Sekretess på prov i gymnasieskolan

I offentlighets- och sekretesslagen finns bestämmelser om sekretess för prov. De nationella proven omfattas av den här sekretessen under den tid de återanvänds av Skolverket.

Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven ska hanteras före, under och efter provtillfället. Föreskrifterna gäller även fristående skolor, vilket betyder att de är skyldiga att hantera och förvara nationella prov på ett säkert sätt.

17 kap. 3 c § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Länk till annan webbplats.

Föreskrifter om hantering och genomförande av nationella prov Länk till annan webbplats.

Återanvändningstid

Skolverket återanvänder uppgifter i prov, men aldrig ett prov i sin helhet. För att vi ska kunna göra detta finns det en återanvändningstid för alla prov. Hur länge vi planerar att återanvända ett prov framgår också av omslaget till respektive prov.

Återanvändningstid för nationella prov i engelska

Nationella prov i engelska i gymnasieskolan

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

2023

30 juni 2033

30 juni 2034

2022

30 juni 2032

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

30 juni 2032*

2020

Delprov A 30 juni 2028

30 juni 2029*

2019

30 juni 2027*

30 juni 2028*

2018

30 juni 2026

30 juni 2027*

2017

30 juni 2025

30 juni 2026*

2016

30 juni 2024*

30 juni 2025*

2015

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej*

* Om inte annat framgår av respektive prov eller provdel. Prov från 2011 eller tidigare återanvänds inte om inte annat framgår av provet/delprovet.

Återanvändningstid för nationella prov i matematik

Nationella prov i matematik

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

2024

30 juni 2034


2023

30 juni 2033

30 juni 2034

2022

30 juni 2032***

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

30 juni 2032

2020

Genomfördes ej

30 juni 2029

2019

30 juni 2027

30 juni 2028

2018

30 juni 2026*

30 juni 2027

2017

30 juni 2025

30 juni 2026

2016

Återanvänds ej

30 juni 2025**

2015

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej

 

* Beslut om att inte återanvända en enskild uppgift i nationella proven i matematik 1a, 1b och 1c.

** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b och 1c inte återanvänds. Proven omfattas inte av sekretess.

*** Beslut om att proven i matematik 1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3b, 3c och 4 inte återanvänds med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c. Proven omfattas inte av sekretess, med undantag för enstaka uppgifter i 1a, 1b och 1c.

Återanvändningstid för nationella prov i svenska och svenska som andraspråk

Nationella prov i svenska 1 och svenska som andraspråk 1

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

2023

30 juni 2033


2022

30 juni 2032

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

-

2020

Genomfördes ej

31 januari 2029

2019

30 juni 2027

31 januari 2028

2018

30 juni 2026

31 januari 2027

2017

31 januari 2024

31 januari 2026

2016

30 juni 2024

31 januari 2024

2015

Återanvänds ej

31 januari 2024

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej

Nationella prov i svenska 3 och svenska som andraspråk 3

Prov som genomfördes år

Vårterminen

Höstterminen

2023

30 juni 2033


2022

30 juni 2032

30 juni 2033

2021

Genomfördes ej

-

2020

Genomfördes ej

31 januari 2028

2019

30 juni 2027

31 januari 2027

2018

30 juni 2026

30 juni 2026

2017

30 juni 2025

30 juni 2025

2016

30 juni 2024

31 januari 2025

2015

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2014

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2013

Återanvänds ej

Återanvänds ej

2012

Återanvänds ej

Återanvänds ej*

* Nationella prov i svenska och svenska som andraspråk för utbildning som påbörjats före den 1 juli 2011 återanvänds inte av Skolverket.

Arkivering, bevara prov och elevlösningar

I kommunala och statliga skolor är nationella prov allmänna handlingar. I fristående skolor gäller inte offentlighetsprincipen, men proven ska ändå bevaras i tre år.

Kommunala och statliga skolor

Nationella prov och tillhörande elevlösningar är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Allmänna handlingar ska som regel bevaras. Kommuner kan med stöd av arkivlagen, under vissa förutsättningar, fatta beslut om att gallra handlingar.

Det är ansvarig nämnd eller styrelse inom kommunen som fattar beslut om gallring i kommunala skolor. Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tillsammans med Riksarkivet utarbetat gallringsråd för kommuner, landsting och regioners utbildningsväsenden. Nämnden eller styrelsen i kommunen kan fatta beslut om att dessa råd ska följas. Kontakta ansvarig nämnd eller styrelse i din kommun om du har frågor om arkivering och gallring av nationella prov.

Bevara eller gallra 2 Pdf, 423 kB.

Fristående skolor

I fristående skolor är nationella prov inte några allmänna handlingar, eftersom offentlighetsprincipen inte gäller i dessa skolor. Huvudmannen för en fristående skola har ändå en skyldighet att bevara elevlösningar från de nationella proven i tre år enligt skollagen, 28 § i kap. 26 (2010:800).

Skollagen kap. 26 (2010:800) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 26 juni 2024

Innehåll på denna sida