Ämne - Teater

Ämne - Teater

Teater handlar om mötet mellan aktörer och publik, här och nu. Ämnet teater behandlar de konstnärliga uttrycksformer som kan samverka i en teaterföreställning, till exempel skådespeleri, regi och scenografi. Med hjälp av begrepp, teorier och metoder från dessa konstnärliga uttrycksformer skapas förståelse av teatern som form.

Ämnets syfte

Undervisningen i ämnet teater ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet, med uttryck som till exempel skådespeleri, dramatik, regi, scenografi, mask, kostym, ljus och ljud i samspel med en publik. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper om att teater genom historien varit en aktiv del av sin samtid. I det kollektiva teaterarbetet är det angeläget att vara lyhörd för andra människor och att kunna ta initiativ. Genom undervisningen ska eleverna därför ges möjlighet att utveckla ansvarskänsla och initiativförmåga.

Undervisningen ska utgå från elevernas kreativitet och stimulera skaparglädjen, liksom viljan att berätta. I undervisningen ska teori och praktik vävas samman. Undervisningen ska belysa teaterns teori, samhällsfunktion och historia. I det praktiska gestaltningsarbetet ska eleverna få tillgång till material så att de ges möjlighet att utveckla sitt skapande inom teaterns olika områden.

Centralt i all teater är gestaltning och kommunikation. Undervisningen ska därför bidra till att eleverna utvecklar sin förmåga att gestalta inom teaterns olika områden och förmåga att medvetet kommunicera med sin publik. Metoder för detta ska vara övning, skapande, presentation, upplevelse samt analys och tolkning. Undervisningen ska även ge eleverna möjlighet att utveckla förmåga att uppleva olika teaterformer.

Undervisningen i ämnet teater ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

 1. Färdigheter i att använda kroppen och rösten som sceniska uttrycksmedel.
 2. Färdigheter i att använda scenografi, kostym, mask, ljus och ljud som sceniska uttrycksmedel.
 3. Kunskaper om den sceniska berättelsens uppbyggnad.
 4. Kunskaper om regi och dess betydelse för helheten.
 5. Förståelse av hur teaterns olika uttrycksområden samverkar.
 6. Färdigheter i att med teaterns uttrycksmedel kommunicera med en publik.
 7. Förmåga att samarbeta i grupper.
 8. Förmåga att reflektera över det egna skapandet.
 9. Förmåga att analysera och tolka olika sceniska gestaltningar.
 10. Kunskaper om konstarten teater ur ett samtida och historiskt perspektiv.

Kurser i ämnet

 1. Scenisk gestaltning 1, 100 poäng.
 2. Scenisk gestaltning 2, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 1.
 3. Scenisk gestaltning 3, 100 poäng, som bygger på kursen scenisk gestaltning 2.
 4. Dramatik och dramaturgi, 100 poäng.
 5. Fysisk teater, 100 poäng.
 6. Ljud och ljus, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 7. Regi, 100 poäng.
 8. Röst, 100 poäng.
 9. Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng.
 10. Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng.
 11. Scenografi, mask och kostym, 100 poäng. Kursen kan läsas flera gånger med olika innehåll.
 12. Teaterteori, 100 poäng.

Scenisk gestaltning 1, 100 poäng

Kurskod: TEASCE01

Kursen scenisk gestaltning 1 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 1, 3, 5 och 7. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Kroppen och rösten som medel för att utrycka sig på scenen samt träning i att använda kropp och röst i sceniska sammanhang.
 • Träning i att använda teaterns andra uttrycksområden, till exempel scenografi, kostym, mask, ljus och ljud.
 • Den sceniska berättelsens uppbyggnad med till exempel handling, karaktärer, tid och rum.
 • Samspel mellan berättelse, berättare och rum i syfte att skapa en enhetlig gestaltning.
 • Samverkan mellan ett av teaterns uttrycksområden och ett eller flera andra uttrycksområden. Det sceniska uttryckets förändring vid olika kombinationer av uttrycksområden.
 • Träning i att medvetet förmedla tankar, känslor och åsikter till en publik.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på individuell kreativitet och samspel i grupp.
 • Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att särskilja teaterns olika uttrycksområden och hur en berättelse förmedlas.
 • Begrepp för analys av form och innehåll i scenisk gestaltning.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av några enkla sceniska berättelser.

