Genomföra nationella prov med nyanlända elever

Eftersom nationella prov är obligatoriska är utgångspunkten att alla elever ska göra nationella prov men i vissa fall kan det ändå finnas skäl att undanta en elev från ett nationellt prov.

Det krävs särskilda skäl för att undanta en elev och det är rektorn som beslutar om en elev ska undantas från att göra ett nationellt prov helt eller delvis. Särskilda skäl kan till exempel vara att eleven saknar de kunskaper i svenska språket som krävs för att kunna genomföra ett prov.

Språkbarriärer kan stå i vägen för att provets resultat ska bli ett stöd för bedömning och betygssättning. Om en elev inte har tillräckliga kunskaper i svenska för att besvara uppgifter ger provresultatet inte en korrekt bild av elevens kunskaper. Resultatet blir inte tillförlitligt och varken skolan eller Skolverket kan använda provet för att följa upp resultatet, vilket är ett av syftena med proven.

Nationella proven ska inte översättas

Att översätta delar eller hela prov alternativt ta bort eller ändra uppgifter i provet leder i många fall till att provet inte längre prövar de kunskaper som provet ska pröva. Proven är utprövade på svenska. Om lokala översättningar görs kan resultaten inte användas för analyser av måluppfyllelse och utgör ett mindre tillförlitligt stöd i betygsättningen. Du som ska bedöma elevens svar utifrån bedömningsanvisningarna kan inte göra det på ett korrekt sätt om en modersmålslärare översätter elevens svar.

Engelska versioner av proven är inte avsedda för nyanlända

De nationella proven i matematik finns översatta till engelska. Dessa prov är endast avsedda för elever som har sin undervisning på engelska och har särskilt tillstånd för detta.

Nationella prov är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram

De nationella proven är inte obligatoriska på språkintroduktionsprogram i gymnasieskolan, men gymnasieskolor kan välja att använda proven som ett stöd för bedömning och betygssättning. Om proven används gäller de föreskrivna provdatumen. Provresultaten riskerar att tappa sin tillförlitlighet om skolor väljer att genomföra nationella prov på andra datum än de som är beslutade av Skolverket.

Det är inte lämpligt att låta elever på språkintroduktionsprogrammet genomföra nationella slutprov i svenska för invandrare (sfi). Dessa prov ska inte användas för att pröva elevens kunskaper i ämnet svenska som andraspråk då det är en annan ämnesplan som gäller för sfi.

Olika förutsättningar i olika ämnen

Förutsättningarna för nyanlända elever att genomföra nationella prov på samma villkor som andra elever varierar mellan olika ämnen.

Svenska och svenska som andraspråk

Utprövningar av nationella prov i svenska och svenska som andraspråk har visat att den tiden som anges i lärarinformationen är tillräcklig för att elever som följer ämnesplanen i svenska och svenska som andraspråk ska få möjlighet att visa sina kunskaper. Det är inte meningen att skolan ska anpassa genomförandet för en elev endast på grund av att han eller hon är nyanländ. Förlängd provtid kan inte sällan innebära att eleven blir trött och presterar sämre än vad han eller hon vanligtvis hade gjort.

Det finns inte heller något som säger att en nyanländ elev gör bättre ifrån sig om han eller hon får lyssna i stället för att läsa.

Bedömningsanvisningarna skiljer sig åt mellan svenska och svenska som andraspråk eftersom betygskriterierna för svenska och svenska som andraspråk skiljer sig åt.

Ämnet svenska som andraspråk är ämnat främst för elever som gått en stor del av sin skolgång i Sverige. Det kan därför vara svårt för en elev som är helt ny inför det svenska språket att uppnå de kunskaper som krävs för ett godkänt betyg. För att du som undervisar nyanlända elever ändå ska kunna se en progression och stötta eleven i sin språkutveckling finns materialet Bygga svenska. Bygga svenska kan användas för att bedöma elevernas utveckling i svenska fram till det att de uppnått kunskaper som motsvarar E-nivå i svenska eller svenska som andraspråk.

Engelska

De nationella proven i ämnet engelska är helt och hållet på engelska. Färdigheterna i svenska påverkar inte möjligheten att genomföra dessa prov.

Matematik

I gymnasieskolan kan elever få språkligt stöd under genomförandet, till exempel genom tillgång till modersmålslärare, tvåspråkig lärare eller lexikon (inte en ordförklarande ordbok). Modersmålsläraren kan då översätta vissa ord och begrepp muntligt. Strax före provet kan du som ordinarie lärare gå igenom svåra ord och uttryck, dock inte sådana som eleven ska visa särskild kunskap om vid själva provgenomförandet.

Det är inte tillåtet att skriftligt översätta provet till andra språk. Däremot kan modersmålsläraren muntligt översätta vissa ord och begrepp i provet under provtillfället. Du som lärare behöver vara noga med att inte på något sätt hjälpa eleven med svaren, eller bekräfta elevens svar.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida