Ämne - Flygyrkesteknik (ej gällande)

Ämne - Flygyrkesteknik

Ämnet flygyrkesteknik behandlar de kunskaper som krävs för yrkesmässigt arbete med service och underhåll inom området flygteknik.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om flygtekniska konstruktioner i olika typer av luftfartyg. Den ska ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att underhålla, felsöka och åtgärda fel i flygplan eller helikoptrar. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur människa och maskin samverkar. Dessutom ska undervisningen leda till att eleverna utvecklar förmåga att kommunicera på engelska på det sätt som krävs inom yrkesområdet. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla de kunskaper som krävs för att uppnå de mål som finns reglerade i europeiska bestämmelser enligt EASA:s krav.

I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att arbeta med uppgifter som konstrueras så att de återspeglar och förbereder för situationer som eleverna kommer att möta i sitt yrke. Dessa uppgifter ska utgå från ett problemlösande och laborativt arbetssätt.

Undervisningen i ämnet flygyrkesteknik ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Kunskaper om aerodynamik.
 2. Kunskaper om uppbyggnad av och funktion hos flygplan och helikoptrar samt om deras motorer, instrument, komponenter och system.
 3. Kunskaper om flygmaterial och deras egenskaper samt om metoder för att reparera och underhålla flygplan.
 4. Förmåga att utföra service och underhåll av flygplan och helikoptrar.
 5. Förmåga att utföra beräkningar, uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskatningar.
 6. Förmåga att utföra felsökning och reparation av flygplan och helikoptrar.
 7. Förmåga att arbeta på ett säkert, miljömässigt och kvalitetsmässigt sätt utifrån lagar och andra bestämmelser som reglerar verksamheten.
 8. Förmåga att kommunicera och att använda begrepp och uttryck som är relevanta för området samt att samarbeta med andra.
 9. Kunskaper om faktorer som påverkar människan, om hur mänskliga misstag kan undvikas samt om tekniska systems anpassning till den mänskliga förmågan.

Kurser i ämnet

 • Aerodynamik, 100 poäng.
 • Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng.
 • Ellära – flyg, 100 poäng.
 • Elektronik – flyg, 100 poäng, som bygger på kursen ellära – flyg.
 • Flyglagstiftning, 50 poäng.
 • Flygplanslära, 200 poäng.
 • Gasturbinmotorer, 200 poäng.
 • Helikopterlära, 200 poäng.
 • Kolvmotor, 200 poäng.
 • Materiallära – flyg, 100 poäng.
 • Mänskliga faktorer, 100 poäng.
 • Underhållsteknik – flyg, 200 poäng.

Kurser

Aerodynamik, 100 poäng

Kurskod: FLYAER0

Kursen aerodynamik omfattar punkterna 1 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Luftflöden runt olika profiler.
 • Generering av lyftkraft och motstånd.
 • Laminärt och turbulent flöde.
 • Vingprofiler, till exempel korda och camber.
 • Olika faktorer som kan inverka på lyftkraften.
 • Atmosfäriska begrepp relaterade till flygning.
 • Aerodynamiska beräkningar.
 • Grundläggande samband inom aerodynamiken, till exempel mellan atmosfärens tillstånd och fysikaliska lagar beträffande lyftkraft och motstånd.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven utför i samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial enkla aerodynamiska beräkningar i bekanta situationer.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial aerodynamiska beräkningar i bekanta och delvis nya situationer.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat atmosfärens betydelse, hur lyftkraft skapas vid olika förhållanden och hur atmosfäriska omständigheter påverkar luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av informationsmaterial avancerade aerodynamiska beräkningar i bekanta och nya situationer.

Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Digitalteknik och flyginstrument, 100 poäng

Kurskod: FLYDII0

Kursen digitalteknik och flyginstrument omfattar punkterna 2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elektroniska instrumentsystem.
 • Elektroniska principer för informations- och överföringssystem.
 • Datorsystems uppbyggnad och användning i luftfartyg.
 • Cockpitens uppbyggnad.
 • Det binära och det oktala talsystemet.
 • Dataomvandling samt användning av analog och digital omvandlare.
 • Fiberoptik.
 • Elektroniska displayer.
 • Elektrostatiskt känsliga anordningar.
 • Programvaruhantering, till exempel följder av icke godkända förändringar.
 • Elektromagnetisk miljö, till exempel elektromagnetiska fälts inverkan.
 • Elektroniska och digitala luftfartygssystem.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial vanlig uppbyggnad av och funktion hos några vanligt förekommande flyginstrument och överföringssystem i en cockpit.

