregripa rörelseförlopp samt genom att på ett nyanserat sätt modulera pauser och övergångar. Eleven kommunicerar med publiken genom att med säkerhet uttrycka sin konstnärliga intention i en gestaltning av sfär och zon.

I arbetet tillämpar eleven med säkerhet eurytmiska principer samt koreografiska förhållningssätt och kompositionstekniker. Eleven tar initiativ för att identifiera problem i gestaltningsarbetet och ger välgrundade och nyanserade förslag till lösningar.

Eleven observerar och medverkar i avancerat arbete tillsammans med yrkesprofessionella och diskuterar utförligt och nyanserat scenteknik och sceniskt arbete, recitation och musicerande samt kostymdesign och belysning i relation till sitt eget arbete. Eleven diskuterar utförligt och nyanserat arbetsprocesser samt yrkesrollers huvudsakliga arbetsområden, funktioner och samverkan. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för frågor om repertoarval och upphovsrätt.

Eleven producerar och presenterar en välgrundad och nyanserad rapport om sitt arbete med stöd i ämneslitteratur. Där beskriver eleven sina utgångspunkter, motiverar sitt tillvägagångssätt, analyserar sitt resultat och reflekterar över arbetsprocessen.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.