Vid spridning av nationella prov i grundskolan och gymnasieskolan

Om det är bekräftat innehållet i ett nationellt prov är känt bland elever kan rektorn behöva fatta beslut om ersättningsprov. Det är viktigt att skolan har tydliga rutiner för att kunna agera snabbt i en sådan situation.

Om ett prov har spridits är det rektorn som beslutar om eleverna ska genomföra ersättningsprovet i stället för ordinarie prov eller inte. För att rektorn ska kunna fatta beslut om ersättningsprov måste rektorn med säkerhet veta att provet är känt för eleverna i förväg. Skolverket kan rekommendera rektorer att använda ersättningsprovet om det är bekräftat att ett prov har blivit spridits.

Viktigt med tydliga rutiner

Det är viktigt att skolan följer de regler som finns för hantering av proven för att minska risken för att prov exponeras innan provdatum.

Det är också viktigt att skolan har rutiner för en eventuell spridning. Att ett prov är känt för eleverna blir ofta uppmärksammat kort inpå provdagen, vilket gör att skolan ofta har kort om tid på sig att kopiera upp ersättningsprov och förbereda provgenomförandet. Skolan kan till exempel se till att berörd personal vet var ersättningsprovet finns. Ersättningsprov skickas inte ut varje år och de skickas endast ut i ett exemplar.

Ersättningsprov kan behöva användas flera gånger och skolan behöver därför spara originalet av ersättningsprovet efter att det har använts.

När spridning upptäcks i efterhand

I vissa fall kan elevernas kännedom om provet bli uppenbar alldeles för sent eller till och med efter provgenomförandet. Det är då viktigt att läraren är uppmärksam på prestationer som sticker ut. Om en eller flera elever har ett oväntat högt resultat i förhållande till vad hen vanligtvis brukar prestera kan det vara ett tecken på fusk. Läraren kan inte utgå ifrån att en hel klass har fuskat. Den här bedömningen behöver göras på individnivå.

Om en elev har fuskat

Om läraren kan konstatera att en elev har fuskat kan provresultatet inte tas med i den samlade bedömning av elevens kunskaper vid betygssättningen.

Så ska provresultatet rapporteras in

När skolan har använt ersättningsprovet

Insamlingen till Statistikmyndigheten SCB skiljer sig åt för grundskolan och gymnasieskolan när en skola har använt ersättningsprovet. Specialskolor rapporterar inga resultat till SCB.

Om årskurs 9 har använt ersättningsprovet ska skolan inte rapportera resultatet till SCB utan ange att eleverna har genomfört ersättningsprov. Om en gymnasieskola har använt ersättningsprovet ska de rapportera in resultatet till SCB och ange att ersättningsprovet har använts.

Det är viktigt för den officiella statistiken att olika provs resultat inte blandas ihop.

Skolan ska inte delta i insamlingen till lärosätena eftersom den insamlingen syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten.

När läraren uppmärksammar spridning i efterhand

Om det vid bedömningen står klart för läraren att en eller flera elever har haft kännedom om provet i förväg ska skolan ange att eleven ej deltagit i provet i insamlingen till SCB.

Skolan ska inte delta i insamlingen till lärosätena eftersom den insamlingen syftar till att följa upp det ordinarie provet och utveckla provverksamheten

Kontakt

Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle kontakta Skolverket på följande mejladress.

Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida

  Frågor och svar

  Om du har viktig information om de nationella proven, till exempel uppgifter om att ett prov har spridits inför ett provtillfälle, kontakta gärna denna adress.
  nationellaprov@skolverket.se

  Ersättningsprovet ska enligt reglerna arkiveras och detta behöver skolan ha rutiner för. Om skolan brustit i rutinerna och inte hittar ersättningsprovet kan de kontakta vår distributör Exakta.

  Telefon: 040-685 51 10

  E-post: np.bestallning@exakta.se

  Om spridningen blivit känd med kort varsel kan skolan kontakta en närliggande skola för att få tillgång till ersättningsprovet och kopiera upp det till eleverna. Observera att provet inte får överföras till digitalt format eller skickas digitalt mellan skolor.

  Det finns regler och instruktioner som beskriver hur skolan ska hantera de nationella proven. Det är viktigt att rektorn, du som lärare och andra som arbetar på skolan känner till och följer dessa. Vi genomför just nu en rad insatser för att motverka att prov sprids innan provtillfället. Rutinerna för att ta emot leveranser med provmaterial och hantera proven säkert på skolan är viktiga delar i det här arbetet.

  Hantera nationella prov i grundskolan

  Hantera nationella prov i gymnasieskolan

  Anmäler till polis och Skolinspektionen

  Alla rapporter om felaktig hantering av de nationella proven anmäls till Skolinspektionen som ansvarar för att granska om enskilda skolor följer lagar och regler. Skolverket har i flera fall där det varit tydligt varifrån spridningen av ett nationellt prov startat även gjort en polisanmälan.

  Digitaliserar de nationella proven

  På uppdrag av regeringen digitaliserar Skolverket de nationella proven. Syftet är att göra det enklare för skolor att administrera och hantera proven, men även att minska risken för spridning och fusk.

  Eleverna kommer att genomföra de digitala nationella proven i Skolverkets nya provplattform. Läraren eller annan skolpersonal som övervakar provet är också inloggad i provplattformen och följer genomförandet. Eleverna ska genomföra proven i ett så kallat nedlåst läge på de datorer eller surfplattor som de använder. På så sätt kan eleverna bara komma åt de lokala resurser och webbapplikationer som är tillåtna.

  De digitala nationella proven införs successivt med start hösten 2024.

  Digitala nationella prov innebär flera skillnader jämfört med nuvarande prov och för att kunna genomföra proven i Skolverkets provplattform krävs olika typer av förberedelser.

  Mer om digitala nationella prov och vilka förberedelser som krävs

  Vi rekommenderar att delprovet genomförs trots spridningen och att dess resultat räknas med som ett av lärarens underlag vid betygssättningen.

  Elevens prestation är unik vid genomförandet av delprov A och spridningen är därför inte jämförbar med när ett skriftligt nationellt delprov sprids i förväg.