Frågor och svar

Hur kommer prövningar inom komvux att gå till med ämnesbetyg?

Den som är bosatt i landet, och vill ha betyg från utbildning på gymnasial nivå eller särskild utbildning på gymnasial nivå, kommer att ha möjlighet att genomgå prövning i alla ämnen som det sätts betyg i och på samtliga nivåer i dessa ämnen.

Detta gäller även den som tidigare har fått betyg i ämnet och även om betyget omfattar den nivå i ämnet som prövningen gäller. Den som fortfarande är elev i gymnasieskolan eller i gymnasiesärskolan får dock inte genomgå prövning på en viss nivå i ett ämne om eleven tidigare har fått minst betyget E på den nivån.

Prövning i ett ämne får bara göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen gäller. Med prövning i ett ämne avses en bedömning av kunskaper på den nivå i ämnet som prövningen gäller som resulterar i ett betyg som sätts i enlighet med bestämmelserna om betyg och betygssättning.

Det kommer således att vara möjligt att göra prövningar även i en ämnesutformad gymnasial komvuxutbildning. Om en elev vill göra en prövning på till exempel nivå 3 i ett ämne så genomför läraren prövningen på det centrala innehållet i nivå 3. Om eleven klarar prövningen och får ett betyg så kommer det betyget att omfatta alla tre nivåer i ämnet.

Det gäller även om det tidigare betyget har satts i gymnasieskolan eller gymnasiesärskolan. Prövning i ett ämne ska bara få göras hos en huvudman som anordnar utbildning i ämnet på den nivå som prövningen avser.