Ämnesbetyg och ny princip för betygssättning inom komvux

Ämnesbetyg i stället för kursbetyg på gymnasial nivå från 2025 och en ny princip för betygssättning som började gälla den 1 juli 2022. Här sammanfattar vi hur förändringarna kommer att påverka komvux.

Förändringar betygssättning och ämnesbetyg

Ämnesbetygsreformen

Riksdagen har beslutat att ämnesbetyg ska ersätta kursbetyg i ämnesplanerna inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå. Syftet är att betygen ska spegla faktiska kunskaper, stödja ett fördjupat lärande och motivera elever att genomföra utbildningen.

Förändringarna börjar att gälla den 1 juli 2025.

Hur kommer komvux att påverkas?

Ett av syftena med ämnesbetygsreformen är att skapa längre och mer sammanhållna ämnen. För komvux på gymnasial nivå samt för komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå kommer det även fortsättningsvis att vara möjligt att inom ett ämne läsa en eller flera nivåer. Förändringarna i ämnesplanerna och programstrukturer kan även komma att förändra yrkespaketens utformning.

Vi uppdaterar fortlöpande informationen på denna sida allt eftersom det blir klart hur de föreslagna förändringarna kommer att påverka den kommunala vuxenutbildningen.

Många är involverade i samarbetet

Skolverket har rekryterat fler än 100 experter från skolor, lärosäten och branschorganisationer. Experterna arbetar med innehållet i ämnesplanerna och förändringar i programstrukturerna. Skolverket arbetar också med olika referensgrupper, till exempel skolhuvudmän, rektorer, lärare, elever och Skolverkets olika samrådsgrupper med representanter från branscher samt andra myndigheter och organisationer. I referensgrupperna finns även representanter för komvux med.

Lyssna på Skolverkspodden: Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det?

Det finns många elever inom komvux på gymnasial nivå och därmed blir många elever berörda av att ämnesbetyg ska införas på gymnasial nivå 1 juli 2025. I det här avsnittet av Skolverkspodden fokuserar vi på hur komvux berörs av ämnesbetygsreformen.

Du hittar avsnittet här nedan.

Medverkande: Annelie Svantesson och Jonas Vig, båda undervisningsråd på Skolverket. Samtalet leds av Sandra Charléz.

Transkribering: Ämnesbetyg och komvux – hur matchar det? Pdf, 113 kB. (Pdf, 113 kB)

Läs mer om förändringarna

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång? På följande sidor hittar du tidplaner och annan aktuell information om de kommande förändringarna:

Ämnesbetygsreformen

Glöm inte att prenumerera på vårt regelbundna nyhetsbrev:

Skolverkets nyhetsbrev

Konkreta tips

Ny princip för betygssättning

Sedan den 1 juli 2022 gäller nya bestämmelser för betygssättning i skollagen.

Begreppet kunskapskrav har ersatts av begreppet betygskriterier i alla skolformer och skolformsdelar där betyg sätts. Det har också införts en ny princip för betygssättning. Den innebär att läraren göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper. För betyget E (och betyget Godkänt) gäller fortfarande regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Den nya principen för betygssättning gäller i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå.

Ladda ner Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning Länk till annan webbplats.

Sätt er in i de allmänna råden om betyg och prövning Länk till annan webbplats.

Från bedömning till betyg

Film: Att sätta betyg (tid 5:54 min)

I den här filmen får du som är lärare veta hur du kan värdera dina betygsunderlag, göra en sammantagen bedömning och sätta ett betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper utifrån betygskriterierna. Filmen vänder sig till alla lärare som sätter betyg med betygsskalan E−A, från grundskola till komvux.

Se filmen Nya allmänna råd om betyg och prövning

I den här filmen informerar vi om våra nya allmänna råd om betyg och prövning. I filmen får du bland annat reda på vad som är nytt i råden och övergripande information om hur du gör en sammantagen bedömning.

Film: Nya allmänna råd om betyg och prövning (tid 2:15 min).

Se filmen Fem frågor om sammantagen bedömning

I den här filmen svarar vi på fem vanliga frågor om de nya bestämmelserna:

 1. Betyget E skiljer sig mot betygen DA, vad innebär det?
 2. Vad innebär det att göra en sammantagen bedömning?
 3. Varför ska det heta betygskriterier?
 4. Vad betyder det här för betygsnivåerna?
 5. På vilket sätt blir det här bättre för elever och lärare?

