Nationellt prov i engelska 5

Det nationella provet i engelska 5 är obligatoriskt i slutet av kursen på alla yrkesprogram förutom på hotell- och turismprogrammet. Provet består av tre delprov.

Från och med läsåret 2024/25 genomförs delprov B och C i Skolverkets provplattform. Delprov A är muntligt och genomförs utanför provplattformen.

Så fungerar provplattformen

Innan du genomför ett prov i provplattformen behöver du och dina elever lära er hur provplattformen fungerar. Det finns bland annat en webbutbildning för lärare samt film och demoprov för elever.

Förbered och genomför digitala nationella prov

Syfte

Syftet med nationella prov är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till betygs- och bedömningskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Om provet

Det nationella provet i engelska 5 består av tre delprov.

Delprov A prövar muntlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i tal. I delprovet får två elever utifrån en given uppgift uttrycka, utveckla och diskutera ett visst innehåll.

Delprov B prövar reception, det vill säga förmågan att förstå talad och skriven engelska samt förmågan att tolka innehållet och därmed förmågan att lyssna och läsa på olika sätt och med olika syften. Delproven B1 och B2 består båda av tre eller fyra uppgifter med olika format. Eleverna besvarar uppgifterna genom att välja bland olika typer av flervalsalternativ eller själva skriva ett svar om ett eller flera ord.

Delprov C prövar skriftlig produktion och interaktion, det vill säga förmågan att formulera sig och kommunicera på engelska i skrift. Delprovet består av en skriftlig uppgift som eleverna genomför individuellt. Eleverna får, utifrån en given uppgift, skriva en text med ett visst syfte och en viss mottagare. Eleverna ska i texten uttrycka och utveckla ett innehåll.

Muntligt delprov

Allt material för att genomföra delprov A finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att kunna hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provperiodens första dag. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Översikt

Översikt över provet

Delprov

Datum

Innehåll

Tidsåtgång

A

Från v 44 2024

Eleverna genomför en muntlig provuppgift i par

Individuell förberedelse: ca 10 min

Ca 15 min per elevpar

B1, B2

Tors 28 nov 2024

B1: Eleverna genomför läsförståelseuppgifterna individuellt

B2: Eleverna genomför hörförståelseuppgifterna individuellt

B1: 90 min + instruktioner

Rast ca 20 min

B2: 50 min + 10-15 min praktiska förberedelser och instruktioner

C

Tis 26 nov 2024

Eleverna genomför en skriftlig uppgift individuellt

80 min + instruktioner

Anpassningar

För en elev med funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter kan vissa anpassningar behöva göras inför provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provgenomförandet.

Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

 • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
 • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
 • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
 • Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.
 • De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Exempel på anpassningar

Här finns exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i engelska 5.

Delprov B

Eleven kan få

 • utökad provtid
 • genomföra delprovet i avskildhet
 • instruktioner och frågor upplästa av en lärare
 • möjlighet att läsa upp svar eller besvara vissa frågor muntligt
 • genomföra delprov B1 och B2 vid olika tillfällen.

Delprov C

Eleven kan få

 • utökad provtid
 • genomföra delprovet i avskildhet
 • möjlighet att bearbeta den egna texten till exempel med hjälp av talsyntes
 • tillfälle att återge det skrivna för läraren, som därmed kan få en mer allsidig bild av elevens förmåga att uttrycka på engelska. Bedömningen måste dock avse den skrivna texten i relation till mål och kriterier.
 • tillgång till provplattformens funktion text-till-tal för att få instruktionen samt den egna texten uppläst.

Några av anpassningarna förbereds genom inställningar i provplattformen, som exempelvis förlängd provtid för en elev.

För elever med blindhet kan provmaterialet beställas i punktskrift eller textview. Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Om anpassningarna gör att provet inte längre prövar det som provet är tänkt att pröva, behöver du som lärare ta hänsyn till det när du beaktar resultatet. Ett exempel på en sådan anpassning är att använda text-till-tal i delprov B1 som prövar läsförståelse. När en text som är avsedd att pröva elevers läsförståelse läses upp, används inte uppgiften på det avsedda sättet, och det som provdelen är utvecklad för att pröva är inte längre det som till fullo faktiskt prövas.