Eleven utför i samråd med handledare och utifrån givna formler beräkningar samt redogör översiktligt för enkla samband inom området. Dessutom utför eleven i samråd med handledare och i bekanta situationer enkla felsökningar, mätningar, avläsningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial vanlig uppbyggnad av och funktion hos några olika typer av flyginstrument och överföringssystem i en cockpit.

Eleven väljer formler och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt för samband inom området. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer felsökningar, mätningar, avläsningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial vanlig uppbyggnad av och funktion hos flera olika typer av flyginstrument och överföringssystem i en cockpit.

Eleven väljer formler, motiverar sina val och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband inom området. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer avancerade felsökningar, mätningar, avläsningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Ellära – flyg, 100 poäng

Kurskod: FLYELL0

Kursen ellära – flyg omfattar punkterna 2 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elektronteori.
 • Statisk elektricitet.
 • Ledningsförmåga i olika miljöer.
 • Begrepp, formler och beräkningar som används inom ellära.
 • Resistans och kapacitans.
 • Magnetism och induktion.
 • Elektriska motorer och generatorer.
 • Likströms- och växelströmskretsar.
 • Uppkopplingar av elektriska kretsar utifrån anvisningar samt tolkning av resultat.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt elektroners strömmar i en elektrisk krets utifrån ett givet kopplingsschema. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven utför i samråd med handledare och utifrån givna formler beräkningar samt redogör översiktligt för enkla samband inom området. Eleven utför också i bekanta situationer och utifrån laborationsanvisningar enkla uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar och tolkar resultaten. Dessutom gör eleven utifrån en enkel strömkrets ett kopplingsschema. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt elektroners strömmar i en elektrisk krets utifrån ett givet kopplingsschema. Dessutom beskriver eleven utförligt olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven väljer formler och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt för samband inom området. Eleven utför också i bekanta och delvis nya situationer och utifrån laborationsanvisningar uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar och tolkar resultaten. Dessutom gör eleven utifrån en strömkrets ett kopplingsschema. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat elektroners strömmar i en elektrisk krets utifrån ett givet kopplingsschema. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika teoretiska begrepp inom området.

Eleven väljer formler, motiverar sina val och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband inom området. Eleven utför också i bekanta och nya situationer och utifrån laborationsanvisningar avancerade uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar och tolkar resultaten. Dessutom gör eleven utifrån en avancerad strömkrets ett kopplingsschema. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten.

Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp samt kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Elektronik – flyg, 100 poäng

Kurskod: FLYELT0

Kursen elektronik – flyg omfattar punkterna 2 och 5–7 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Elektroniksystems olika komponenter, till exempel dioder och transistorer.
 • Integrerade kretsar, till exempel logiska och linjära kretsar.
 • Kretskort.
 • Servosystem, till exempel komponenter och mekanismer.
 • Mätningar och beräkningar på elektroniska komponenter.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt elektroniska komponenter, kretsar och system.

Eleven utför i samråd med handledare och utifrån givna formler beräkningar samt redogör översiktligt för enkla samband inom området. Dessutom utför eleven i bekanta situationer och utifrån laborationsanvisningar enkla uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och symboler. Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet och miljö som uppgiften kräver och beskriver översiktligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt elektroniska komponenter, kretsar och system.

Eleven väljer formler och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt för samband inom området. Dessutom utför eleven i bekanta och delvis nya situationer och utifrån laborationsanvisningar uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. I arbetet använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp och symboler. Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet och miljö som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat elektroniska komponenter, kretsar och system.

Eleven väljer formler, motiverar sina val och utför efter samråd med handledare beräkningar samt redogör utförligt och nyanserat för komplexa samband inom området. Dessutom utför eleven i bekanta och nya situationer och utifrån laborationsanvisningar avancerade uppkopplingar, mätningar och rimlighetsuppskattningar samt tolkar resultaten. I arbetet använder eleven med säkerhet relevanta begrepp och symboler. Eleven arbetar utifrån de krav på säkerhet och miljö som uppgiften kräver och beskriver utförligt lagar och andra bestämmelser som styr verksamheten. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Flyglagstiftning, 50 poäng

Kurskod: FLYFLY0

Kursen flyglagstiftning omfattar punkterna 7–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Introduktion av regelverk.
 • Regelverk för certifierande personal.
 • Regelverk för godkända underhållsorganisationer.
 • Regelverk för kommersiella flygtransporter.
 • Regelverk för certifiering av luftfartyg.
 • Regelverk för godkända operatörer.
 • Samband mellan nationella och internationella regelverk med kopplingar till de olika verksamheterna.
 • Olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller. Eleven beskriver också översiktligt samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området. Dessutom beskriver eleven översiktligt olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.

