Nationellt prov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

Det nationella provet i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 är obligatoriskt i för alla elever som läser kurs 3 i ämnet svenska eller svenska som andraspråk. Provet består av två delprov.

Från och med läsåret 2024/25 genomförs det skriftliga delprovet A i Skolverkets provplattform. Delprov B är muntligt och genomförs utanför plattformen.

Så fungerar provplattformen

Innan du genomför ett prov i provplattformen behöver du och dina elever lära er hur provplattformen fungerar. Det finns bland annat en webbutbildning för lärare samt film och demoprov för elever.

Förbered och genomför digitala nationella prov

Syfte

Syftet med nationella prov är att stödja en rättvis och likvärdig betygssättning. De nationella proven kan också bidra till att stärka skolornas kvalitetsarbete genom analyser av provresultaten i relation till betygs- och bedömningskriterier på skolnivå, huvudmannanivå och på nationell nivå.

Om provet

Delprov A prövar elevens förmåga till skriftlig framställning av text av vetenskaplig karaktär. Eleven skriver ett sammanhängande pm med utgångspunkt i olika källor. Det är elevens individuella förmåga till textbearbetning och skrivande som prövas i delprovet.

Källtexterna finns i det tryckta texthäftet "Källtexter" som beställs av rektor i beställningsbrevet. Texterna finns även i provplattformen, men observera att eventuella anteckningar och markeringar eleven gör inte är synliga under provtillfället. Uppgifterna är desamma för svenska 3 och svenska som andraspråk 3, men bedömningsmatriserna skiljer sig åt.

Delprov B prövar elevens förmåga till muntlig framställning inför en grupp. Eleven ska i syfte att övertyga publiken förbereda och på ett retoriskt medvetet sätt argumentera inom ett givet tema som inte nödvändigtvis är tidigare känt för eleven. Uppgiften är densamma för svenska 3 och svenska som andraspråk 3, men bedömningsmatriserna skiljer sig åt.

Provmaterial

Det tryckta texthäftet "Källtexter" måste beställas av rektor. Annat provmaterial för både delprov A och delprov B, inklusive kopieringsunderlag, instruktioner och bedömningsanvisningar, finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Du behöver logga in och ha rätt behörighet för att kunna hämta materialet. Kontakta din rektor om du saknar behörighet. Materialet blir tillgängligt på provperiodens första dag. Vi publicerar en länk här när materialet är tillgängligt.

Tema för provet

Temat för provet beskrivs i lärarmaterialet som finns i Skolverkets tjänst för bedömningsstöd och kartläggningsmaterial. Materialet blir tillgängligt på provperiodens första dag.

Översikt

Översikt över provet

Delprov

Datum

Innehåll

Tidsåtgång

A

Ons 27 nov 2024

Eleven skriver en utredande text av vetenskaplig karaktär

240 min

Skrivtiden ska vara sammanhängande och ej brytas för rast eller lunch

B

Genomförs på lektionstid eller på en bestämd provdag

Eleven genomför ett argumenterande anförande inom provets tema

Ca 10 min per elev

Tillåtna resurser

Eleverna får ha tillgång till en- och tvåspråkiga ordlistor och ordböcker Observera att det inte finns någon integrerad ordlista eller ordbok i Skolverkets provplattform.

Anpassningar

För en elev med funktionsnedsättning eller med läs- och skrivsvårigheter kan vissa anpassningar behöva göras inför provgenomförandet. Det är rektorn som beslutar om anpassningar. Anpassningarna behöver förberedas i god tid före provgenomförandet.

Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

  • Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad provet prövar och elevens förutsättningar.
  • Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prövar de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.
  • Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.
  • Inför ett beslut om anpassning är det också viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt elevens vårdnadshavare om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas.
  • De nationella proven är obligatoriska, men om det finns särskilda skäl kan rektorn besluta att en elev undantas från att genomföra ett delprov eller ett prov.

Exempel på anpassningar

Det finns anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i svenska och svenska som andraspråk i kurs 3, utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar och vad provet avser att pröva.

Delprov A

Eleven kan få

  • tillgång till provplattformens funktion text-till-tal
  • korta pauser under genomförandet
  • utökad skrivtid. Den totala skrivtiden bör dock inte uppgå till mer än fem timmar.