Instruktioner inför genomförandet

Delprov B

Inför provtillfället bör du som lärare uppmärksamma eleverna på målen i ämnesplanens syftestext och kriterierna. Du kan ladda ner kopieringsunderlaget Översikt delprov B - Reception engelska 5 och använda det som grund för ett samtal med eleverna om delprovets syfte och hur det kommer att bedömas.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Delprov C

Inför provtillfället bör du som lärare uppmärksamma eleverna på målen i ämnesplanens syftestext, kriterierna och bedömningsfaktorerna. Du kan ladda ner kopieringsunderlaget Översikt delprov C - Skriftlig produktion och interaktion, engelska 5 och använda det som grund för ett samtal med eleverna om delprovets syfte och hur det kommer att bedömas.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Instruktioner vid provtillfället

Delprov B1

Informera eleverna om att

 • de har 90 minuter på sig att läsa texterna och besvara uppgifterna
 • det är viktigt att de läser instruktioner och uppgifter noggrant
 • alla svar ska ges på engelska
 • det är viktigt att de kontrollerar att de svarat på alla uppgifter innan de skickar in delprovet.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 10 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Delprov B2

Informera eleverna om att

 • de ska testa hörlurar och ljudvolym innan de loggar in i delprovet
 • de har 50 minuter på sig att lyssna och besvara uppgifterna
 • det är viktigt att de läser instruktioner och frågor noggrant innan de startar ljudfilen
 • det står i instruktionen till uppgiften hur många gånger de kan lyssna på varje ljudfil
 • alla svar ska ges på engelska
 • det är viktigt att de kontrollerar att de svarat på alla frågor innan de skickar in provet
 • det finns en pausknapp på ljudspelaren för att de ska kunna pausa ljudfilen om något oväntat händer.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 10 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Delprov C

Informera eleverna om att

 • de har 80 minuter på sig att skriva
 • det är viktigt att de under skrivandet går tillbaka till uppgiften och tar hjälp av instruktionen för att få stöd i sitt skrivande
 • det är viktigt att de går igenom och eventuellt bearbetar sin text innan de lämnar in
 • de bör använda sig av förslagen i uppgiften eftersom det kan vara ett stöd i skrivandet samt att de ska anpassa det skrivna till syftet, mottagaren och sammanhanget
 • textens omfång bör vara 250–600 ord.

Kontrollera att alla elever har förstått vad de ska göra.

Meddela eleverna när det återstår cirka 20 minuter av provtiden.

Samla in eventuella anteckningspapper.

Bedömning

De nationella proven i engelska är så kallade proficiency tests, vilket innebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska oberoende av var, när och hur denna färdighet uppnåtts. De har sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och ämnesplanen i engelska. Elevernas förmåga inom olika färdigheter prövas inte isolerat utan oftast i integrerade former. Elevernas förmåga att förstå och att förmedla ett innehåll fokuseras vid bedömningen. Förtjänster analyseras före brister.

I kopieringsunderlaget ”Provspecifikation, engelska 5” finns fördjupad information om vilka delar av ämnesplanen och betygskriterierna som de olika delproven relaterar till.

Delprov B

Bedömningen av delprov B genomförs i provplattformen. Vissa uppgifter automaträttas medan andra bedöms av dig utifrån bedömningsmallen som finns i provplattformen.

Delprov C

Bedömningen av delprov C genomförs i Skolverkets provplattform. Delprov C bedöms enligt kriterierna för skriftlig produktion och interaktion. Som stöd för analysen som görs vid helhetsbedömningen finns ett antal bedömningsfaktorer som bygger på beskrivningen av kommunikativ kompetens som finns i kursplanen i engelska. Det finns även exempel på bedömda och kommenterade elevprestationer i provplattformen.

Kopieringsunderlag

Kopieringsunderlaget publiceras längre fram.

Resultat och provbetyg

För varje uppgift i de olika delproven finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng. Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen från samtliga delprov till ett provbetyg i provplattformen. Det muntliga delprovets resultat behöver dock först föras in manuellt. Alla delprov behöver genomföras för att ett provbetyg ska kunna ges. Provbetyget baseras på provresultatet som helhet utan specifika krav på att eleven ska uppnå ett visst antal poäng på varje delprov.