Eleven följer i bekanta situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver. Dessutom förklarar eleven översiktligt sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett enkelt men fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller. Eleven beskriver också utförligt samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området. Dessutom beskriver eleven utförligt olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.

Eleven följer i bekanta och delvis nya situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver. Dessutom förklarar eleven utförligt sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer.

Eleven använder med viss säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat olika regelverk som styr verksamheten och vad de olika regelverken innehåller. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat samband mellan nationella och internationella regelverk samt kopplingen till de olika verksamheterna inom området. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika organisationers och befattningshavares ansvar, befogenheter och skyldigheter enligt gällande regelsystem.

Eleven följer i bekanta och nya situationer lagar och andra bestämmelser som de praktiska momenten i utbildningen kräver. Dessutom förklarar eleven utförligt och nyanserat sammanhang mellan regelverk och praktiska procedurer.

Eleven använder med säkerhet för området relevanta begrepp samt uttrycker fakta och principer både muntligt och skriftligt med ett fungerande fackspråk. Resultatet av elevens arbete är gott.

Flygplanslära, 200 poäng

Kurskod: FLYFLG0

Kursen flygplanslära omfattar punkterna 2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Service- och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar.
 • Flygplans olika system och konstruktionsprinciper samt påfrestningar som flygplan utsätts för i olika flygsituationer.
 • Flygplans aerodynamik och styrorgan.
 • Flygplanskonstruktioner, till exempel skrovkonstruktioner och konstruktionsmetoder.
 • Luftkonditionering och trycksättning av kabin.
 • Instrument- och avioniksystem.
 • Flygplans elkraftförsörjning.
 • Utrustning och inventarier i flygplan, till exempel kabinutformning, instigningsanordningar och nödutrustning.
 • Brandsläckningssystem.
 • Styrsystem.
 • Bränslesystem.
 • Hydrauliksystem.
 • Is- och regnskydd på flygplan och propellrar.
 • Landställs uppbyggnad och funktion.
 • Ljus, strålkastare och belysning.
 • Systemutformning för syrgas i cockpit och kabin.
 • Pneumatik och vakuum, till exempel kompressorer och tryckreglering.
 • Vatten och avlopp, till exempel utformning av toalett och vattensystem.
 • Flygburna underhållssystem, till exempel centrala underhållsdatorer och elektroniskt arkivsystem.
 • Propellrars konstruktion, till exempel aerodynamisk belastning och material.
 • Reglering av propellerbladvinkel och propellersynkronisering.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkla underhållsåtgärder av flygplan och propellrar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på flygplan och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur flygplanets olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer service och underhållsåtgärder av flygplan och propellrar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på flygplanets olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Gasturbinmotorer, 200 poäng

Kurskod: FLYGAT0

Kursen gasturbinmotorer omfattar punkterna 2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Service och underhållsåtgärder av gasturbinmotorer.
 • Felsökning och reparation av gasturbinmotorer.
 • Energiomvandlingsprocessen i gasturbinmotorn.
 • Gasturbinmotorers uppbyggnad samt deras olika huvudkomponenter och system.
 • Motorprestanda, till exempel beräkning av dragkraft och motorers verkningsgrad.
 • Turbopropmotorers uppbyggnad samt deras olika huvudkomponenter och system.
 • Turboaxelmotorers uppbyggnad samt deras olika huvudkomponenter och system.
 • Hjälpkraftaggregatets konstruktion och arbetssätt.
 • Motorinstallation och brandskyddssystem, till exempel utformning av motorupphängning och brandvägg.
 • Motorövervakning och markdrift, till exempel motorkörning och trendövervakning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på gasturbinmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur gasturbinmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkelt underhåll av gasturbinmotorer. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på gasturbinmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på gasturbinmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur gasturbinmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhåll av gasturbinmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på gasturbinmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på gasturbinmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur gasturbinmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer service och underhåll av gasturbinmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på gasturbinmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Helikopterlära, 200 poäng