Eleven beskriver översiktligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen. Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden. Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av några sceniska berättelser.

Eleven beskriver utförligt hur några av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med viss säkerhet några med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden. Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av flera komplexa sceniska berättelser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera av teaterns uttrycksområden samverkar samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda flera av teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar med säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Scenisk gestaltning 2, 100 poäng

Kurskod: TEASCE02

Kursen scenisk gestaltning 2 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning av en scenisk karaktär med kropp och röst.
 • Gestaltning med teaterns olika uttrycksområden scenografi, mask, kostym, ljud och ljus.
 • Den sceniska berättelsens uppbyggnad och olika vägar att skapa en scenisk berättelse.
 • Samverkan mellan teaterns uttrycksområden genom kombination av två eller flera områden i gemensamma uttryck.
 • Kommunikation med publik genom gestaltning via teaterns uttrycksområden.
 • Reflektion över det egna skapandet, både individuellt och i grupp.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på teatern som arbetsplats och samarbetet mellan de olika yrkesroller som finns där.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på hur teaterns uttrycksområden kommunicerar med publiken.
 • Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel avsikt, kraft, tid och rum.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några enkla uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver översiktligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom något av dessa områden. Eleven redogör översiktligt för uppbyggnaden av enkla sceniska berättelser samt bygger i samråd med handledare enkla sceniska berättelser.

Eleven beskriver översiktligt hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen. Eleven gör enkla analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat några uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver utförligt hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom några av dessa områden. Eleven redogör utförligt för uppbyggnaden av sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare några sceniska berättelser.

Eleven beskriver utförligt hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med säkerhet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med gott resultat flera komplexa uttryck med kroppen och rösten. Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns scenografi, mask, kostym, ljud och ljus ingår i sceniska gestaltningar samt gestaltar inom flera av dessa områden. Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnaden av komplexa sceniska berättelser samt bygger efter samråd med handledare flera sceniska berättelser.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur teaterns uttrycksområden samverkar. Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven gör komplexa analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med gott resultat. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Scenisk gestaltning 3, 100 poäng

Kurskod: TEASCE03

Kursen scenisk gestaltning 3 omfattar punkterna 1–3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 5.

Centralt innehåll

Undervisning i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning med fokus på något eller några av teaterns uttrycksområden, dvs. kropp, röst, scenografi, mask, kostym, ljud eller ljus.
 • Gestaltning av en scenisk berättelse.
 • Arbetsprocessen med en scenisk produktion från idé till färdig föreställning. Repetitionsarbetets olika stadier och samverkan mellan samtliga uttrycksområden i en scenisk produktion.
 • Scenisk produktion, möte med publik.
 • Teatern som kollektiv konstart, samarbetets betydelse för att skapa en scenisk produktion.
 • Reflektion över det egna skapandet.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på att förmedla en berättelse till publik.
 • Begrepp för analys av scenisk gestaltning, till exempel helhet, samband och samverkan.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat inom valt uttrycksområde. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en enkel scenisk berättelse.

Eleven beskriver översiktligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten. Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda några av teaterns uttrycksmedel. Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.

Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen. Dessutom gör eleven en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna med tillfredsställande resultat. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat inom valt uttrycksområde. Dessutom gestaltar eleven med viss säkerhet en scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till den sceniska helheten. Eleven använder med tillfredsställande resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsgrupper.

Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med tillfredsställande resultat. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med gott resultat inom valt uttrycksområde. Dessutom gestaltar eleven med säkerhet och med personligt uttryck en scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat på vilket sätt valt uttrycksområde bidrar till en komplex scenisk helhet. Eleven använder med gott resultat teaterns uttrycksmedel i samverkan samt kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda teaterns uttrycksmedel. Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsgrupper.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet ska utvecklas. Dessutom gör eleven komplexa analyser av flera sceniska gestaltningar samt tolkar dessa med säkerhet. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Dramatik och dramaturgi, 100 poäng

Kurskod: TEADRM0

Kursen dramatik och dramaturgi omfattar punkterna 3, 5–6 och 8–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 3.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Dramatiska texters uppbyggnad med fokus på handling, rum, tid, roller, rytm och språk.
 • Dramaturgiska verktyg för att strukturera en berättelse, till exempel anslag, presentation, upptrappning, vändpunkt och avslut.
 • Sätt att bearbeta olika former av dramatiska texter och sceniska berättelser samt skönlitterära texter för att uppnå maximalt sceniskt uttryck.
 • Den dramatiska textens samverkan med teaterns övriga uttrycksområden.
 • Framställning av dramatisk text där ett syfte förmedlas till en mottagare.
 • Reflektion över det egna skapandet av dramatisk text.
 • Analys och tolkning av olika dramatiska texter och sceniska gestaltningar.
 • Dramatisk text från olika historiska epoker. Teorier om den dramatiska textens uppbyggnad och dess relation till sitt eget samhälle.
 • Dramaturgiska begrepp, till exempel tid, rum, rytm, anslag och vändpunkt.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver översiktligt dramaturgiska verktyg. Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några enkla förlagor.

Eleven beskriver översiktligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av enkel dramatisk text.

Eleven diskuterar översiktligt det egna skapandet samt värderar det med enkla omdömen. Dessutom gör eleven en enkel analys av någon enkel dramatisk text och tolkar denna.

Eleven redogör översiktligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker. I redogörelsen gör eleven med viss säkerhet kopplingar till teorier och till samhället. I sin analys och redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt dramaturgiska verktyg. Eleven skapar enkel dramatisk text med utgångspunkt från sig själv samt bearbetar och dramatiserar några förlagor.

Eleven beskriver utförligt hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom några former av dramatisk text.

Eleven diskuterar utförligt det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven analyser av några dramatiska texter och tolkar dessa.

Eleven redogör utförligt för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker. I redogörelsen gör eleven med viss säkerhet kopplingar till teorier och till samhället. I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för uppbyggnad av dramatisk text och beskriver utförligt och nyanserat dramaturgiska verktyg. Eleven skapar dramatisk text med utgångspunkt från sig själv och med personligt uttryck samt bearbetar och dramatiserar några komplexa förlagor.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur olika uttryck samverkar i dramatisk text och hur dramatisk text samverkar med andra uttrycksformer. Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom några former av komplex dramatisk text.

Eleven diskuterar utförligt och nyanserat det egna skapandet samt värderar det med nyanserade omdömen. Dessutom gör eleven analyser av några komplexa dramatiska texter och tolkar dessa.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för dramatik och dramaturgi från olika historiska epoker. I redogörelsen gör eleven med säkerhet kopplingar till teorier och till samhället. I sina analyser och i sin redogörelse använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Fysisk teater, 100 poäng

Kurskod: TEAFYS0

Kursen fysisk teater omfattar punkterna 1 och 6–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Rörelseorganens anatomi och fysiologi.
 • Avspänningstekniker och fysisk träning för att utveckla ett naturligt användande av kroppen.
 • Effekter på kropp och välbefinnande efter regelbunden fysisk träning.
 • Gestaltning med fysiska tekniker, till exempel mim, pantomim och akrobatik.
 • Kommunikation med publik genom fysisk gestaltning.
 • Samarbete i träningsgrupper och gestaltningsgrupper.
 • Reflektion över det egna skapandet och den egna fysiska träningen.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på fysiska uttryck.
 • Begrepp för analys av fysisk teater, till exempel rörelse, kraft, rum och tid.
 • Teaterformer från olika kulturer och tider där det fysiska uttrycket betonas.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat enkla uttryck med kroppen samt beskriver översiktligt hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltandet.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel. Eleven samarbetar med viss säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med enkla omdömen. Eleven gör en enkel analys av någon annans sceniska gestaltning samt tolkar denna. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Eleven redogör översiktligt för någon form av fysisk teater.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar med tillfredsställande resultat uttryck med kroppen samt beskriver utförligt hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel. Eleven samarbetar med viss säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Eleven redogör utförligt för några former av fysisk teater.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar med gott resultat personliga och komplexa uttryck med kroppen samt beskriver utförligt och nyanserat hur hon eller han använder sin kropps möjligheter och begränsningar vid gestaltningen.

Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda fysiska uttrycksmedel. Eleven samarbetar med säkerhet i fysiska gruppövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet och träningen kan utvecklas. Eleven gör komplexa analyser av andras sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera former av fysisk teater.

Ljud och ljus, 100 poäng

Kurskod: TEALJU00S

Kursen ljud och ljus omfattar punkterna 2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas fördjupade kunskaper inom ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Design av sceniska gestaltningar med ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.
 • Val och hantering av relevant utrustning för scenisk gestaltning.
 • Planerings-, ritnings- och riggningsarbete.
 • Arbetsmiljö och säkerhet vid arbete med teknisk utrustning, riggningsarbete, repetition och föreställning, till exempel el, hållfasthet, brand och utrymning.
 • Samspel mellan ljud, alternativt ljus, och teaterns övriga gestaltningskomponenter.
 • Kommunikation med ljud och ljus med publik, till exempel genom att förstärka känslor och stämningar och skapa uppfattning av tid och rum.
 • Teatern som kollektiv konstform och arbetsplats.
 • Reflektion över eget och andras arbete med ljud eller ljus.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på ljud och ljus, alternativt ljud eller ljus.
 • Begrepp för analys av ljud och ljus, till exempel färg, riktning, intensitet och klang.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar använder eleven i samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar. Eleven redogör översiktligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas. I sitt designarbete genomför eleven i samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar i samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen. I arbetet väljer och hanterar eleven med viss säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.

Eleven beskriver översiktligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med enkla omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare ljud- eller ljusteknik i sceniska gestaltningar. Eleven redogör utförligt för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas. I sitt designarbete genomför eleven efter samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar efter samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen. I arbetet väljer och hanterar eleven med viss säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.

Eleven beskriver utförligt hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Dessutom kommunicerar eleven med viss säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar använder eleven efter samråd med handledare och med ett personligt uttryck ljud- eller ljusteknik i komplexa sceniska gestaltningar. Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika val av utrustning, vilka effekter olika val medför samt hur utrustningen ska hanteras och vårdas. I sitt designarbete genomför eleven efter samråd med handledare planerings- och ritningsarbete samt riggar efter samråd med handledare utrustning som krävs för att genomföra den aktuella gestaltningen. I arbetet väljer och hanterar eleven med säkerhet relevant utrustning samt utför vid behov enklare felsökning och reparationer. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur ljud eller ljus är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Dessutom kommunicerar eleven med säkerhet med publik genom att använda ljud eller ljus samt samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med ljud eller ljus samt värderar med nyanserade omdömen hur detta interagerar i sceniska gestaltningar och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Regi, 100 poäng

Kurskod: TEAREG0

Kursen regi omfattar punkterna 4–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4–6.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Aktörers samspel i en gemensam scenisk gestaltning.
 • Moment i regiprocessen, till exempel faser med analys och tolkning, utforskande faser samt faser med det sceniska uttryckets form och komposition.
 • Samordning och ledarskap i regiarbetet, till exempel samarbetet med skådespelarna.
 • Regiarbetet i kommunikation med publik.
 • Sceniskt produktionsarbete som kollektiv konstform.
 • Reflektion över eget och andras regiarbete.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på regiarbetet.
 • Begrepp för regiarbete, till exempel läsart, konflikt, vändpunkt, rytm och scenerier.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter något av dessa i enkla praktiska övningar. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning. I ett enkelt regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet. Eleven formulerar i samråd med handledare vad hon eller han genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.

Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Dessutom diskuterar eleven översiktligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med enkla omdömen. Eleven värderar också med enkla omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar. I diskussionen och värderingarna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för olika moment i regiprocessen samt omsätter några av dessa i praktiska övningar. Dessutom redogör eleven utförligt för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning. I ett regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med viss säkerhet. Eleven formulerar efter samråd med handledare vad hon eller han genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.