Film: Fem frågor om sammantagen bedömning (tid 3:45 min).

Se filmen Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme – Läroplanerna i fokus

I den här föreläsningen berättar betygsexperten Pernilla Lundgren om vad de nya bestämmelserna om sammantagen bedömning, som gäller sedan 1 juli 2022, innebär i praktik och teori. Pernilla Lundgren, som har medverkat i Betygsutredningen, lyfter även lärares professionella friutrymme att tolka ämnesplanerna. Till filmen finns frågor som du och dina kollegor kan använda i era kollegiala diskussioner.

Föreläsningen vänder sig till dig som är lärare inom

 • komvux på gymnasial nivå
 • komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
 • gymnasieskolan
 • gymnasiesärskolan.

Film: Sammantagen bedömning och lärares professionella friutrymme – Läroplanerna i fokus (tid 37:39 min).

 1. Var det något i föreläsningen som ni tyckte var särskilt intressant eller som ni reagerade på?
 2. Känner ni igen den problembild som Pernilla Lundgren tar upp som bakgrund till att sammantagen bedömning nu införs?
 3. Hur kan ni undvika att hamna i en skenbar tydlighet när ni pratar om betyg och betygssättning med elever?
 4. Olika saker väger olika tungt i ämnena och det behöver viktas vid betygssättningen. Vad väger extra tungt i era ämnen och varför? Hur kan ni kommunicera detta till eleverna?
 5. Hur kan ni bidra till bättre balans mellan bedömning och undervisning?
 6. Vilka farhågor och förhoppningar har ni inför att ni ska börja tillämpa sammantagen bedömning?

Läs mer om förändringarna

Vill du hålla dig uppdaterad om vad som är på gång? På följande sidor hittar du tidplaner och annan aktuell information om de kommande förändringarna:

Ändringar i hur betyg ska sättas och nya allmänna råd

Glöm inte att prenumerera på vårt regelbundna nyhetsbrev:

Skolverkets nyhetsbrev

Konkreta tips

Frågor och svar

Här nedan hittar du frågor och svar om ämnesbetygsreformen och den nya principen för betygssättning.

Senast uppdaterad 19 september 2022

Frågor och svar

För komvux innebär ändringarna bland annat att kunskapskrav har ersatts av betygskriterier samt att det harinförts en ny princip för betygssättning för betygsstegen A–D. Den nya principen för betygssättning innebär att läraren gör en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätter det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

När det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska dessutom ämnesbetyg ersätta kursbetyg, vilket även innebär att utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå bedrivs i form av ämnen som ska bestå av en eller flera nivåer.

I dagens kursutformade system får eleven ett betyg efter varje kurs. I ett ämnesutformat system läser eleven i stället en eller flera nivåer i ett ämne. Betyg sätts efter varje avslutad nivå, och betyget i den högre nivån ersätter betyget i den lägre nivån. Det innebär att eleven får ett betyg i den nivå som hen har läst, och om eleven fortsätter att läsa flera nivåer i ämnet kommer betyget i den första nivån att ersättas av ett nytt betyg i nästa nivå och så vidare.

Det innebär att nivåerna i ett ämne behöver ha en tydlig progression i det centrala innehållet (det vill säga att innehållet breddas och fördjupas). Det sista betyget en elev får i ämnet behöver på ett rättvisande sätt kunna spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet.

Liksom i dagens kurssystem kommer det inte heller i fortsättningen att finnas några formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i ett ämne eller en nivå i ett ämne. Genom att ämnena indelas i nivåer möjliggörs den individanpassning och flexibilitet som behövs i vuxenutbildningen.

De ändringar som handlar om den nya principen för betygssättning, och att betygskriterier ersätter kunskapskrav, gäller sedan den 1 juli 2022. De ändringar som gäller ämnesbetyg ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.

Komvux ska även fortsättningsvis utgå ifrån individens behov, förutsättningar och individens mål med sina studier. Bestämmelserna i lag och förordning kopplat till detta kommer inte att påverkas av införandet av ämnesbetyg.