Kurskod: FLYHEL0

Kursen helikopterlära omfattar punkterna 1–2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Service och underhållsåtgärder av helikoptrar.
 • Helikoptrars olika system och konstruktionsprinciper samt påfrestningar som helikoptrar utsätts för i olika flygsituationer.
 • Rotorluftfartygs aerodynamik och styrorgan.
 • Helikopterkonstruktioner, till exempel skrovkonstruktioner och konstruktionsmetoder.
 • Bladfält och vibrationsanalys, till exempel balansering av rotorblad.
 • Transmissioner, till exempel växellådor och rotorbroms.
 • Luftkonditioneringssystem.
 • Instrument- och avioniksystem i helikoptrar.
 • Helikoptrars elkraftförsörjning.
 • Utrustning och inventarier i helikoptrar, till exempel kabinutformning, instigningsanordningar och nödutrustning.
 • Brandskyddssystem.
 • Bränslesystem.
 • Hydraulsystem.
 • Is- och regnskydd.
 • Landställs uppbyggnad och funktion.
 • Ljus, strålkastare och belysning.
 • Pneumatik och vakuum, till exempel kompressorer och tryckreglering.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt helikoptrars specifika aerodynamiska förhållanden. Eleven beskriver också översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på helikoptrar och deras olika system. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur helikopterns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkla underhållsåtgärder av helikoptrar. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på helikopterns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt helikoptrars specifika aerodynamiska förhållanden. Eleven beskriver också utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på helikoptrar och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur helikopterns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhållsåtgärder av helikoptrar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på helikopterns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat helikoptrars specifika aerodynamiska förhållanden. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på helikoptrar och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur helikopterns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer service och underhållsåtgärder av helikoptrar. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på helikopterns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Kolvmotor, 200 poäng

Kurskod: FLYKOL0

Kursen kolvmotor omfattar punkterna 2 och 4–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Service och underhållsåtgärder av kolvmotorer.
 • Felsökning och reparation av kolvmotorer.
 • Energiomvandlingsprocessen i kolvmotorer.
 • Kolvmotorers uppbyggnad samt deras olika huvudkomponenter och system.
 • Motorprestanda, till exempel beräkning av effekt och motorers verkningsgrad.
 • Motorindikeringssystem, till exempel cylindertemperatur, motorvarvtal och oljetryck.
 • Motorinstallation och brandskyddssystem, till exempel utformning av motorupphängning och brandvägg.
 • Motorövervakning och markdrift, till exempel motorkörning och trendövervakning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven översiktligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför i samråd med handledare och i bekanta situationer enkel service och enkelt underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven i samråd med handledare felsökning och åtgärdar enkla fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och delvis nya situationer service och underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial konstruktion av, funktion hos och påfrestningar på kolvmotorer och deras olika system. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial hur kolvmotorns olika system är integrerade och samverkar med varandra.

Eleven utför efter samråd med handledare och i bekanta och nya situationer service och underhåll av kolvmotorer. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare felsökning och åtgärdar komplexa fel på kolvmotorns olika system enligt regelverk och kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån de instruktioner och det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Materiallära – flyg, 100 poäng

Kurskod: FLYMAA0

Kursen materiallära – flyg omfattar punkterna 3 och 5–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Luftfartygsmaterial och flygmaterial samt deras karakteristik. Hur materialen påverkas av olika faktorer.
 • Materialhantering och korrosion.
 • Sammanfogningstekniker, till exempel nit- och skruvförband samt limning.
 • Konstruktion av och användningsområde för till exempel lager, fjädrar, rör, slangar och kopplingar.
 • Transmissioner, till exempel kugghjulsväxlar, kedjor och roderlinor.
 • Elkablar, elanslutningsdon och kontaktdon.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också översiktligt med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven översiktligt några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.

Eleven utför med visst handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också utförligt med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.

Eleven utför med gott handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och deras egenskaper. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial olika fästelement vid sammanfogning av komponenter i luftfartyg. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat några vanligt förekommande arbetsmetoder, verktyg och material.

Eleven utför med mycket gott handlag praktiska moment utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

Mänskliga faktorer, 100 poäng

Kurskod: FLYMAS0

Kursen mänskliga faktorer omfattar punkt 9 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Människans förutsättningar och begränsningar.
 • Det mänskliga minnets struktur, funktion och kapacitet samt faktorer som styr människans uppmärksamhet.
 • Socialpsykologi, till exempel kamrattryck, kulturfrågor och arbete i grupp.
 • Faktorer som påverkar prestationer.
 • Den fysiska miljöns påverkan på människan.
 • Olika typer av arbetsuppgifters påverkan på människan.
 • Kommunikation, till exempel inom och mellan olika grupper.
 • Anpassning av tekniska systems gränssnitt till individens kognitiva och perceptuella kapacitet.
 • Modeller och teorier om mänskliga misstag.
 • Risker på arbetsplatsen.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet. Eleven beskriver också översiktligt hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck. Dessutom beskriver eleven översiktligt hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan.

