Så använder du läroplanen, examensmålen och ämnesplanerna

Det är läroplanen och examensmålen för de nationella programmen som styr utbildningen och undervisningen i gymnasieskolan. Läroplanen innehåller flera delar.

De inledande delarna handlar om skolans uppdrag, grundläggande värden samt övergripande mål och riktlinjer. De är viktiga eftersom de gäller för skolans och lärares arbete oberoende av vilket ämne och vilken kurs som lärare undervisar i. Läroplanen innehåller även ämnesplaner för varje ämne. De olika delarna avser att styra olika aspekter av lärarens arbete men behöver läsas i sin helhet och förstås i relation till varandra.

Examensmålen

För varje nationellt program finns ett examensmål som anger mål för programmet, de inriktningar som finns inom programmet samt mål för gymnasiearbetet. Gymnasieskolans introduktionsprogram har däremot inte examensmål. Där är i stället läroplanen och de aktuella kurs- och ämnesplanerna utgångspunkten för undervisningen.

Hur används ämnesplanen?

För varje ämne finns det en ämnesplan. Ämnesplanerna inleds med en beskrivning av ämnet som helhet, ämnets syfte med målpunkter, och därefter beskrivs de kurser som ingår i ämnet. För varje kurs finns centralt innehåll och betygskriterier.

För en del kurser i gymnasieskolan står det i ämnesplanen att kursen bygger på en annan kurs. Att en kurs bygger på en annan är Skolverkets vägledning om vilka förkunskaper som är lämpliga att eleven har inför en överliggande kurs. Det finns däremot inget formellt krav på att eleven ska ha läst eller fått ett godkänt betyg i den tidigare kursen för att kunna gå vidare till nästa och få ett betyg i den. Det vill säga: eleven kan påbörja en överliggande kurs utan att ha läst den underliggande kursen.

När läraren planerar och genomför sin undervisning tar hen sin utgångspunkt i syftet och det centrala innehållet. Där beskrivs vad eleverna ska lära sig och vilka förmågor, attityder och förhållningssätt som undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att utveckla. Läraren avgör hur det centrala innehållet ska behandlas på bästa sätt utifrån elevgruppen och sin yrkeskunskap.

Vid betygssättning använder läraren betygskriterierna. De ska läsas och tolkas utifrån syftet och det centrala innehållet samt den undervisning som läraren har bedrivit.

Skolverkets publikation Så använder du ämnesplanerna ger dig fördjupad information och exempel i olika ämnen på hur ämnesplanerna är uppbyggda, hur deras olika delar förhåller sig till varandra samt om betygsskalan och betygssättning.

Så använder du ämnesplanerna

Senast uppdaterad 11 oktober 2022