Eleven samarbetar med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Dessutom diskuterar eleven utförligt sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar. I diskussionen och värderingarna använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för olika moment i regiprocessen samt omsätter flera av dessa i övningar. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur aktörers olika sceniska uttrycksmedel samverkar i en scenisk gestaltning. I ett komplext regiarbete leder eleven andra och samordnar deras uttryck med säkerhet samt gestaltar personliga uttryck baserade på egna idéer. Eleven formulerar efter samråd med handledare vad hon eller han genom sitt regiarbete vill uttrycka gentemot en publik.

Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat sitt eget och andras regiarbete samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven värderar också med nyanserade omdömen hur det egna arbetet kommunicerar med publik i sceniska gestaltningar samt formulerar vägar för hur regiarbetet kan utvecklas. I diskussionen och värderingarna använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Röst, 100 poäng

Kurskod: TEARÖS0

Kursen röst omfattar punkterna 1 och 6–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Röstorganens anatomi och fysiologi.
 • Avspänningsteknik och röstövningar för att utveckla ett naturligt användande av rösten.
 • Effekter av regelbunden röstträning.
 • Röst och text i samspel.
 • Rösten som en del i skapandet av en scenisk karaktär.
 • Röstträning för att göra sig hörd på och utanför scenen samt för att med rösten förmedla en avsikt till en publik.
 • Samarbete i röstövningsgrupper och gestaltningsgrupper.
 • Reflektion över det egna skapandet och den egna röstträningen.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på rösten.
 • Begrepp för röstträning och analys av rösten som sceniskt uttrycksmedel, till exempel magstöd, artikulation, ton och volym.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven beskriver översiktligt röstorganens anatomi och redogör översiktligt för olika metoder för röstträning. Dessutom gestaltar eleven enkla uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med viss säkerhet i röstövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med enkla omdömen. Eleven gör enkla analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven beskriver utförligt röstorganens anatomi och redogör utförligt för olika metoder för röstträning. Dessutom gestaltar eleven uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.

Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med viss säkerhet i röstövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven beskriver utförligt och nyanserat röstorganens anatomi och redogör utförligt och nyanserat för olika metoder för röstträning. Dessutom gestaltar eleven komplexa uttryck med rösten med tillfredsställande resultat.

Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda rösten som uttrycksmedel. Eleven samarbetar även med säkerhet i röstövningar och gestaltningar. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet och den egna träningen samt värderar dessa med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet och träningen kan utvecklas. Eleven gör analyser av sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Sceniskt karaktärsarbete – text, 100 poäng

Kurskod: TEASCN0

Kursen sceniskt karaktärsarbete – text omfattar punkterna 1, 3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning med kropp och röst av en scenisk karaktär utifrån en dramatisk text. Metoder och teorier för att gestalta sceniska karaktärer med utgångspunkt i dramatisk text, till exempel Stanislavskijmetoden.
 • Den dramatiska textens form och innehåll samt hur den fungerar som inspiration och stimulans i det sceniska karaktärsarbetet.
 • Förmedling till en publik av den sceniska karaktärens egenskaper och handlingar.
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på samspel i en ensemble.
 • Reflektion över det egna skapandet av en scenisk karaktär.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på sceniska karaktärer.
 • Begrepp för analys av sceniska karaktärer, till exempel fysiska, psykiska och sociala dimensioner.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar en enkel scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör översiktligt för någon metod för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en enkel scenisk berättelse.

Eleven beskriver översiktligt hur några uttryck samverkar för att skapa en enkel scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en enkel scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med enkla omdömen. Eleven gör enkla analyser av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar en scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör utförligt för några metoder för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt hur några uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar en komplex scenisk karaktär med kroppen och rösten med gott resultat och med ett personligt uttryck. Eleven redogör utförligt och nyanserat för flera metoder för sceniskt karaktärsarbete. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en komplex scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera uttryck samverkar för att skapa en komplex scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med flera andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Sceniskt karaktärsarbete, 100 poäng