Eleven beskriver översiktligt hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag. Eleven beskriver också översiktligt faktorer som påverkar människans motivation och prestation. Dessutom beskriver eleven översiktligt några problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta enkla riskbedömningar och drar enkla slutsatser.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet. Eleven beskriver också utförligt hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck. Dessutom beskriver eleven utförligt hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan.

Eleven beskriver utförligt hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag. Eleven beskriver också utförligt faktorer som påverkar människans motivation och prestation. Dessutom beskriver eleven utförligt några problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta riskbedömningar och drar välgrundade slutsatser.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur människans minne och tänkande fungerar och vilka faktorer som påverkar minnet och tänkandet. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat hur människan väljer ut, uppfattar och tolkar sinnesintryck. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur olika påfrestningar som stress, kriser och katastrofer påverkar den perceptuella och kognitiva förmågan.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur mänskliga misstag kan undvikas och ger exempel på konsekvenser av sådana misstag. Eleven beskriver också utförligt och nyanserat faktorer som påverkar människans motivation och prestation. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat flera problem med tekniska systems anpassning till människans psykiska förmåga och gör utifrån detta välgrundade riskbedömningar och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.

Underhållsteknik – flyg, 200 poäng

Kurskod: FLYUNS0

Kursen underhållsteknik – flyg omfattar punkterna 3–8 under rubriken Ämnets syfte.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Allmänna och för yrkesområdet typiska verktyg och tillsynsmetoder.
 • Handhavande av flygplan på marken samt demontering och montering av komponenter.
 • Inspektionsteknik samt hur flygteknisk underhållsteknik regleras av luftfartsbestämmelserna.
 • Miljö- och säkerhetsaspekter på arbetsplatsen, i synnerhet säkerhetsåtgärder för luftfartyg och i verkstad.
 • Verkstadsrutiner, till exempel vård av verktyg och kalibreringsstandarder.
 • Provutrustning för avionik.
 • Maskinritningar, diagram och standarder.
 • Passningar och spel, till exempel scheman för passningar och spel.
 • Rör och slangar, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Fjädrar, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Lager, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Transmissioner, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Roderlinor, till exempel inspektion och provning av dessa.
 • Materialhantering, till exempel plåtbearbetning och inspektionsmetoder.
 • Sammanfogning, till exempel svetsning, hårdlödning, lödning, nitning, klämning och limning.
 • Luftfartygs vikt och balans.
 • Luftfartygs handhavande och förvaring.
 • Demonterings-, inspektions-, reparations- och monteringstekniker.
 • Onormala händelser, till exempel åsknedslag, hårda landningar och turbulens.
 • Underhållsförfarande, till exempel underhållsplanering och utfärdande av intyg.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt med stöd av informationsmaterial vanligt förekommande flygmaterial och verktyg samt deras funktion. Dessutom beskriver eleven översiktligt vanligt förekommande metoder vid reparation och underhåll.

Eleven utför i samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner enkla reparationer och enkelt underhåll. Dessutom utför eleven i samråd med handledare sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med enkla omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en enkel dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett enkelt men för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt med stöd av informationsmaterial olika flygmaterial och verktyg samt deras funktion. Dessutom beskriver eleven utförligt olika metoder vid reparation och underhåll.

Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner reparationer och underhåll. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och delvis nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat. Dessutom gör eleven en noggrann dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är tillfredsställande.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat med stöd av informationsmaterial olika flygmaterial och verktyg samt deras funktion. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat olika metoder vid reparation och underhåll.

Eleven utför efter samråd med handledare och med hjälp av skrivna instruktioner avancerade reparationer och avancerat underhåll. Dessutom utför eleven efter samråd med handledare avancerade sammanfogningar av detaljer och komponenter i luftfartyg utifrån ställda kvalitetskrav. Eleven arbetar i bekanta och nya situationer utifrån det regelverk som uppgiften kräver. När arbetet är utfört utvärderar eleven med nyanserade omdömen sina arbetsprocesser och sitt resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. Dessutom gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av sitt arbete.

Eleven kommunicerar med ett nyanserat och för arbetsuppgiften fungerande fackspråk. Dessutom samarbetar eleven och medverkar till att upprätthålla och utveckla samarbetet för att nå planerade resultat. Resultatet av elevens arbete är gott.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.