Lämna in provresultat i gymnasieskolan

Provresultaten samlas in för att kunna följa upp elevernas kunskaper, för forskning och för utveckling av proven.

Det görs två insamlingar i samband med nationella prov.

I den ena insamlingen rapporterar alla skolor in resultatet för samtliga elever. Insamlingen är en del av Sveriges officiella statistik och görs av Statistiska centralbyrån (SCB). Det är huvudmannen eller skolenheten som lämnar uppgifterna till SCB. Huvudmannen är kommunen om det är en kommunal skola och skolans styrelse om det är en fristående skola.

Från och med läsåret 2018/2019 behöver skolan endast rapportera in resultaten från de obligatoriska proven till SCB, det vill säga nationella prov i den högsta avslutande kursen på det program som eleven går. Skolverket gör ingen officiell statistik baserad på resultaten från de frivilliga nationella proven.

I den andra insamlingen lämnar du som lärare in resultat på uppgiftsnivå för ett urval av eleverna. Du besvarar även en enkät om provet. Den här insamlingen görs av de universitet och högskolor som utvecklar proven och gäller alla nationella prov, även prov i andra kurser än den högsta avslutande kursen på elevens program.

Alla elevers provresultat samlas in av SCB

Det är Statistiska centralbyrån (SCB) som på uppdrag av oss gör de årliga insamlingarna av elevers resultat på de nationella proven. Det här är en del av vår officiella statistik.

Lämna uppgifter om provresultat (scb.se)länk till annan webbplats

Tidsplan för den officiella statistiken


Sista inlämningsdag

Resultaten publiceras

Vårtermin

18 juni

26 oktober

Hösttermin

28 januari

28 april

Ett urval av elevsvar samlas in av provkonstruktörerna

De universitet och högskolor som utvecklar proven samlar in resultat på uppgiftsnivå för elever födda ett visst datum. Lärare som hållit i provgenomförandet ska också besvara en enkät. Informationen ger ett viktigt stöd i arbetet med att utveckla proven.

Engelska – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Matematik 1 – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Matematik 2–4 – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Svenska och svenska som andraspråk – lämna uppgifterlänk till annan webbplats

Insamlingarna styrs av

Både insamlingen av provresultat och insamlingen av ett urval av elevsvar är reglerade i Skolverkets förskrifter om uppgiftsinsamling från skolhuvudmän (SKOLFS 2011:142).

Senast uppdaterad 02 juli 2018