Kurskod: TEASCI0

Kursen sceniskt karaktärsarbete omfattar punkterna 1, 3 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 1.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Gestaltning med kropp och röst av en scenisk karaktär med annan utgångspunkt än text, till exempel en situation, en lös mask eller ett musikstycke. Improvisationsarbete för att utveckla en scenisk karaktär.
 • Sceniska berättelser som bygger på text eller improvisation.
 • Den sceniska karaktären i samspel med andra sceniska karaktärer och med teaterns övriga uttrycksområden.
 • Förmedling till en publik av en scenisk karaktärs egenskaper och handlingar.
 • Teatern som kollektiv konstart med fokus på samspel i en ensemble.
 • Reflektion över det egna skapandet av en scenisk karaktär.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på sceniskt karaktärsarbete.
 • Begrepp för analys av sceniska karaktärer, till exempel fysiska, psykiska och sociala dimensioner.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gestaltar en enkel scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör översiktligt för improvisationsarbetet för att skapa karaktären. Dessutom redogör eleven översiktligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en enkel scenisk berättelse.

Eleven beskriver översiktligt hur några uttryck samverkar för att skapa en enkel scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en enkel scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven översiktligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med enkla omdömen. Eleven gör enkla analyser av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna. I sin analys använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gestaltar en scenisk karaktär med kroppen och rösten med tillfredsställande resultat. Eleven redogör utförligt för improvisationsarbetet för att skapa karaktären. Dessutom redogör eleven utförligt för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt hur några uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med några andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med viss säkerhet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen. Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gestaltar en komplex scenisk karaktär med kroppen och rösten med gott resultat och med ett personligt uttryck. Eleven redogör utförligt och nyanserat för improvisationsarbetet för att skapa karaktären. Dessutom redogör eleven utförligt och nyanserat för hur olika sceniska karaktärer, med sina olika funktioner, bygger upp en komplex scenisk berättelse.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur flera uttryck samverkar för att skapa en scenisk karaktär och hur en scenisk karaktär samverkar med flera andra uttrycksområden inom teatern. Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att gestalta en scenisk karaktär. Eleven samarbetar med säkerhet och tar initiativ i arbetet i gestaltningsgrupper. Dessutom diskuterar eleven utförligt och nyanserat det egna skapandet av sceniska karaktärer samt värderar det med nyanserade omdömen och formulerar vägar för hur skapandet kan utvecklas. Eleven gör analyser av flera komplexa sceniska gestaltningar samt tolkar dessa. I sina analyser använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

Scenografi, mask och kostym, 100 poäng

Kurskod: TEASCE00S

Kursen scenografi, mask och kostym omfattar punkterna 2 och 5–9 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkt 2. I kursen behandlas kunskaper med betoning på ett av områdena scenografi, mask eller kostym.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Design och tillverkning av sceniska uttryck, dvs. scenografi, rekvisita, kostym och maskering. Kursen kan fokusera på ett eller flera av dessa områden.
 • Materialkunskap och hantverksteknik som är relevant för valt fokus.
 • Skissteknik och färglära samt metoder för arbete med planering, skisser, ritningar och modeller.
 • Arbetsmiljö och säkerhet i verkstad och på scen som är relevant för valt fokus, till exempel hållfasthet, brand och utrymning.
 • Samspelet mellan formgivningen av scenrummet, rekvisitan, kostymen eller maskeringen och teaterns övriga gestaltningskomponenter.
 • Kommunikation med publik.
 • Teatern som kollektiv konstform och arbetsplats.
 • Reflektion över eget och andras designarbete.
 • Analys och tolkning av sceniska gestaltningar med fokus på teaterns visuella uttrycksformer.
 • Begrepp för analys av visuella uttrycksformer, till exempel färg, form, materialval och stil.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven gör i samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, i samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en enkel design av det sceniska rummet. I arbetet planerar eleven i samråd med handledare samt redogör översiktligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller. Dessutom använder eleven med visst handlag material och verktyg. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö. Eleven redogör översiktligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.

Eleven beskriver översiktligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering. Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även översiktligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med enkla omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en design av det sceniska rummet. I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller. Dessutom använder eleven med gott handlag material och verktyg. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö. Eleven redogör utförligt för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.

