Ämnesbetyg inom komvux

Ämnesbetyg ersätter kursbetyg på gymnasial nivå från 1 juli 2025. På den här sidan kan du läsa om hur ämnesbetygsreformen påverkar komvux.

Förändringar betygssättning och ämnesbetyg

Vi uppdaterar fortlöpande informationen allt eftersom det blir klart hur de föreslagna förändringarna kommer att påverka komvux. På följande sida om ämnesbetygsreformen hittar du generell information om hur ämnesbetyg fungerar, tidplanen och de förslag vi redan har remitterat: Ämnesbetygsreformen.

Ämnesbetygsreformen

Ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg på gymnasial nivå från 1 juli 2025. Därför tar Skolverket nu fram nya ämnesplaner för gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå samt för gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Gymnasieskolan och komvux på gymnasial nivå använder samma ämnesplaner, liksom gymnasiesärskolan och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Syftet med ämnesbetyg inom komvux är att betygen ska spegla faktiska kunskaper, stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att genomföra utbildningen.

Hur kommer komvux att påverkas?

Komvux ska även fortsättningsvis utgå från individens behov, förutsättningar och individens mål med sina studier. Bestämmelserna i lag och förordning kopplat till detta kommer inte att påverkas av att ämnesbetyg införs.

Utbildningen ska också fortsatt bedrivas kontinuerligt över året och med möjlighet till olika former av upplägg och studietakt. Det kommer att vara möjligt att läsa ett helt ämne eller en eller flera nivåer inom ett ämne. Elever kommer alltså att kunna påbörja sina studier i ett ämne på olika nivåer.

Yrkespaketen på komvux kommer att påverkas både av förändringarna i ämnesplanerna och av de programstrukturer som bestämmer vad som kan ingå i gymnasieskolans och gymnasiesärskolans program.

Övergång mellan kursbetyg och ämnesbetyg

En utmaning med ämnesbetygsreformen är att hantera elever som har studerat i kurssystemet och som vill studera vidare inom komvux efter införandet av ämnesbetyg. För att underlätta för dessa elever finns förslag om övergångsregler som ska gälla fram till den 30 juni 2030. De föreslagna övergångsreglerna innebär bland annat att en elev som har påbörjat en kurs innan ämnesbetyg införts ska kunna läsa klart kursen eller genomgå en prövning och få ett kursbetyg.

Komvux deltar i arbetet med ämnesbetygsreformen

Arbetet med ämnesbetygsreformen innebär att många behöver ha möjlighet att komma med synpunkter på hur ämnesplanerna utformas. Skolverket arbetar därför i olika samråds- och referensgrupper, till exempel med rektorer, lärare, lärosäten och branschorganisationer. I grupperna deltar representanter från komvux.

Aktuella remisser

Skolverket har tagit fram förslag på drygt 500 ämnesplaner som ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025 i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Mellan den 23 januari och 23 mars kan du lämna synpunkter på förslagen. Följ länken nedan för att se förslagen och få mer information om hur synpunkter lämnas.
Andra remissen 23 januari–23 mars 2023

Lyssna på Skolverkspodden: Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det?

Det finns många elever inom komvux på gymnasial nivå och därmed blir många elever berörda av att ämnesbetyg ska införas på gymnasial nivå 1 juli 2025. I det här avsnittet av Skolverkspodden fokuserar vi på hur komvux berörs av ämnesbetygsreformen.

Du hittar avsnittet här nedan.

Medverkande: Annelie Svantesson och Jonas Vig, båda undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det? Pdf, 113 kB.

Frågor och svar

Här nedan hittar du frågor och svar om ämnesbetygsreformen.

Senast uppdaterad 24 januari 2023

Frågor och svar

När det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska ämnesbetyg ersätta kursbetyg, vilket innebär att utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå bedrivs i form av ämnen som ska bestå av en eller flera nivåer.

I dagens kursutformade system får eleven ett betyg efter varje kurs. I ett ämnesutformat system läser eleven i stället en eller flera nivåer i ett ämne. Betyg sätts efter varje avslutad nivå, och betyget i den högre nivån ersätter betyget i den lägre nivån. Det innebär att eleven får ett betyg i den nivå som hen har läst, och om eleven fortsätter att läsa flera nivåer i ämnet kommer betyget i den första nivån att ersättas av ett nytt betyg i nästa nivå och så vidare.

Det innebär att nivåerna i ett ämne behöver ha en tydlig progression i det centrala innehållet (det vill säga att innehållet breddas och fördjupas). Det sista betyget en elev får i ämnet behöver på ett rättvisande sätt kunna spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet.

Liksom i dagens kurssystem kommer det inte heller i fortsättningen att finnas några formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i ett ämne eller en nivå i ett ämne. Genom att ämnena indelas i nivåer möjliggörs den individanpassning och flexibilitet som behövs i vuxenutbildningen.

De ändringar som handlar om den nya principen för betygssättning, och att betygskriterier ersätter kunskapskrav, gäller sedan den 1 juli 2022. De ändringar som gäller ämnesbetyg ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Den som är bosatt i landet, och vill ha betyg från utbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå, kommer att ha möjlighet att genomgå prövning i alla ämnen som det sätts betyg i och på samtliga nivåer i dessa ämnen.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ämnet och även om betyget omfattar den nivå i ämnet som prövningen gäller. Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning på en viss nivå i ett ämne om eleven tidigare har fått minst betyget E på den nivån.

Prövning i ett ämne får bara göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen gäller. Med prövning i ett ämne avses en bedömning av kunskaper på den nivå i ämnet som prövningen gäller som resulterar i ett betyg som sätts i enlighet med bestämmelserna om betyg och betygssättning.

Det kommer således att vara möjligt att göra prövningar även i en ämnesutformad gymnasial komvuxutbildning. Om en elev vill göra en prövning på till exempel nivå 3 i ett ämne så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivå 3. Om eleven klarar prövningen och får ett betyg så kommer det betyget att omfatta alla tre nivåer i ämnet.

Det gäller även om det tidigare betyget har satts i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Prövning i ett ämne ska bara få göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen avser.

Det ska även i fortsättningen vara möjligt att genomföra en prövning inom komvux. Enligt regeringens förslag kommer det att införas övergångsbestämmelser som innebär att den som har påbörjat utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå eller komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå före den 1 juli 2025 ska få genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning enligt bestämmelserna i 20 kap. 40 § i den äldre lydelsen. En sådan prövning ska få göras senast den 30 juni 2030 hos en huvudman som erbjuder utbildning på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller.

Elever som börjar studera inom komvux i det ämnesutformade systemet, och som tidigare har fått kursbetyg inom gymnasieskolan eller komvux, kommer enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna att kunna få både kurs- och ämnesbetyg under sin studietid.

För att inte dessa elevers möjligheter att slutföra eller komplettera sin utbildning ska minska bör enligt regeringen även en gymnasieexamen från komvux kunna innehålla både kurs- och ämnesbetyg. Bestämmelserna om gymnasieexamen från komvux finns inte i lag. Regeringen har dock för avsikt att på förordningsnivå ta fram en reglering som innebär att en gymnasieexamen från komvux ska kunna innehålla både kurs- och ämnesbetyg.

Ja, förändringarna som följer av ett ämnesutformat system kan komma att påverka utformningen av vissa yrkespaket, liksom de i olika utsträckning kommer att påverka utformningen av de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Exakt hur denna påverkan kommer att se ut är inte klart. Arbetet med utformningen av yrkespaketen löper parallellt med arbetet kring de nationella programmen och kommer att ske i samråd med de nationella programråden.

Läs mer i regeringens lagrådsremiss:

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.