Utbildningen ska också fortsatt bedrivas kontinuerligt över året och med möjlighet till olika former av upplägg och studietakt. Inom ett ämnesutformat system kommer det att vara möjligt att läsa ett helt ämne eller en eller flera nivåer inom ett ämne, vilket möjliggör att studier i ett ämne kan påbörjas på olika nivåer.

Den som är bosatt i landet, och vill ha betyg från utbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå, kommer att ha möjlighet att genomgå prövning i alla ämnen som det sätts betyg i och på samtliga nivåer i dessa ämnen.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ämnet och även om betyget omfattar den nivå i ämnet som prövningen gäller. Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning på en viss nivå i ett ämne om eleven tidigare har fått minst betyget E på den nivån.

Prövning i ett ämne får bara göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen gäller. Med prövning i ett ämne avses en bedömning av kunskaper på den nivå i ämnet som prövningen gäller som resulterar i ett betyg som sätts i enlighet med bestämmelserna om betyg och betygssättning.

Det kommer således att vara möjligt att göra prövningar även i en ämnesutformad gymnasial komvuxutbildning. Om en elev vill göra en prövning på till exempel nivå 3 i ett ämne så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivå 3. Om eleven klarar prövningen och får ett betyg så kommer det betyget att omfatta alla tre nivåer i ämnet.

Det gäller även om det tidigare betyget har satts i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Prövning i ett ämne ska bara få göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen avser.

Det ska även i fortsättningen vara möjligt att genomföra en prövning inom komvux. Enligt regeringens förslag kommer det att införas övergångsbestämmelser som innebär att den som har påbörjat utbildning inom gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, komvux på gymnasial nivå eller komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå före den 1 juli 2025 ska få genomgå prövning inom kommunal vuxenutbildning enligt bestämmelserna i 20 kap. 40 § i den äldre lydelsen. En sådan prövning ska få göras senast den 30 juni 2030 hos en huvudman som erbjuder utbildning på en nivå som motsvarar den kurs som prövningen gäller.

Elever som börjar studera inom komvux i det ämnesutformade systemet, och som tidigare har fått kursbetyg inom gymnasieskolan eller komvux, kommer enligt de föreslagna övergångsbestämmelserna att kunna få både kurs- och ämnesbetyg under sin studietid.

För att inte dessa elevers möjligheter att slutföra eller komplettera sin utbildning ska minska bör enligt regeringen även en gymnasieexamen från komvux kunna innehålla både kurs- och ämnesbetyg. Bestämmelserna om gymnasieexamen från komvux finns inte i lag. Regeringen har dock för avsikt att på förordningsnivå ta fram en reglering som innebär att en gymnasieexamen från komvux ska kunna innehålla både kurs- och ämnesbetyg.

Ja, förändringarna som följer av ett ämnesutformat system kan komma att påverka utformningen av vissa yrkespaket, liksom de i olika utsträckning kommer att påverka utformningen av de nationella programmen inom gymnasieskolan.

Exakt hur denna påverkan kommer att se ut är inte klart. Arbetet med utformningen av kurspaketen löper parallellt med arbetet kring de nationella programmen och kommer att ske i samråd med de nationella programråden.

Läs mer i regeringens lagrådsremiss:

Dimensionering av gymnasial utbildning för bättre kompetensförsörjning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Den nya principen för betygssättning innebär att kravgränserna för betygen D-A inte längre är lika skarpa. Läraren får på så sätt större möjligheter att göra en sammantagen bedömning och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper med hjälp av betygskriterierna. För betyget E (och betyget Godkänt) gäller fortsatt regeln om att elevens kunskaper måste motsvara samtliga betygskriterier.

Betygen D−A

För betygen C och A behöver elevens kunskaper inte motsvara samtliga delar av betygskriterierna, utan läraren sätter det betyg som sammantaget bäst motsvarar elevens kunskaper. Betygen B och D sätts om läraren sammantaget bedömer att elevens kunskaper bäst motsvarar en nivå mellan betygen A och C respektive C och E.

Betyget E och betyget Godkänt

För godkända betyg måste elevens kunskaper motsvara samtliga delar av betygskriterierna för betyget E eller samtliga delar av betygskriterierna för betyget Godkänt inom vuxenutbildningen.

En elev som har påbörjat en kurs före och fortsätter att läsa kursen efter den 1 juli 2022 ska betygsättas enligt den nya principen för betygssättning.