Delprov B

  • Eleven kan få genomföra anförandet inför en mindre grupp. Eleven interagerar då med ett mindre antal åhörare, vilket i viss mån påverkar delprovets svårighetsgrad utan att på ett avgörande sätt förändra det som delprovet avser att pröva.

Beträffande anpassningar görs ingen skillnad på de två kurserna svenska 3 och svenska som andraspråk 3.

Några av anpassningarna förbereds genom inställningar i Skolverkets provplattform, som exempelvis förlängd provtid för en elev.

För elever med blindhet kan provmaterial beställas i punktskrift eller textview. Mejla till nationellaprov@skolverket.se

Instruktioner inför genomförandet

För att ge alla samma förutsättningar inför delproven förbereds eleverna vid två introduktionstillfällen. Dela ut texthäftet samt elevernas kopieringsunderlag ut vid det första tillfället. Visa även hur eleverna kommer åt källtexterna digitalt i provplattformen.

Eleverna läser sedan materialet på egen hand inför det andra introduktionstillfället.

Vid det andra introduktionstillfället får eleverna mer information om hur de två delproven går till och möjlighet att diskutera källtexterna och ställa frågor till dig.

Bedömning

Delprov A

Bedömningen genomförs i Skolverkets provplattform. Vid bedömningen ska du använda bedömningsanvisningarna bestående av matriser och kommentarer till matriserna, samt de tillhörande analyser av autentiska elevlösningar vilka konkretiserar matrisernas innehåll. Eftersom betygskriterierna skiljer sig åt för de två kurserna finns det en matris för svenska 3 och en för svenska som andraspråk 3.

Delprov B

Det muntliga delprovet, delprov B, bedöms precis som delprov A utifrån bedömningsmatriser, en för svenska 3 och en för svenska som andraspråk 3. Även till dessa matriser medföljer ett avsnitt med kommentarer som ger utförligare förklaringar till matrisernas innehåll. I tjänsten för bedömning och kartläggningsmaterial finns dessutom filmade och bedömda anföranden som kan vara till hjälp vid bedömningen, men också visas för eleverna som en del av förberedelserna.

Resultat och provbetyg

För varje uppgift i de olika delproven finns ett givet antal poäng som är möjliga att uppnå. Oavsett om bedömningen genomförs automatiskt i provplattformen eller av en bedömare kommer elevens prestation omvandlas till poäng. Poäng från automaträttade och manuellt bedömda uppgifter sammanställs automatiskt. Utifrån kravgränser omvandlas totalpoängen från samtliga delprov till ett provbetyg i provplattformen. Det muntliga delprovets resultat behöver dock först föras in manuellt. Eleven behöver genomföra alla delprov för att få ett provbetyg. I svenska 3 och svenska som andraspråk 3 motsvarar delprov A 60 procent av provbetyget och delprov B 40 procent.

Sammanvägningen till ett provbetyg följer andra principer än de som gäller när läraren sätter betyg.

Du som lärare ska särskilt beakta resultatet på ett nationellt prov vid betygssättningen.

På provgruppens webbplats kan du läsa mer om provbetygsmodellen för de nationella proven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3.

Nationellt prov kurs 3, Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Provets konstruktion

Det nationella provet är konstruerat utifrån ämnesplanerna för svenska 3 och svenska som andraspråk 3. Dessa ämnen har ett likartat men inte identiskt innehåll. Båda ger behörighet till högskolestudier. Provet prövar så långt det är möjligt hur eleven uppnått de mål som ämnesplanen tar upp under rubriken ”Ämnets syfte”. Provets innehåll följer ämnesplanernas centrala innehåll medan provets nivåer utgår från betygskriterierna så som de är formulerade i ämnesplanerna.

Delproven i svenska 3 och svenska som andraspråk 3 är identiska och behandlar någon aspekt av svenskämnet. Däremot är bedömningen i viss utsträckning olika för de två kurserna i båda delproven. Dessa skillnader motiveras av skillnader i centralt innehåll och betygskriterier för de två kurserna.

Det är inte möjligt för ett nationellt prov att pröva alla delar i en ämnesplan. Då skulle provet bli alltför omfattande. De nationella proven prövar därför utvalda delar av det som eleverna enligt ämnesplanerna ska få möta i undervisningen.

På provgruppens webbplats kan du läsa mer om urvalet i provet i svenska och svenska som andraspråk i kurs 3.

Nationellt prov kurs 3, Uppsala universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 13 juni 2024

Innehåll på denna sida