Frågor och svar

Vilka förändringar innebär ämnesbetyg i komvux?

För komvux innebär ändringarna bland annat att kunskapskrav ska ersättas av betygskriterier samt att det ska införas en ny princip för betygssättning för betygsstegen A–D. Den nya principen för betygssättning innebär att läraren ska göra en sammantagen bedömning av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna och sätta det betyg som bäst motsvarar elevens kunskaper.

När det gäller komvux på gymnasial nivå och komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå ska dessutom ämnesbetyg ersätta kursbetyg, vilket även innebär att utbildning på gymnasial nivå och särskild utbildning på gymnasial nivå bedrivs i form av ämnen som ska bestå av en eller flera nivåer.

I dagens kursutformade system får eleven ett betyg efter varje kurs. I ett ämnesutformat system läser eleven i stället en eller flera nivåer i ett ämne. Betyg sätts efter varje avslutad nivå, och betyget i den högre nivån ersätter betyget i den lägre nivån. Det innebär att eleven får ett betyg i den nivå som hen har läst, och om eleven fortsätter att läsa flera nivåer i ämnet kommer betyget i den första nivån att ersättas av ett nytt betyg i nästa nivå och så vidare.

Det innebär att nivåerna i ett ämne behöver ha en tydlig progression i det centrala innehållet (det vill säga att innehållet breddas och fördjupas). Det sista betyget en elev får i ämnet behöver på ett rättvisande sätt kunna spegla elevens kunskaper i ämnet som helhet.

Liksom i dagens kurssystem kommer det inte heller i fortsättningen att finnas några formella förkunskapskrav i form av betyg i lägre nivåer eller från annan utbildning för att få läsa eller genomföra prövning i ett ämne eller en nivå i ett ämne. Genom att ämnena indelas i nivåer möjliggörs den individanpassning och flexibilitet som behövs i vuxenutbildningen.

De ändringar som handlar om den nya principen för betygssättning, och att betygskriterier ska ersätta kunskapskrav, börjar gälla den 1 juli 2022. De ändringar som gäller ämnesbetyg ska tillämpas på utbildning som påbörjas efter den 30 juni 2025.