Frågor och svar

Får nationella prov användas vid prövning?

Vid en prövning är det ansvarig lärare som väljer hur eleven får visa sina kunskaper samt avgör om det ska ingå ett nationellt prov i prövningen eller inte. Om läraren beslutar att använda ett nationellt prov är det viktigt att det är ett prov som inte är känt för eleven. Det behöver därför vara ett prov som fortfarande återanvänds av Skolverket och därför är skyddat av provsekretess. Sådana prov kan inte beställas av Skolverket, utan skolan måste använda sig av ett prov som redan finns på skolan.

När ett äldre, sekretesskyddat prov, används sker ingen rapportering av resultatet. Även i det fall ett äldre nationellt prov används vid prövning är det viktigt att skolan ser till att provet hanteras på ett säkert sätt så att dess innehåll inte sprids.

Om eleven genomgår en prövning vid en tidpunkt då andra elever, som läser samma ämne eller kurs, ska genomföra ett nationellt prov kan läraren välja att låta eleven genomföra samma prov. Inte heller i detta fall ska resultatet rapporteras.

Det är viktigt att komma ihåg att ett nationellt prov aldrig kan utgöra det enda underlaget vid en prövning eftersom de nationella proven inte är några examensprov.

Läs mer i våra allmänna råd om prövning