Eleven beskriver utförligt hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven kommunicerar med viss säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering. Dessutom samarbetar eleven med viss säkerhet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även utförligt sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar. I diskussionen använder eleven med viss säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven gör efter samråd med handledare tolkningar av sceniskt material. Utifrån dessa tolkningar skapar eleven, efter samråd med handledare, med hjälp av scenografi, kostym eller maskering en personlig och komplex design av det sceniska rummet. I arbetet planerar eleven efter samråd med handledare samt redogör utförligt och nyanserat för idéer med hjälp av skisser, ritningar och modeller. Dessutom använder eleven med mycket gott handlag material och verktyg. Eleven arbetar säkert med hänsyn till hälsa och arbetsmiljö. Eleven redogör utförligt och nyanserat för de val som har gjorts under arbetet samt för motiven för dessa.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur designen är en del av den sceniska gestaltningens konstnärliga uttryck och samspelar med teaterns övriga uttryck. Eleven kommunicerar med säkerhet med publik genom att använda scenografi, rekvisita, kostym eller maskering. Dessutom samarbetar eleven med säkerhet och tar initiativ i arbetet i olika gestaltningsuppgifter. Eleven diskuterar även utförligt och nyanserat sitt eget och andras arbete med scenografi, rekvisita, kostym eller maskering samt värderar med nyanserade omdömen hur scenografi, rekvisita, kostym eller maskering interagerar med andra uttrycksmedel i sceniska gestaltningar. Dessutom ger eleven förslag på hur arbetet kan förbättras. I diskussionen använder eleven med säkerhet relevanta begrepp.

När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.

Teaterteori, 100 poäng

Kurskod: TEATEA0

Kursen teaterteori omfattar punkterna 5 och 9–10 under rubriken Ämnets syfte, med betoning på punkt 10.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Teaterns form och innehåll, sambanden däremellan samt uttryck för detta i det praktiska teaterarbetet.
 • Teorier om teater och dess olika uttrycksområden, till exempel skådespelarkonst, regi och dramatik.
 • Modeller för analys och tolkning av teater, till exempel att jämföra en teaterföreställning med den text som ligger till grund för föreställningen.
 • Teaterns uttrycksområden, dramatik, skådespelarkonst, regi, scenografi, mask, kostym, ljud och ljus, under olika historiska epoker.
 • Teater i relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter under olika historiska epoker samt teater i andra kulturer.
 • Begrepp för analys och tolkning av teater, till exempel avsikt, läsart och stil.

Kunskapskrav

Betyget E

Eleven redogör översiktligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör översiktligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.

Eleven gör en enkel analys av någon scenisk gestaltning samt tolkar denna.

Eleven beskriver översiktigt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv. Dessutom beskriver eleven översiktligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter. I sina beskrivningar och i sin analys använder eleven med viss säkerhet någon teori om teater.

Betyget D

Betyget D innebär att kunskapskraven för E och till övervägande del för C är uppfyllda.

Betyget C

Eleven redogör utförligt för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.

Eleven gör analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.

Eleven beskriver utförligt några av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv. Dessutom beskriver eleven utförligt teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter. I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med viss säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.

Betyget B

Betyget B innebär att kunskapskraven för C och till övervägande del för A är uppfyllda.

Betyget A

Eleven redogör utförligt och nyanserat för teaterns olika uttrycksformer samt redogör utförligt och nyanserat, utifrån exempel, för hur form och innehåll samverkar i sceniska gestaltningar.

Eleven gör komplexa analyser av några sceniska gestaltningar samt tolkar dessa.

Eleven beskriver utförligt och nyanserat flera av teaterns uttrycksområden ur ett historiskt perspektiv. Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat teaterns relation till samhälle, idéströmningar och andra konstarter. I sina beskrivningar och i sina analyser använder eleven med säkerhet några olika teorier om teater samt diskuterar utifrån olika teoretiska perspektiv olika tolkningar.

META - TEA, from 2012-05-03, v.2, grund 2010:182, ändring 2010:182, tom VERSIONINFO -