Sammanvägningen till ett provbetyg följer andra principer än de som gäller när läraren sätter betyg.

Du som lärare ska särskilt beakta resultatet på ett nationellt prov vid betygssättningen.

Provets konstruktion

De nationella proven i engelska konstrueras av projektet Nationella prov i främmande språk vid Göteborgs universitet på uppdrag av Skolverket. Detta arbete sker i nära samarbete med verksamma lärare, lärarutbildare och forskare. Proven prövas ut bland ett stort antal elever och lärare för att säkerställa att de fungerar som det är tänkt.

Provet ska ses som en konkretisering av läroplanens kunskapssyn och av språksynen i kursplanen i engelska. Detta innebär bland annat att eleverna i provet ges tillfälle att visa så många sidor som möjligt av sin engelska språkförmåga.

Grundläggande principer för provet

De nationella proven i engelska är så kallade proficiency tests, vilket innebär att de har som syfte att pröva och ge en bild av elevernas allmänna språkfärdighet i engelska oberoende av var, när och hur denna färdighet uppnåtts. Följaktligen bygger proven inte på innehållet i några speciella undervisningsmaterial eller på något visst arbetssätt.

Det nationella provet i engelska 5 har sin grund i den kommunikativa och funktionella språksyn som kommer till uttryck i läroplanen och ämnesplanen i engelska. Detta innebär bland annat att såväl receptiv som produktiv och interaktiv språkförmåga prövas. Ambitionen är också att provet ska relatera till de skrivningar i ämnesplanen som handlar om strategier och anpassning. Genom text- och uppgiftsval relaterar också de olika delproven i viss mån till kulturella och sociala förhållanden i olika sammanhang och områden där engelska används.

Elevernas förmåga inom olika områden prövas inte isolerat utan oftast i integrerade former. Till exempel är fokus i delprov A muntlig produktion och interaktion, vilket kräver att eleverna både kan tala engelska och förstå vad andra säger. Motsvarande integration av färdigheter återfinns även i de andra delproven.

Alla delar av ämnesplanen kan inte prövas i ett nationellt prov, men strävan är att på ett så brett sätt som möjligt konkretisera det centrala i ämnet och att se till att det som är avsett att prövas också blir prövat. Ambitionen är också att provet ska ha en hög grad av autenticitet. Detta innebär dels att materialet i provet så långt det är möjligt är autentiskt, dels att uppgifterna i görligaste mån är rimliga att tänka sig i situationer utanför skolan. Dessa aspekter har alla betydelse för provets validitet. Dessutom måste provet ha god reliabilitet, det vill säga bidra till en så systematisk och tillförlitlig bedömning som möjligt.

En grundläggande princip för provet är att eleverna ska ges möjlighet att visa så mycket som möjligt av vad de kan – inte primärt vad de inte kan. Detta innebär bland annat att provets olika delar är av skiftande slag, vad gäller såväl innehåll som svarsform, och att både receptiv, produktiv och interaktiv förmåga prövas i muntlig och skriftlig form.

Provet relaterar till Europarådets Common European Framework of Reference for Languages med dess indelning i Reception, Production och Interaction.

Provens innehåll och svårighetsgrad

Eftersom samma prov ska ges till alla elever, innehåller de nationella proven i engelska uppgifter av mycket olika karaktär och med varierande svårighetsgrad.

En medveten strävan vid konstruktionen av provet är att åstadkomma innehållslig variation och svårighetsmässig progression både inom och mellan de olika uppgifterna. I delprov B1 och B2 är den första uppgiften som regel lättare än den sista, och progression finns ofta även inom de enskilda uppgifterna. Den avsatta tiden för att genomföra respektive delprov bestäms på basis av erfarenheter från utprövningar, så att eleverna i normalfallet ska ha gott om tid att lösa uppgifterna.

Naturligtvis kan enskilda delar av provet eller hela delprov upplevas som svårare eller lättare av elever på olika färdighetsnivåer. Avsikten med konstruktionen och sammansättningen är dock att provet i sin helhet ska ge så många elever som möjligt tillfälle att visa vad de faktiskt kan prestera i engelska.

På provinstitutionens webbplats finns mer information om utvecklingen av de nationella proven i engelska.

Nationella prov i främmande språk, Göteborgs universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2024

Innehåll på denna sida