Arkivera och bevara prov

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar och proven ska arkiveras. I fristående skolor ska proven bevaras i tre år.

Kommunala och statliga skolor ska arkivera proven

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra nr 2 - gallringsråd för utbildningsväsendet, SKR:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fristående skolor ska bevara proven i tre år

I fristående skolor är nationella prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor. Huvudmannen för en fristående skola har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt 26 kapitlet 28 § i skollagen (2010:800).

26 kapitlet i skollagen (2010:800) Länk till annan webbplats.

Skolverkets föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov (SKOLFS 2013:19) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 juni 2024

Innehåll på denna sida